Сподели в социалните мрежи!

Всяко лице, поело парично задължение или задължение да извърши определено действие /да прехвърли собствеността върху имот, върху движима вещ и други/, може да се освободи от това задължение, без да го изпълнява и без да дължи обезщетение в случаите на изтекла погасителна давност. В тези случаи, възможността едно задължение да престане да Ви обвързва е свързано:

  • с изтичане на определен период от време, през който вашия кредитор е бездействал и не е търсил изпълнение на задължението Ви
  • и с изрично изявление от Ваша страна, че дългът Ви е погасен по давност.

В повечето случаи, дългът Ви се погасява по давност с изтичане на пет години, считано от датата на която Вие е следвало да изпълните своето задължение. В случаите, в които дължите периодичното заплащане на някаква сума /например за ток, за парно, за вода, за телефон/, както и когато дължите обезщетение, лихви, неустойки, дългът се погасява с изтичането на три години от датата на падежа.

Важно е да знаете, че  ако срещу Вас се води дело, съдията няма служебно да отхвърли иска срещу Вас при изтекла погасителна давност, а е необходимо изрично да заявите, че не дължите поради изтеклия давностен срок.

Три, респективно петгодишната давност спира или се прекъсва в определени предвидени в закона случаи. Спирането на давността означава, че тя не тече през периода, в който са налице определени от закона обстоятелства /докато тече съдебно дело, между родители и деца и т.н./. Спирането е равнозначно на удължаването на давността с периода от време, през който тези обстоятелства са налице.  Прекъсването на давността е равносилно на заличаване на изтеклата давност и на започване на нов три или пет годишен давностен срок, считано от настъпването на определени посочени в закона фактори – влязло в сила съдебно решение, започнало изпълнително дело, както и извършване на изпълнителни действия /запор, възбрана, публична продан и др. /по това дело, от всяко от което започва да тече нова давност или в случай, в който сте признали дълга. Признаване на задължението е налице не само когато направите изрично изявление до кредитора, че дължите, но и когато извършите действия от които може да се направи извод, че сте признали своето задължение. Типичен пример за признаване на задължение е  сключване на споразумение, с което се съгласявате на разсрочено плащане по погасителен план. Друг класически пример е заплащането на сметка за вода, телефон и т.н. По-различно стои случаят, когато заплащате сметката си за ток. В тези случаи, съдът отчита обстоятелството, че се извършили заплащането на сметката си за ток, поради това, че електрозахранването ви може да бъде преустановено или вече е спряно и приема, че не е налице доброволно признание на задължението.

Имайте предвид, че винаги след като срещу Вас има влязло в сила решение, новата давност е петгодишна, независимо че преди прекъсването й със съдебното производство тя е била пет или три годишна.

По време на спирането на давността, винаги текат лихви за забава в случаите, в които задължението е парично, като на практика много често главницата е по-малка като размер от този на изтеклите лихви.

Когато е изтекла давността можете да образувате дело, за да бъде признато от съда, че дългът ви е погасен по давност. Това е необходимо, защото давността не се прилага автоматично и ако не предприемете активни действия, дългът ще ви обвързва. Така ще си спестите много ненужни проблеми, например ще можете да преустановите тормоза, който упражнява върху вас колекторската фирма, на която кредиторът е прехвърлил дълга ви  да предизвикате прекратяване на изпълнителното дело срещу вас или да бъдете отписани от Централния кредитен регистър /ЦКР/ към БНБ, ако задължението ви е взет кредит. Имайте предвид, че по закон /Наредба № 22 на БНБ/ задължението ви ще фигурира в ЦКР пет години след като сте спечелили делото, че дългът ви е заличен поради изтекла давност, затова е във ваш интерес да не се бавите и да стартирате своевременно съдебен процес.

Независимо че срещу вас е образувано изпълнително дело, вие също имате възможност да се защитите и да предизвикате неговото прекратяване поради изтекла давност. Ако по това дело пет години не са предприемани валидни изпълнителни действия, с които да е прекъсвана давността, ще може да се отървете от бича на присъдата „вечен длъжник“.

Решение на ОС- Бургас, влязло в сила

Решене на СРС, влязло в сила

Решение на СГС, влязло в сила

Решение на СРС срещу Кредит контрол

Решение на СРС срещу „ЕОС Матрикс“: РешениеСРСрещуЕОС Матрикс

Адвокат Десислава ФИЛИПОВА,

Председател на фондация за извършване на общественополезна дейност „ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ И ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА”,  GSM 0898790909

Сподели в социалните мрежи!

Call Now ButtonОБАДИ СЕ