Фондация „ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ И ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА”

„ЦЕИБЗПЧ“ е фондация за извършване на общественополезна дейност, регистрирана по ф.д. № 82 от 2014г. , БУЛСТАТ: 1898863

Целите на Фондацията са следните:

да защитава човешките права, включително да работи за защита на правата на лица, пострадали от образувани срещу тях съдебни и изпълнителни производства;

да работи за създаването на условия за европейско развитие на гражданското общество, за хармонизиране на българското законодателство с европейските и международни правни стандарти и за утвърждаване на правовата държава;

да работи за подобряване на работата на съдебната система на Република България, за установяване върховенството на закона и за насърчаване на реформата в правото;

да подпомага с информация, консултации и ресурси лица, пострадали от образувани срещу тях съдебни и изпълнителни производства;

да защитава правата на физическите и юридически лица при наличие на съдебни или извънсъдебни спорове от всякакво естество, за да се постигне превенция срещу образуването на изпълнителни дела срещу тях.

да работи за насърчаване на диалога между представителите на гражданското общество, бизнеса,   изпълнителната, съдебната и законодателната

Предметът на основна дейност на Фондацията е следния:

усъвършенстване на българското законодателство с цел по-добра защита на правата и интересите на лицата от целевите групи;

организиране на правна защита и съдействие на лицата от целевата група, включително и предявяване на искове пред компетентните съдилища или арбитраж;

осигуряване на квалифицирана юридическа, икономическа и психологическа помощ на лица от целевите групи;

създаване на контакти със организации със сходни мисия и цели;

взаимодействие и осъществяване на конкретни програми в сътрудничество с държавните и общински институции и заинтересувани организации;

подпомагане на законодателни и административни решения, включително с експертна помощ;

информиране и консултиране на български граждански организации в работата им за решаване на приоритетни обществени проблеми, свързани с проблемите на лицата от целевите групи;

информиране на широката общественост за проблемите на лицата от целевите групи и начина за преодоляването им.

организиране на симпозиуми, семинари, конференции и други национални и международни срещи по проблеми, свързани с целите на фондацията;

провеждане, възлагане и подпомагане на проекти и изследвания, както и подкрепа на обществени инициативи, свързани с целите на фондацията;

публикуване и разпространение на информационни и други материали, свързани с целите на Фондацията; сътрудничество с организации, институции и физически лица в страната и в чужбина за своевременен обмен на информация, свързана с целевите групи;

създаване на локални групи за самоподкрепа на лицата от целевите групи в различни райони на България;

осъществяване на всякакви други незабранени от закона дейности, свързани с основните цели.

Органите на управление на фондацията са:

  1. Управителен съвет (УС) – колективен върховен управителен орган;
  2. Управител – изпълнителен орган;
  3. Настойнически съвет – консултативен орган

Управителният съвет е върховният колективен орган на Фондацията. Съветът и Управителя се назначават от учредителя за срок от три години. Управителният съвет се състои от 3 (три) до 5 (пет) лица, в това число Управителя, който изпълнява функциите на Председател на Управителния съвет и член, който изпълнява функциите на Заместник председател на Управителния съвет.

Членове на Управителния съвет на Фондацията към момента на приемането на този учредителен акт са:

адвокат ДЕСИСЛАВА ЛЮБЕНОВА ФИЛИПОВА– Управител и Председател;

МАЛИНКА ДИМИТРОВА НЕСТОРОВА- Заместник председател;

ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ – член.

Към Фондацията се създава настойнически съвет в който по право влизат всички лица, дарили сума над 100 / сто/ лева за период от 12 месеца. Настойниците на фондацията лобират за дейността й, събират средства и имат право да изразяват становището си по план – програмата за дейността на Фондацията през следващата година и по други важни за дейността на Фондацията въпроси.

Попълнете тази форма, за да станете доброволец.

Много хора загубиха имуществото, бизнеса си, а някои от тях и живота си поради неработещата съдебна система и недоразуменията в нашето законодателство. Ако искате да станете част от инициативата за промяна на живота ни, включите се активно в нашата кауза:

Вашите имена(задължително)

Вашият Email (задължително)

Град

Вашето съобщение