Чести са случаите, в които не получавате справедливо разрешаване от българския съд на воденото от вас дело. В тези случаи пред вас е открита възможността да получите обезщетение от Съда в Страсбург за причинената ви несправедливост. Съда на Съвета на Европа няма да разгледа делото и по съществото на спора, т.е. няма да го пререши, защото не действа като четвърта съдебна инстанция, а ще направи проверка дали са спазени правата ви, гарантирани от Европейската конвенция за защита на правата и човека. Такива права са „правото на справедлив съдебен процес“, „правото на ефективни средства за защита“, „право на собственост“ и други фундаментални права, предоставени от Конвенцията.

Спечелването на дело пред Съда в Страсбург има две важни последици:

  • Ще получите обезщетение за нарушените ви права.

  • Имате право въз основа на решението на Съда по правата на човека да искате отмяна на решението на българския съд, с което сте бил ощетен и постановяване на решение във ваша полза.

Адвокатска кантора „Десислава Филипова“ ще ви представлява в цялата процедура пред Съда в Страсбург. Тя започва с подаване на жалба, която следва да бъде изпратена в четиримесечен срок от постановяване на решението на българския или чуждестранен съд, действащ като последна инстанция.  Важно е да знаете, че нямате право да потърсите защита директно от Съда по правата на човека преди да сте изчерпали правните средства на местно ниво за защита на правата ви, т.е. преди да потърсите защита в Страсбург, делото първо трябва да бъде разгледано от националния съд и да е приключило на всички възможни съдебни инстанции. Единствено ако в българския  правен ред или в правната система, в която е разгледано делото Ви липсват въобще предвидени средства за защитата ви, можете да заведете дело направо в Страсбург.

След подаване на жалбата, Съдът извършва преценка дали ще я приеме за разглеждане. В този период нямате възможности за връзка със Съда и за проверка на движението на жалбата ви. Ако съдът не приеме да разглежда казусът ви, той ще ви уведоми с официално писмо. Ако Съдът приеме за разглеждане жалбата ви, той ви изпраща баркод, въз основа на който можете да следите ставащото по оплакванията ви. Следва писмена фаза на размяна становища по жалбата ви от страна на българското правителство и от ваша страна. Последната фаза е разглеждане на делото в открито заседание на Съда. Обичайно са необходими пет години, за да приключи разглеждането на делото ви.