Сподели в социалните мрежи!

На 21 октомври 2014г., фондация „Център за европейска интеграция на България и за защита правата на човека”, представлявана от адвокат Десислава Филипова и сдружение „Граждански контрол”, представлявано от г-н Ангел Славчев встъпиха като подпомагащи Министерски съвет страни по административно дело № 10545/2014г. по описа на Върховен административен съд, І-во отделение. Делото е образувано по повод на жалби от Камарата на частните съдебни изпълнители и на частен съдебен изпълнител Петко Стефанов Илиев срещу Постановление на Министерски съвет 215/2014г., с което бе предвидено, че при плащане, извършено от длъжниците в срока за доброволно изпълнение, те не дължат заплащането на „такса – печалба” по т. 26 от Тарифата за таксите и разноските към Закона за ЧСИ. Фондация „Център за европейска интеграция на България и за защита правата на човека” встъпи като страна, подпомогаща Министерски съвет, за да защити справедливото разрешение, залегнало в обжалваното Постановление на МС. Пред съда, фондацията депозира своето правно становище, съгласно което „принудителното изпълнение е сурогат на доброволното изпълнение и че съдебното изпълнение и свързаната с него принуда не са самоцелни, а се привеждат в действие за събиране на неизплатени доброволно задължения. Поради това, при наличие на доброволно изпълнение от страна на длъжниците, тяхното имущество не следва да бъде обременявано с допълнителни такси по т. 26 от Тарифата за таксите и разноските към Закона за ЧСИ. Още повече, че съгласно т. 26 от Тарифата за таксите и разноските към Закона за ЧСИ,  „за изпълнение на парично вземане се събира такса върху събраната сума”, т.е. от редакцията на т. 26 е видно, че и към настоящия момент, ако частният съдебен изпълнител не събере определено парично вземане, поради липса на имущество на длъжника или поради директно плащане от длъжника на кредитора, частният съдебен изпълнител няма правно основание да събира таксата по т. 26. Таксата по т. 26 в полза на частните съдебни изпълнители е възнаграждение за свършена работа, а не дарение, с което държавата да облагодетестла 163 частни съдебни изпълнители, като отнема доходите и имуществото на българските граждани и фирми. Следва да се има предвид, че в срока за доброволно изпълнение не е реализиран нито един способ за принудително изпълнение, а при определяне на възнаграждението на съдебните изпълнители трябва да се отчита реално положения труд от тях. В срока за доброволно изпълнение, работата, извършена от частните съдебни изпълнители обхваща само връчване на призовката за доброволно изпълнение и евентуално налагането на обезпечителни мерки възбрана/и и/или запори, поради което не следва да бъдат отнемани доходите на българските граждани и фирми, за облагодетелстването на членовете на съсловната организация на частните съдебни изпълнители.

Също така, считаме, че уважаването на релевираните от жалбоподателите доводи за неспазването на чл. 60, ал. 2 от Конституцията на Република България /при издаването на обжалваното Постановление на МС/ и изложените от тях съображения, че такси могат да се налагат само със закон, би означавало имплицитно признаване, че Тарифата за таксите и разноските към Закона за ЧСИ, която е действаща от създаването на института на частното съдебно изпълнение е незаконосъобразна, тъй като не е приета със закон, а е приета също с Постановление на МС, а именно с Постановление № 92 на Министерски съвет от 19.04.2014г.”

Според становището на фондация „Център за европейска интеграция на България и за защита правата на човека”, представлявана от адвокат Десислава Филипова и сдружение „Граждански контрол”, представлявано от г-н Анегл Славчев, оставането в сила на обжалваното Постановление на МС № 215/14г е в интерес както на кредиторите по изпълнителните дела, така и на длъжниците. Това е така, защото кредиторите ще събират по-бързо своите вземания, поради интереса на длъжниците да платят своите задължения в срока за доброволно изпълнение, за да бъдат освободени от заплащането на таксата по т. 26 от Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ. Оставането в сила на атакуваното Постановление защитава интересите на длъжниците, чието имущество няма да бъде обременявано със заплащането на таксата по т. 26, без частните съдебни изпълнители да положили реално труд, за да се облагодетелстват с това възнаграждение.

 

С протоколите от проведените съдебни заседания и с определенията на Върховен административен съд, може да се запознаете тук:

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/f29abb9eb2333b16c2257d40003dbb08?OpenDocument

 

На 18 октомври 2014г. пред „БГНЕС” адвокат Десислава Филипова заяви „Частните съдебни изпълнители /ЧСИ/ с оглед на това, че законът им дава възможност да събират вземанията съвсем безконтролно, често извършват редица злоупотреби с правата на длъжниците.”

