Защита на права, нарушени от банки и фирми за бързи кредити

Банките и небанковите финансови институции драстично нарушават правата ви!

Към адвокатска кантора „Десислава Филипова” се обръщайте и за съществяване на преговори за извънсъдебно уреждане на възникналите правни спорове с цел справедливо, спястяващо време и разноски разрешаване на юридическия спор.

Още от римското право действа максимата, че „Най-лошото извънсъдебно споразумение е по-добро и от най-доброто съдебно решение”. Постигането на извънсъдебно споразумение ви спестява години занапред стрес, загуба на време и разходи.

В случаите, в които банките и фирмите за бързи кредити недалновидно и неблагоразумно откажат сключването на извънсъдебно споразумение, адвокатска кантора „Десислава Филипова” осъществява защита и представителство пред съд, включително по дела за възстановяване от тези институции на неправомерно получени лихви и други суми по силата на неравноправни, нищожни клаузи в договорите, сключени с тях. Неравноправните клаузи, с които те отнемат имуществото ви и чувството ви на европейски граждани, не произвеждат правно действие и не могат да ви обвържат.

Знайте, че Закона за защита на потребителите и в Закона за потребителския кредит е въведено европейското законодателство, защитаващо правата на потребителите на финансови услуги / Директива 93/13 ЕИО на Съвета от 5 април 1993г. относно неравроправните клаузи в потребителските договори, съответно Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 относно договорите за потребителски кредити/.

Европейското законодателство, транспонирано (въведено) в националната ни нормативна уредба забранява на банките и фирмите за бързи кредити да накърняват правата ви на потребители и съдържа стриктна регламентация за защитата им.

Адвокатска кантора „Десислава Филипова” ви предоставя опита си в тази материя не само като специалист по правото на Република България, а и знанията си по право на Европейския съюз. След завършване на магистратура по  специалност „право” в СУ „Св. Кл. Охридски”, адвокат Десислава Филипова се обучава в университета „Нанси 2”, Франция и защитава магистратура по право на Европейски съюз, като  специализира в областта на извънсъдебната и съдебна защита на потребителите на кредитни продукти.

Адвокат Десислава Филипова работи вече две години за промяна на законодателството на Република България и за неговото синхронизиране с правото на Европейския съюз.

За повече информация, моля вижте раздел „Новини”.