Абонаментно обслужване на фирми – Услуги

Адвокатска кантора „Десислава Филипова” предлага текущо правно обслужване на юридически лица. Кантората може  да Ви бъде полезна в отношенията между работодател и работник (служител); при провеждането на преговори с Ваши контрагенти; изготвянето на бланкови или специфични договори, допълнителни споразумения и други; участие във форуми, дискусии, презентации и т.н.

Освен общата нормативна уредба в областта на търговския оборот и трудовото право, ние ще Ви консултираме и по специализираното законодателство, съобразно спецификите на Вашата дейност. Особено важно за всеки търговец е да получи навременна и компетентна правна помощ. Това би могло най-добре да се постигне чрез формата „текущо правно обслужване”. Адвокатът се запознава с важни детайли от Вашата дейност и от относимата нормативната уредба, създава се взаимно доверие и сигурност в отношенията адвокат – клиент и не на последно място, заплащаната цена за правната услуга е по-ниска, отколкото ако наемате юрисконсулт на щат или адвокат при всеки отделен случай.

Абонаментното правно обслужване на фирма може да включва:

 1. Първоначален анализ, изменение, допълнение или съставяне на нови вътрешно фирмени документи (образци на договори, общи условия, правилник за вътрешния трудов ред, етичен кодекс, актове по Закона за защита на личните данни и други), както и при необходимост тяхното последващо коригиране при промяна в законодателството.
 2. Съставяне и проверка на договори.
 3. Осигуряване на адвокат при провеждане на преговори с ваши съконтрагенти и потребителите на вашите услуги.
 4. Предоставяне на устни или писмени становища по юридически въпроси в целия спектър на правото, включително по трудовоправни казуси.
 5. Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения към тях, длъжности характеристики, заповеди за назначаване, уволнение, преназначаване, за дисциплинарни производства, декларации по ЗЗЛД.
 6. Консултации по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, подзаконовите нормативни актове и актовете на европейското законодателство, свързани с този закон.
 7. Подготовка и водене на процеси по общия ред за защита интересите на дружеството.
 8. Изготвяне на нотариални покани за доброволно изпълнения на задълженията към вас от страна на Ваши клиенти и съконтрагенти.
 9. Образуване и водене на заповедни производства и на изпълнителни дела при съдебни изпълнители за събиране на вземания.
 10. Изготвяне на документи във връзка с юридическия статус на дружеството по Търговския закон и Закона за търговския регистър – промяна, изменение и допълнение на Дружествения договор, договори за управление, регистриране на промяна в обстоятелствата на дружеството, подготовка на документи за общи събрания на съдружниците или акционерите (покани, списъци на присъстващите, протоколи за взетите решения), както и за заседанията на съвета на директорите, евентуално наше участие в самите и заседания и всичко необходимо за вашата дейност в търговския оборот.
 11. Проучване, консултиране и изготвяне на необходимите документи по сделки с недвижими имоти.
 12. Проучване на условията за участие и подготовка на тръжни документи за обявени конкурси по реда на Закона за обществените поръчки.
 13. Правно обслужване по всички допълнително възникнали казуси в текущата Ви работа.
 14. Представителство в производството по ликвидация и несъстоятелност.
 15. Подготовка на необходимите документи за преобразуване на дружеството.

16.Правна защита и съдействие на съдружниците, членовете на борда на директорите и на други служители на дружеството по казуси от частен характер.

Call Now ButtonОБАДИ СЕ