Полезни връзки

Полезни връзки

Ангел Славчев –  www.slavchev.org

Граждански контрол –  www.kontrol.bg

Любомир Христов –  lchristoff.wordpress.com

Кръстьо Петков –  www.kpetkov.eu

Европейски съюз – www.europa.eu

Европейска комисия – www.ec.europa.eu

Съд на Европейския съюз – www.curia.europa.eu

Европейски парламент – www.europarl.europa.eu

Съвет на Европейския съюз – www.europa.eu

Сметна палата на ЕС – www.eca.europa.eu

Европейски омбудсман – www.ombudsman.europa.eu

Европейски съд по правата на човека – www.echr.coe.int

Съвет на Европа – www.hub.coe.int

Омбудсман на Република България – www.ombudsman.bg

Висш съдебен съвет на Република България – www.vss.justice.bg

Регистър по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – www.parliament.bg

Регистър по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – www.parliament.bg

Държавен вестник – www.dv.parliament.bg

Красен Марков – krasen.markov.website