Цялото интервю може да прочетете тук:

http://news.bgnes.com/view/1193284

 

На 26 септември 2014г. бе проведена кръгла маса на тема „Гражданите на бунт срещу частните съдебни изпълнители. Организатори на събитието бяха председателят на сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ“ – Ангел Славчев и адв. Десислава Филипова, председател на фондация „ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ И ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Основната цел на кръгла маса:
-предоставяне възможност за осъществяване на публична дискусия по проблемите, които срещат гражданите с неправомерните действия на частните съдебни изпълнители.
– обсъждане липсата на закон за фалит на физическите лица,
– обсъждане на промени в ГПК с цел равнопоставеност,
– обсъждане създаването на изцяло независим външен от Камарата на ЧСИ дисциплинарно-наказващ орган. Взимане на общи решения и синхронизиране на действия, с граждански организации от цялата страна, с цел протестни действия.

На Кръглата маса се взе решение да се изпрати писмо до всички  политически партии участващи в парламентарните избори на 5 октомври 2014 г.

Исканията, изложени в отвореното писмо може да видите тук:

http://slavchev.org/%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5/

 

„ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ И ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА” се присъедини към искането на сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ” до Президента на Република България, депозирано на 01.08.2014г. към ресорните министерства на сформираното служебно правителство да участват граждани, които в рамките на обществени съвети да отстояват легитимните интереси на гражданското общество и да участват във формирането на политики.

Писмото на сдружение „Граждански контрол” може да видите тук:

 

http://slavchev.org/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC/

 

На 26.06. 2014г. „ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ И ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА” депозира жалба до Европейската комисия, с която се присъединява към жалбата, изготвена от адвокат Десислава Филипова от името на гражданско движение „ДНЕС”. В жалбата се сочат аргументи за нарушаване на Директива 93/13, защитаваща потребителите, включително на банкови кредити, чрез съществуване в законодателството ни на нормата на чл. 417 от ГПК.

На 11.06.2014г. г-жа Малина Несторова, заместник председател на фондация „ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ И ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА” и адвокат Десислава Филипова, председател на неправителствената организация взеха участие в организираната от г-н Ангел Славчев и г-н Румен Йончев кръгла маса на темата, взривяваща обществото ни – проблемите, свързани с частните съдебни изпълнители, банките и необходимостта от приемане на закон за фалита на физическите лица. Г-жа Малина Несторова заяви, че БНБ и частните съдебни изпълнители са „служители” на банките, тъй като обслужват техните интереси. Г-жа Несторова счита, че други проблеми на обществото са обръчите от колекторски и застрахователни фирми и фирми за недвижими имоти, свързани с банките и обслужващи техните интереси.

Адвокат Десислава Филипова изрази своята позиция, че чл. 417 от ГПК трябва да бъде отменен в цялост, а не само от него да отпадне от т. 2 на ГПК частта за банките. „Всеки правен съвет в България трябва да има право на съдебна защита и чак след това да бъде осъден”, заяви адвокат Филипова, което е заложено в изготвения от нея законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, внесен в Народното Събрание от независимите депутати Румен Йончев и Светлин Танчев на 09.05.2014г. Адвокат Филипова уведоми обществеността за започналата проверка от страна на Европейската комисия за извършваните от Република България нарушения на правата на потребителите, инициирана по повод на жалба, изготвена от адвокат Филипова от името на гражданско движение „ДНЕС”. В жалбата са изложени аргументи за неспазване на европейското законодателство, защитаващо потребителите, включително на банкови кредитни продукти, изразяващо се в съществуването на процедурата по чл. 417 от ГПК за предварително изпълнение и в невъзможността да се спре проданта на недвижим имот от банката – кредитор до приключването на исковото дело. Адвокат Филипова информира присъстващите, за намерението на фондация „ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ И ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА” да се присъедини към изготвената от нея жалба, депозирана от името на гражданско движение „ДНЕС”.

 

Законопроектът за допълнение и изменение на Гражданския процесуален кодекс може да прочетете на сайта на Народното събрание:

http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14870/

 

На 14.05.2014г. адвокат Филипова, в качеството й на представител на „ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ И ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА” взе участие в организираната от г-н Ангел Славчев кръгла маса на тема „Частното съдебно изпълнение” и свързаните с него порочни практики и злоупотреби спрямо длъжниците по изпълнителните дела. Адвокат Филипова запозна присъстващите с основните законодателни предложения, залегнали в изготвения от нея законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, внесен в Народното Събрание от независимите депутати Румен Йончев и Светлин Танчев на 09.05.2014г.

