Дела против държавата и общините за вреди – Водени дела

Съгласно чл. 7 от Конституцията на Република България държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица. Тази специална деликтна отговорност е уредена в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

За да може да предявите иск за вреди от незаконосъобразна дейност на правозащитните органи е необходимо спрямо вас да е извършено някое от следните действия:

  1. задържане под стража, включително и като мярка за неотклонение, когато то е отменено поради липса на законно основание;
  2. обвинение в извършване на престъпление, ако сте бил оправдан или ако образуваното наказателно производство бъде прекратено поради това, че деянието не е извършено от вас или че извършеното деяние не е престъпление, или поради това, че наказателното производство е образувано, след като наказателното преследване е погасено по давност или деянието е амнистирано;
  3. осъждане на наказание по Наказателния кодекс или налагане на административно наказание, когато лицето бъде оправдано или административното наказание отменено;
  4. прилагане от съда на задължително настаняване и лечение или принудителни медицински мерки, когато те бъдат отменени поради липса на законно основание;
  5. прилагане от съда на административна мярка, когато решението му бъде отменено като незаконосъобразно;
  6. изпълнение на наложено наказание над определения срок или размер;
  7. незаконно използване на специални разузнавателни средства.

Във всички случаи обезщетение за вреди от тези незаконни действия или актове може да се иска след тяхното отменяване по съответния ред. Това отменяване представлява началната дата на дължимост на  вредите.

Делото може да бъде заведено от увредения гражданин или неговите наследници, като за неимуществени вреди от претърпените унижения, стрес и т.н. правото да се търси отговорност се наследява, само когато искът е предявен преди това пред съда от самия увреден. Основателността на иска зависи от изпълнение на всички предпоставки на деликтната отговорност: постановен акт или действие, незаконно извършено от органите на дознанието, следствието, прокуратурата, съда, отменено по съответния ред с влязъл в сила акт; вреда и причинна връзка между постановения незаконосъобразен акт или действие и настъпилия вредоносен резултат.

Знайте, че и извън случаите регламентирани в специалния закон за отговорността на държавата и общините за вреди, можете да ангажирате отговорността на държавата или общините, когато с техните действия или бездействия са ви причинени вреди. Типичен пример в тази насока са обезщетенията за вреди, причинени на вашето моторно превозно средство или на здравето ви от неизправност в пътното платно /дупка/. Друг пример, който е актуален след сривовете в банковата система е неизпълнението от страна на българската държава на задълженията й да упражнява ефективни надзорни функции над българските банки и отнемането на лиценза на КТБ. Поради неизпълнение на тези задължения, вие може да заведете дело срещу държавата и БНБ за нарушените ви права като депозанти.

Call Now ButtonОБАДИ СЕ