Фондация „Център за европейска интеграция на България и за защита правата на човека”

„ЦЕИБЗПЧ“ е фондация за извършване на общественополезна дейност, регистрирана по ф.д. № 82 от 2014г. , БУЛСТАТ: 1898863

Целите на Фондацията са следните:

 • да защитава човешките права, включително да работи за защита на правата на лица, пострадали от образувани срещу тях съдебни и изпълнителни производства;

 • да работи за създаването на условия за европейско развитие на гражданското общество, за хармонизиране на българското законодателство с европейските и международни правни стандарти и за утвърждаване на правовата държава;

 • да работи за подобряване на работата на съдебната система на Република България, за установяване върховенството на закона и за насърчаване на реформата в правото;

 • да подпомага с информация, консултации и ресурси лица, пострадали от образувани срещу тях съдебни и изпълнителни производства;

 • да защитава правата на физическите и юридически лица при наличие на съдебни или извънсъдебни спорове от всякакво естество, за да се постигне превенция срещу образуването на изпълнителни дела срещу тях.

 • да работи за насърчаване на диалога между представителите на гражданското общество, бизнеса,   изпълнителната, съдебната и законодателната

Предметът на основна дейност на Фондацията е следния:

 • усъвършенстване на българското законодателство с цел по-добра защита на правата и интересите на лицата от целевите групи;

 • организиране на правна защита и съдействие на лицата от целевата група, включително и предявяване на искове пред компетентните съдилища или арбитраж;

 • осигуряване на квалифицирана юридическа, икономическа и психологическа помощ на лица от целевите групи;

 • създаване на контакти със организации със сходни мисия и цели;

 • взаимодействие и осъществяване на конкретни програми в сътрудничество с държавните и общински институции и заинтересувани организации;

 • подпомагане на законодателни и административни решения, включително с експертна помощ;

 • информиране и консултиране на български граждански организации в работата им за решаване на приоритетни обществени проблеми, свързани с проблемите на лицата от целевите групи;

 • информиране на широката общественост за проблемите на лицата от целевите групи и начина за преодоляването им.

 • организиране на симпозиуми, семинари, конференции и други национални и международни срещи по проблеми, свързани с целите на фондацията;

 • провеждане, възлагане и подпомагане на проекти и изследвания, както и подкрепа на обществени инициативи, свързани с целите на фондацията;

 • публикуване и разпространение на информационни и други материали, свързани с целите на Фондацията; сътрудничество с организации, институции и физически лица в страната и в чужбина за своевременен обмен на информация, свързана с целевите групи;

 • създаване на локални групи за самоподкрепа на лицата от целевите групи в различни райони на България;

 • осъществяване на всякакви други незабранени от закона дейности, свързани с основните цели.

Органите на управление на фондацията са:

 1. Управителен съвет (УС) – колективен върховен управителен орган;
 2. Управител – изпълнителен орган;
 3. Настойнически съвет – консултативен орган

Управителният съвет е върховният колективен орган на Фондацията. Съветът и Управителя се назначават от учредителя за срок от три години. Управителният съвет се състои от 3 (три) до 5 (пет) лица, в това число Управителя, който изпълнява функциите на Председател на Управителния съвет и член, който изпълнява функциите на Заместник председател на Управителния съвет.

Членове на Управителния съвет на Фондацията към момента на приемането на този учредителен акт са:

адвокат ДЕСИСЛАВА ЛЮБЕНОВА ФИЛИПОВА– Управител и Председател;

МАЛИНКА ДИМИТРОВА НЕСТОРОВА- Заместник председател;

ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ – член.

Към Фондацията се създава настойнически съвет в който по право влизат всички лица, дарили сума над 100 / сто/ лева за период от 12 месеца. Настойниците на фондацията лобират за дейността й, събират средства и имат право да изразяват становището си по план – програмата за дейността на Фондацията през следващата година и по други важни за дейността на Фондацията въпроси.

Попълнете тази форма, за да станете доброволец.

Много хора загубиха имуществото, бизнеса си, а някои от тях и живота си поради неработещата съдебна система и недоразуменията в нашето законодателство. Ако искате да станете част от инициативата за промяна на живота ни, включите се активно в нашата кауза: