Кантората ще ви окаже съдействие в процедурите по ликвидация на търговски дружества, фондации и сдружения, като ще ви консултира относно приложимите законови правила и ще изготви необходимите документи.

Несъстоятелността е сложна правна материя, за която кантората ще ви съдейства като осъществи представителство пред съда от инициирането на производството до финализирането му, включително ще ви окаже правна помощ при провеждане на общите събрания на кредиторите.