• Изготвяне на договори

  • Спорове при неизпълнение на договори.

  • Обявяване на нищожността или унищожаемостта на сключени договори.

  • Разваляне на договори.

  • Защита при нарушения на пълномощник.

договорно право

Изключително важно е още в подготовката на договорите ви да участва компетентен адвокат, тъй като много от водените и спечелените от недобросъвестната страна дела се дължат на използването на готови бланки на договори, често взети от интернет. И така евтиното, излиза твърде скъпо. Всеки обстойно подготвен договор от специалист с отчитане на спецификата на конкретния случай ще ви спести много време и средства, а ако въпреки това насрещната страна не изпълни договора, вие ще имате гаранции, че ще можете да защитите правата си пред съда.

Договорът може да е сключен при изключително тежки нарушения, което го прави нищожен, т.е. невалиден и необвързващ страните по него. Нищожните договори са просто един лист хартия, с който законът изначално не свързва никакви правни последици, все едно, че не сключван. В такива случаи, когато другата страна  по договора продължава да настоява за неговото изпълнение, кантората ще ви защити като по съдебен ред ще претендира обявяването му от съда за недействителен. Законът урежда широко различни основания за нищожност на един договор, такъв е договорът, който противоречи на закона или го заобикаля, договорът върху неоткрито наследство, когато предметът му не е съществувал фактически /например продадена е кола, която е унищожена в катастрофа/ или правно, не е спазена предписаната от закона форма /напр. делба, сключена само писмено, без нотариална заверка на подписите/, когато не е налице съгласие или основание на договора, както и привидните договори /например с договор за продажба се прикрива дарение/. Важна граница на свободата на страните да договарят е изискването при определяне на уговорките в договора да бъдат спазени добрите нрави. На това основание може да бъде обявен за нищожен договор, който е подписан при спазване на останалите изисквания на закона, но самото му съществуване или съществуването на отделни негови клаузи противоречат на морала – например неимоверно висока неустойка. Нищожността е толкова тежък недостатък на договора, че законодателят не е ограничил прогласяването й от съда със срок. По различен начин стои възможността за защита при унищожаването на договорите, т.е. да поискате от съда да  постанови решение, че той няма да ви обвързва. Тъй като унищожаемостта не е толкова съществено нарушение на правилата за договаряне, тя може да бъде претендирана чрез иск пред съда в три годишен срок в общия случай, като законът създава различни правила от кой момент започват да текат /да се броят/ тези три години. Унищожаеми са договорите:

  1. сключени от поставените под ограничено запрещение, от непълнолетни деца или от техните представители при неспазване на установените изисквания. /договорите сключени от малолетни и от поставени под пълно запрещение не са унищожаеми, а са нищожни като сключени при липса на съгласие/.
  2. сключени поради грешка относно съществени качества или количеството на това за което се договаряте /предмета на договора/, например мислите, че купуваната от вас кола е произведена през 2016г., а тя е много по-стар модел/. В този случай, тъй като във ваш интерес е да получите точно определена движимост, недвижимост или поведение на другата страна по договора, имате право да поискате от съда да унищожи договора. Поради това, че унищожавате договора поради ваша грешка, трябва да платите обезщетение на другата страна. Можете да се освободите от задължението да обезщетите съдоговорителя си, ако докажете че нямате никаква вина за изпадането си в грешка или макар да сте имал вина, другата страна е съзнавала грешката ви, но се е възползвала от нея /знаела е, че колата не е произведена през  2016г., но въпреки това ви я е продала, макар че ясно сте изявили своята воля да купите модел 2016г.
  3. сключени поради измама. За разлика от грешката, при която неверните представи за количеството или за качеството на предмета на договора се дължи на самия вас, при измамата тези неверни представи са създадени от съдоговорителя ви или от трето лице. Отново използвам примера с колата, грешка е когато вие оглеждате една кола и решавате, че е произведена през 2016г., измама ще е налице, когато при прегледа на колата продавачът или друго лице /например неговия пълномощник/ умишлено ви заблуди, че колата, която ви презентират е модел от 2016г. В този случай вие ще имате право да претендирате и обезщетение от измамилата ви страна. Важно е да се знае, че измамата в тези случаи се различава от измамата като престъпление, уредено в Наказателния кодекс. Или казано с други думи, може да не е налице престъпление срещу вас, за да искате унищожаване на договора.
  4. сключени при заплашване – когато съдоговорителят ви или трето лице е предизвикало основателен страх във вас, че за вас ще настъпят тежки негативни последици – за живота ви, за здравето ви, за имуществото ви или за честта ви /че ще бъдете оклеветени, че ще бъдат разпространени верни, но опозоряващи ви обстоятелства/. Заплахата може да бъде отправена и към живота, здравето, имуществото и честта на ваши близки. Ако тя е предизвикала във вас основателен страх, че вие или близките ви ще пострадат и това ви е мотивирало да прехвърлите недвижим имот, да продадете движимост и т.н., това е основание да поискате защита от съда чрез унищожаване на сключената от вас сделка.
  5. сключени от недееспособно лице, което страда от психическо заболяване /шизофрения и т.н./, от слабоумие, включително старческо слабоумие, дължащо се на напредналата възраст на лицето, алкохолно или наркотично опиянение.
  6. сключени при крайна нужда и явно неизгодни условия. Например спешно се нуждаете от пари за лечение на вас или ваш близък и продавате имот, който нормално струва 100 000лв., за 50 000лв., за да си подсигурите средствата за лечението. Ако сте продали този имот за 10 000лв., то такава сделка ще бъде нищожна като противоречаща на добрите нрави и няма да бъдете ограничени от срок  да искате съдебна защита.

Искането съдът да унищожи сделката се предявява пред съда в три годишен срок в случаите описани по – горе от точка 1 до точка 5. Давността почва да тече от деня, в който лицето е навършило пълнолетие, запрещението е било вдигнато, грешката или измамата са били открити или заплашването е престанало, а в останалите случаи – от деня на сключването на договора. При договори сключени при крайна нужда и явно неизгодни условия давността е 1 година. След изтичане на тези  срокове вие не сте лишени от съдебна защита и когато срещу вас се заведе дело с искане да изпълните унищожаем договор, имате право да откажете изпълнението му като изтъкнете основанието за унищожамост.

При нищожен договор или при унищожаването му, всяка от страните трябва да възстанови на другата полученото – например купувачът да върне собствеността върху имота, купен при крайна необходимост и явно неизгодни условия, а продавачът да възстанови парите, които е получил от продажбата.

Развалянето на договор е друга уредена във закона възможност, когато съконтрахентът ви не го изпълнява. В този случай, вие може да изберете дали да го съдите за неизпълнението на договора или да развалите същия. Ако изберете развалянето на договора, той спира да съществува и всяка от страните трябва да върне полученото по него.  Ако изберете да водите дело за неизпълнението на договора, имате право на избор да искате от съда да осъди съдоговорителя ви да изпълни първоначално уговореното и да ви заплати обезщетение за това, че се е забавил да изпълни точно или да искате да ви заплати обезщетение за пълно неизпълнение.