Тарифа – Адвокатска кантора „Десислава Филипова“

Цените на адвокатска кантора „Десислава Филипова” за правни устни и писмени консултации, участие в преговори, снабдяване с документи, изготвяне на договори и процесуалното представителство по дела пред български съдилища се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай и обема на възложената работа.

Нашето желание е да постигнем взаимно приемлив размер на адвокатския хонорар, както и предлагаме възможност за плащане на части. Следва да отбележим, че цените на адвокатските услуги не могат да бъдат в размер по-нисък от определения в Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет (Обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2009 г.; доп., бр. 43 от 08.06.2010 г.; изм. и доп., бр. 28 от 28.03.2014 г.).

Като общественик и правозащитник адвокат Десислава Филипова излага своите правни становища и дава консултации онлайн.  Целта на адвокат Десислава Филипова е да подпомага материалнозатруднените да получат адвокатски услуги лица и да информира широката общественост за правата, които гражданите и техните фирми притежават, както и за правните механизми за тяхната ефективна защита.

 

20 години в правото

АДВОКАТ ФИЛИПОВА

Професионално обучение и квалификации

09.1986 г. – 06.1991 г. „Гимназия за чужди езици” – гр. Ловеч, с обучение по френски и английски езици. 10.1995 г. – 07.2000 г. „Право” в СУ „Св. Климент Охридски”. 11.2009 г. – 07.2010 г. Университет Нанси 2, Европейски университетски център – Нанси, Магистратура 2 “Право, Икономика, Управление”, Специалност “Право на Европейския съюз”. 11.2012 г. – 04.2013 г. Юридически английски по системата ILEC на университета в Cambridge

Aдвокат Десислава Филипова
0898 79 09 09 office@advokatfilipova.eu
27 Year Experience

ABOUT ME

Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit

Отзиви