Малко е известно на българските граждани, че по този закон те получават защита и срещу работодателите си, които не осигуряват равни условия на заплащане за еднакъв или равностоен труд, както и че едно уволнение може да бъде счетено от съда за законно, но да нарушава изискванията на закона за защита срещу дискриминация. При тормоз на работното място, основано на някакво ваше различие /образованието ви, имущественото положение и т.н./, включително сексуален тормоз вие имате право да се обърнете към работодателя за защита срещу враждебната работна среда. Ако той не ви защити, имате право да поискате съдействие от Комисия за защита срещу дискриминация, която да глоби нарушителя или от районния съд, като от последния можете да искате да осъди извършителя да ви заплати обезщетение.