Търговски спорове

Адвокатска кантора „Десислава Филипова“ оказва защита при търговски спорове. Вие може да се обърнете към кантората за съдействие и правна защита:

 • За да установите по съдебен ред членствените ви права, когато са оспорени или нарушени от орган на дружеството – управител, съвет на директорите, надзорен съвет.
 • За предявяване на установителен иск за нищожност или отмяна на решение на Съвета на директорите или на Управителният съвет за увеличаване на капитала, за избор на изпълнителен директор или за освобождаването на изпълнителен директор и др.
 • За предявяване на осъдителни искове:
 1. за заплащане на дивидент;
 2. за вписване на акционера в книгата на акционерите;
 3. за издаване на временно удостоверение;
 4. за предаване на оригинала на акции или на временно удостоверение;
 5. за предоставяне на копие от протокол от заседание на общо събрание на акционерите или на съвета на директорите или на управителния съвет;
 6. за осъждане на управителя на ООД да заяви ищецът за вписване в Търговският регистър като съдружник с определен брой дялове в капитала и за заличаване на друг съдружник;
 7. за задължаване на управителя на ООД да извърши вписване в книгата на дружествените дялове на ООД и да издаде удостоверение за дяловото участие на съдружника.
 • Защита при прекратяване на членството в ООД в хипотезата на чл. 517, ал. 3 от ГПК по искане на кредитор в рамките на изпълнително производство;
 • Предявяване на искове за отмяна на решение на общото събрание на дружеството. Този иск можете да заведете в 14 – дневен срок, считано от датата на провеждане на общото събрание, а ако не сте бил редовно уведомен за свикването му или не сте присъствал на него и сте узнал впоследствие за взетото решение – в 3 месечен срок от деня на общото събрание.

Това изброяване не е изчерпателно и кантората ще осъществи защита на вашите права и законни интереси и в други хипотези на възникнал търговски правен спор.