Сделки с недвижими имоти

  • консултации по правни сделки относно разпореждане с недвижими имоти /покупко-продажби, замяни, дарения, договори за прехвърляне на собственост срещу издръжка и гледане, учредяване на право на строеж, делби/;
  • проверка и анализ на релевантните документи с цел гарантиране, че няма да бъдете въведени в заблуждение и да придобиете чужд или спорен имот ;
  • изготвяне на предварителен и окончателен договор за прехвърляне правото на собственост;
  • оказване на съдействие пред нотариус, пред Агенция по вписванията и други държавни органи и пред органите на местната администрация, когато това е необходимо.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТