Административно право

Нарушаването на принципите на административния процес води до правна възможност за оспорване на административни актове по административен и/или съдебен ред. Процесуална предпоставка за предявяване на оспорването е засягането на лицата от административните актове, т.е. наличие на правен интерес, под който  се разбира невъзможността субектът по друг начин освен по пътя на съдебното оспорване да премахне или предотврати пораждането на неблагоприятни правни последици за права и задължения, които се съдържат в диспозитива на акта.

Адвокатска кантора „Десислава Филипова”  осигурява защита срещу незаконосъобразни административни актове. Защитата се осигурява чрез подаване на жалба пред горестоящ административен орган или направо пред съда.
По административен ред може да оспорвате незаконосъобразността и целесъобразността на издадения административен акт, включително съдържанието на документ.

По съдебен ред остава открита единствено възможността да се оспори незаконосъобразността на административния акт.

Клиентите ни имат право да знаят, че сроковете за подаване на жалба срещу незаконосъобразен административен акт са прекратителни /преклузивни/ и пропускането им води до погасяване на правото да подадат  жалба. В тази връзка не трябва да се забравя, че административните актове се оспорват в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато е налице мълчалив отказ – срокът е едномесечен от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.

Когато порокът е нищожност, оспорването е без ограничение във времето.
Със споразумение може да се замести или обезсили административен акт, съответно пред административния орган или съд, като дружеството може да съдейства за постигане на споразумение.

Допустимо е съединяване на иска за обезщетение с този за отмяна или прогласяване на нищожност на административния.

Административно процесуалният кодекс предлага алтернативна възможност, искът за обезщетение да може да се предявява след отмяната на административния акт по съответния ред или заедно с оспорването на административния акт.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТