ПОДПИШИ ПЕТИЦИЯТА

І. Категорично заявяваме искането си за отмяна на чл. 417 и свързаните с него разпоредби от ГПК. Чрез приложението на този член в нашето законодателство се нарушава правото на защита на лицата, страни по съдебен спор и им се отнема правото на справедлив процес. Чл. 417 от ГПК нарушава и редица международни актове, по които Република България е страна, а именно: Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори /включително на договорите за банков кредит/, чл. 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз и на принципа на ефективност при прилагане на правото на съюза, както и чл. 6, чл. 13, чл. 14 от Конвенцията за защита правата на човека и много често и на чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията защитаващи правото на собственост.

ІІ. Нашата категорична позиция е за въвеждане на обжалваемост пред съд на неправилните действия и бездействия на съдебните изпълнители, включително на оценката на имуществото, което се изкарва на публична продан. Настояваме да се въведе двуинстанционен съдебен контрол върху действията на съдебните изпълнители и депозирането на жалба срещу тяхно действие да води до спиране на изпълнението на това действие.

Предвид многото случаи на драстично нарушаване на правата на длъжниците в изпълнителното производство и липсата на ефективен контрол от страна на Камарата на частните съдебни изпълнители и Инспектората към Министерство на правосъдието, категорично настояваме да се създаде изцяло независим от Камарата на частните съдебни изпълнители орган, който да разглежда дисциплинарните производства срещу частните съдебни изпълнители.
Настояваме за промяна на Тарифата към закона за частните съдебни изпълнители, като нашето искане е много от таксите да отпаднат, а други, включително пропорционалната такса по т. 2 от Тарифата да бъдат значително редуцирани.

ІІІ. Предвид многобройните случаи на пострадали поръчители и други солидарни длъжници по банкови кредити, настояваме за промяна на законодателството и за създаване по законодателен път на механизми за регулярно проучване на имущественото състояние на главния длъжник и на останалите солидарно отговорни длъжници, за да се постигне разпределяне на финансовата тежест между всички задължени лица.

ІV. Категорично настояваме да бъде наложен мораториум на изпълнителните дела, образувани от банките по реда на чл. 417, т. 2 от ГПК. Нашата позиция е, че следва законодателят да предвиди ретроактивно /ex tunk/ действие на отмяната на чл. 417, като отмяната да касае и заварените случаи на образувани изпълнителни дела и че следва законодателно да бъде предвидено, че всички банки трябва да предявят своите вземания по общия исков ред. Така ще бъдат защитени правата не само на бъдещите кредитополучатели, а и на стотиците граждани и търговски дружества, които са получили вече кредит и чиито права са нарушени от банките.
Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

  1. Настояваме заплащането на държавни такси и разноски за образуване и водене на съдебно производство да се извършва след приключване на делото с влязло в сила решение от загубилата страна. В момента, много физически лица и фирми са лишени от достъп до правосъдие, тъй като от една страна възможността за освобождаване от държавни такси и разноски касае само физическите, не и юридическите лица. От друга страна, освобождаването от такси и разноски за водене на дело не винаги ползва нуждаещите се физически лица, поради обстоятелството че преценката дали са налице предпоставките за освобождаване е предоставена на дискрецията на съдебните органи и на органите от Националното бюро за правна помощ, поради което тя е субективна и много често лица, които са във финансова невъзможност да заплатят държавни такси и разноски, не биват освобождавани от заплащането им. Уреждането законодателно на заплащането на такси и разноски от загубилата делото страна, ще доведе до синхронизация на българското гражданско съдопроизводство с европейското законодателство, гарантиращо правото на справедлив процес /чл. 6 от ЕКЗПЧ и чл. 47 от Хартата на основните права на ЕС/. Категорично настояваме бюджета на съдебната власт да е самостоятелен и да се сформира от платените държавни такси. Изваждането на бюджета на съдебната власт от държавния бюджет и сформирането му от платени държавни такси, платени от загубилите делата страни, ще доведе до ускоряване на съдебните производства, тъй като съдиите ще имат стимул да приключват делата си бързо и в разумни срокове.

Извадки от Европейската конвенция за защита правата на човека

Член 6

„Всяко лице при определянето на неговите граждански права и задължения или при наличието на каквото и да е наказателно обвинение срещу него има право на справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен срок от независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона.»

Член 13

«Всеки, чиито права и свободи, предвидени в тази конвенция, са нарушени, трябва да разполага с ефикасни вътрешноправни средства за тяхната защита от съответна национална институция дори и нарушението да е извършено от лица, действащи в качеството си на представители на официалните власти.»

Член 14

«Упражняването на правата и свободите, предвидени в тази конвенция, следва да бъде осигурено без всякаква дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, език, религия, политически и други убеждения, национален или социален произход, принадлежност към национално малцинство, имущество, рождение или друг някакъв признак.»

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи(Изм. – ДВ, бр. 137 от 1998 г.)(Ратифициран със закон, приет от Народното събрание на 31 юли 1992 г. – ДВ, бр. 66 от 1992 г. В сила за Република България от 7 септември 1992 г.)

Член 1

Защита на собствеността (Изм. – ДВ, бр. 137 от 1998 г.)

Всяко физическо или юридическо лице има право мирно да се ползва от своята собственост. Никой не може да бъде лишен от своята собственост освен в интерес на обществото и съгласно условията, предвидени в закона и в общите принципи на международното право.

ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Член 47

Право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес
Всеки, чийто права и свободи, гарантирани от правото на Съюза, са били нарушени, има право на ефективни правни средства за защита пред съд в съответствие с предвидените в настоящия член условия.
Всеки има право неговото дело да бъде гледано справедливо и публично в разумен срок от независим и безпристрастен съд, предварително създаден със закон. Всеки има възможността да бъде съветван, защитаван и представляван.
На лицата, които не разполагат с достатъчно средства, се предоставя правна помощ, доколкото тази помощ е необходима, за да се осигури реален достъп до правосъдие.