В практиката може да се разграничат двете понятия „медицинска грешка” (грешки в резултат от слабости в организацията и управлението на лечебния процес) и „лекарска грешка” (персонални неправилни действия или бездействия). Също така се използва понятието „небрежност”, което е липса на старание и/или пропуск да изпълниш задълженията си.

Според Световната здравна организация „неправилно лечение” е небрежно поведение или липса на умения при оказване на медицинска помощ от страна на лекар или в лечебно заведение, което е субект на гражданското право. В национален и световен мащаб няма универсална дефиниция какво е медицинска или лекарска грешка. У нас се ползва следното определение за „лекарска грешка”: професионално неправилно действие или бездействие на лекар или друго медицинско лице, което не е съобразено със законно или нормативно установените правила на лекарската професия или с общоприетите ръководни начала и методи на медицинската наука и практика.

Ето някои от събитията, които изискват незабавна реакция за действие и за които може да се търси отговорност на виновните лица по съдебен път:

 1. Грешно поставена диагноза.
 2. Грешно предписано лекарство или забавяне на лекарство, необходимо за оказване на правилното медикаментозно лечение.
 3. Забавяне на лечението и чакане за преглед.
 4. Получена алергична реакция.
 5. Погрешно опериране на орган.
 6. Забравяне на чуждо тяло след оперативна процедура.
 7. Вътреболнични инфекции.
 8. Следоперативни усложнения.
 9. Инвалидизация след проведено лечение.
 10. Смърт на пациент.
 11. Работа с повредена апаратура.
 12. Усложнения в резултат на лечебно-диагностични процедури.
 13. Липса на професионална компетентност или квалификация.
 14. Лекарска небрежност.
 15. Извършено частично лечение (недостатъчност, неадекватност на лечението).
 16. Травма, получена в лечебно заведение по време на хоспитализацията.

Адвокатска кантора „Десислава Филипова” оказва правна помощ и съдействие на гражданите за търсене на съдебна отговорност на медицински лица (лекари, фелдшери, сестри и др.), както и на лечебни заведения за допуснати лекарски и медицински грешки или за проявена небрежност.