 

Законопроектът за допълнение и изменение на Гражданския процесуален кодекс може да прочетете на сайта на Народното събрание:

http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14870/

 

На 10.04.2014г. адвокат Десислава Филипова изрази в сутрешният блок на „Нова телевизия” позицията на фондация „ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ И ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА”, че банките трябва да спазват законодателството на Европейския съюз, които създават гаранции че ще се кредитира отговорно. Адвокат Филипова възрази на другия участник в диспута икономиста Васил Каролев, че е недопустимо и порочно обяснението на банките, че българските граждани трябва да заплащат необосновано завишени лихви поради логиката, че българските граждани са бедни и поради тази причина рискът при средния българин е много по-висок. Адвокат Филипова изрази категоричната позиция, че банките следва да спазват европейското законодателство, разработено от висококвалифицирани експерти, включително юристи и световно утвърдени икономисти.

Предаването с участието на председателя на фондация „ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ И ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА” адвокат Десислава Филипова може да видите тук:

 

http://novanews.bg/news/view/2014/04/10/72683/%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80/

 

На 04.03.2014г., адвокат Десислава Филипова бе поканена за участие в предаването „Лице в лице”, излъчвано  по BTV по темата „Заложени съдби – за гражданите, банките и бирниците”.

Десислава Филипова се спря на действащата в момента практика –  призоваванията  от частните съдебни изпълнители става чрез залепване на съобщението на врата или някъде във входа на блока. Много хора не знаят, че са им заведени дела и научават това след като е постановена присъда.

Единственият път е прокуратурата да се намеси, макар и на по-късен етап да получат защита. Но това се случва в редки случаи. Всичко става със запис на заповед.

 

Ако се ходи на нормален съд  ще се преодолее тази схема.

Покойник е осъден  и се изпълнява производство срещу семейството му и се води дело, година след смъртта му.

 

 

„Има случай, при който покойник е осъден“, отбеляза юристът Десислава Филипова. Тя изрично подчерта позицията на „ДНЕС”, че член 417 от ГПК трябва да отпадне, за да се защити длъжникът от подобни измами. Този член е е в противовес  на ЕС директива- задължителното производство.

 

„С този член става възможен един легализиран грабеж“, изтъкна тя. В момента 42 585 собственици на жилища са застрашени да ги загубят

 

Предаването може да гледате тук:

 

http://www.btv.bg/video/shows/lice-v-lice/videos/zalozheni-sadbi-za-grazhdanite-bankite-i-birnitsite.html

 

На 03.02.2014г. адвокат Десислава Филипова бе поканена за участие в сутрешния блок на „Нова телевизия”, като в предаването „Здравей България” адвокат Филипова застана на категоричната позиция, че чл. 417 от ГПК следва да бъде отменен като противоевропейски и нарушаващ правото на защита и на състезателен процес на българските граждани и юридически лица. Според адвокат Филипова, съществуването на чл. 417 от ГПК нарушава правата на потребителите на банкови кредити, гарантирани от Европейската Директива 93/13 и задължителните за държавите – членки на Европейския съюз преюдициални заключения на Съда на съюза.

Адвокат Десислава Филипова заяви, че едностранното увеличаване на лихвата е забранено от европейското законодателство. Адвокат Филипова изрази своята позиция, че съществуването на чл. 417 от ГПК даващ възможност на банките да се снабдяват с изпълнителен лист в едно затворено производство без да е проведено съдебно дело е равнозначно да осъдиш едно лице на смърт и едва след изпълнението на смъртната присъда да се гледа неговото дело. „Застреляй го, после ще видим дали е виновен”! Адвокат Филипова изрази своето съмнение, че ще бъде извършена реална законодателна промяна в интерес на гражданите и фирмите, тъй като Народното събрание отново се превърна в цитадела на чужди интереси.

http://novanews.bg/news/view/2014/02/03/67518/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-

 

В същото предаване, Омбудсманът на Република България г-н Константин Пенчев заяви своята позиция, че във възникналият диспут между адвокат Десислава Филипова и икономиста Емил Хърсев, изразеното от адвокат Филипова становище е категорично правилно.

