Водени банкови дела

Когато банките злоупотребяват с вас и стремейки се да натрупат свръхпечалба отнемат правата ви на европейски граждани можете да се обърнете за съдействие към кантората на адвокат Д.  Филипова, за да съхраните доходите си, имотите си и достойнството си.

Ако сте взели сте кредит/заем от банка или фирма за кредити/заеми, както и ако сте поръчител, ипотекарен гарант или солидарен длъжник – по банков кредит или кредит получен от фирма за кредити/ заеми:

  • Възможно е да сте платили и да продължавате да плащате повече отколкото дължите, като имате право да си възстановите надвзетото.

  • Възможно е банката или фирмата за кредит да няма право да събере сумите, които твърди, че дължите, затова е важно да оспорите размера на дълга след като сте осъден по реда на чл. 417 ГПК.

  • Възможно е даже и след като сте осъден да не се налага да плащате, ако дългът е погасен по давност.

Банките допускат редица нарушения: Незаконно повишаване на лихвени проценти. Несправедливи договори. Искове срещу поръчители и солидарни длъжници в нарушение на законови разпоредби. Провеждат производства по несъстоятелност в нарушения на нормативните изисквания. Инициират изпълнителни производства, в които се извършват действия, които при обжалване съдът отменя и др.

Адвокат Д. Филипова ще Ви окаже съдействие, когато:

  • Банките ви съдят в бързо производство, без вашето участие. В тях те се снабдяват вместо със съдебно решение със заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК и с изпълнителен лист и пристъпват направо към запори на сметки, блокиране на заплатите ви и продажба на имуществото ви. Вие можете да оспорите дълга, например да докажете, че банката е надписвала лихви въз основа на забранени от закона, т.нар. неравноправни клаузи в договора, че не е имала право да ви начислява лихви за забава и т.н. Оспорването става чрез възражение. Изготвянето на възражение срещу издадена заповед за незабавно изпълнение на пръв поглед изглежда, че може да бъде извършено от неюрист, тъй като е по образец. С възражението обаче един специалист ще направи оспорвания, които могат още на този етап да доведат до обезсилване на заповедта или до спиране на изпълнителното дело срещу вас. За да ви се окажа защита по делата, заведени от банките срещу вас е необходимо, да не сте пропуснали да оспорите своевременно дълга или размера му чрез възражение, подадено до съда в двуседмичен срок след като частният или държавен съдебен изпълнител ви е връчил към поканата за доброволно изпълнение заповедта по чл. 417 от ГПК, с която банката Ви е осъдила. По такива дела имате много средства за защита – можете да спечелите делото като докажете, че банката толкова драстично е нарушила законите, че въобще не е имала право да обяви кредита ви за предсрочно изискуем или да претендира да й плащате исканите от нея суми. В други случаи е възможно да редуцирате размера на задължението,  като оспорите начина на начисляване на лихвите, включително тези за забава, деноминирането на кредита ви във франкове и други нарушения.

Виж: Заповед за изпълнение от кредитор – какво да правя?

Вместо да заемате пасивна позиция, заведете първи дело срещу банката. Вече се натрупаха много спечелени дела срещу банки, в които те бяха осъдени да върнат надвзетото от неправомерно получени от тях лихви или курсови разлики от остойностяването на кредити в швейцарски франкове. Във всеки конкретен случай се прави експертиза от вещо лице – икономист, като понякога надвзетото стига до драстични размери – по едно от делата ми, например, се установи, че банката трябва да върне 27 хил. от неправомерно получени от банката лихви/.

Виж в медиите:

Участие в преговори
Когато сключвате договор за кредит, за преструктуриране или рефинансиране на кредит е ключово в договарянето на клаузите от договора да вземе участие адвокат, който да ви предпази от заложените уловки.

Когато вече сте осъден от банка, също можете да проведете преговори с нея, за да се договорите продажбата на имуществото ви да бъде спряна и да се договорите  за изплащане на дълга по нов погасителен план.

Call Now ButtonОБАДИ СЕ