 

http://play.novatv.bg/programi/zdravei-bulgariya/353891

 

Фондация „ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ И ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА” организира кампания за събиране на дарения и сигнализира държавни и общински институции за спасяване на г-н Лазар Панайотов и неговата бедна майка, загубили цялото си имущество и неговият бизнес, заради мракобесния и задкулисен чл. 417 от ГПК. Срещу господин Лазар Панайотов е изваден изпълнителен лист по реда на чл. 417, т.3 от ГПК въз основа на нотариално заверен договор за наем, с който неговия наемодател е образувал изпълнително дело за събиране на наеми, които наемодателят е твърдял, че му се дължат. В образуваното изпълнително дело са разпродадени стоките и оборудванията на магазините на фирмата на г-н Панайотов, чиято стойност е била над 400 хиляди лева. Поради несъвършенствата на нашето законодателство, непозволяващо да се обжалват повечето от действията и бездействията на частните съдебни изпълнители, включително от изготвяната от тях изключително занижена оценка на продаваните вещи на длъжника, имуществото от магазините на фирмата на г-н Панайотов са разпродадени едва за 25 000лв. Вследствие на извършената продажба и направените запори на сметките на фирмата на г-н Панайотов, той е доведен до фалит и до невъзможност да изпълнява своите задължения към фиска и да обслужва кредита, който е взел за да извършва търговска дейност. Поради това, че г-н Панайотов е обезпечил кредита с ипотека върху три апартамента и след като спира да обслужва същия, кредитът е обявен за предсрочно изискуем, банката – кредитодател ги изнася на публична продан и се извършва продажба на апартаментите. Много след като е свършило изпълнителното дело, приключва разглеждането на състезателното исково дело, в което съдът постановява, че г-н Панайотов не дължи претендираният от наемодателя му наем. Макар че, г-н Панайотов печели делото, нашият закон не предвижда механизъм да му бъдат възстановени апартаментите и другите вреди от загубата на неговия бизнес и от съсипването на живота му. Пагубният член 417 от ГПК предвижда възможността едно лице да се води осъдено и срещу него да се извади изпълнителен лист, преди пред съд да е разгледан въпроса дали действително е имал дълг. Този член довежда г-н Панайотов до положението от работодател, даващ препитание на други български граждани и заплащащ данъци и осигуровки в бюджета на страната, до положението да не може да изхранва семейството си. Поради предстоящето му изваждане на улицата в разгара на зимата, заедно с болната си и възрастна майка, чието оставане на улицата беше равнозначно на смърт, „ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ И ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА” предприе инициатива за събиране на дарения за г-н Панайотов и за намиране на жилище и работа, с които да може да оцелее. Изключително благодарим на г-жа Екатерина Генова, изпълнителен директор на БНТ 2, на г-жа Геновева Момчева, член на управителния съвет на телевизията и на екипа на предаването „Местно време” по БНТ2, гр. Варна за това, че откликнаха на тази човешка трагедия и направиха всичко възможно, за да не оставят едно семейство на улицата.

Предаването за случая на г-н Панайотов, може да видите тук:

http://bnt.bg/predavanyia/mestno-vreme/mestno-vreme-bnt2-varna-i-bnt-svyat-27-yanuari-2014

 

На 21.01.2014г. „ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ И ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА” инициира петиция „За мораториум на изпълнителните дела, образувани по чл. 417 от ГПК.

С петицията, изразяваме нашето категорично искане да бъде наложен мораториум на изпълнителните дела, образувани от банките и от другите правоимащи лица по реда на чл. 417 от ГПК. Нашата позиция е, че следва законодателят да предвиди ретроактивно /ex tunk/ действие на отмяната на чл. 417 от ГПК, тъй като с този член се нарушава правото на защита на лицата, страни по съдебен спор и им се отнема правото на справедлив процес. Чл. 417 от ГПК  нарушава и редица международни актове, по които Република България е страна, а именно: Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори /включително на договорите за банков кредит/, чл. 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз и на принципа на ефективност при прилагане на правото на съюза, както и чл. 6, чл. 13, чл. 14 от Конвенцията за защита правата на човека и много често и на чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията защитаващи правото на собственост.

Много физически и юридически лица в Република България загубиха своето имущество заради съществуването на чл. 417 от ГПК. Ако понастоящем той бъде отменен, респективно отпадне само точка 2 от чл. 417 ГПК в частта, предвиждаща банките да могат да се снабдяват със заповед за незабавно изпълнение и с изпълнителен лист по реда на това производство, тази отмяна ще защити правата на правните субекти за в бъдеще, без пострадалите досега лица да получат защита на техните права.

Нашето категорично искане е да бъде наложен мораториум на изпълнителните дела, образувани от банките и от другите облагодетелствани лица по чл. 417 от ГПК, с оглед защита правата на лицата, пострадали от банковата и законодателната система на Република България.

Подпиши петицията: http://www.peticiq.com/417

 

Сподели в социалните мрежи!

Call Now ButtonОБАДИ СЕ