Сподели в социалните мрежи!

ПРОТОКОЛ
от проведено заседание на Организационния комитет на граждански организации – „Граждански контрол“, „Център за европейска интеграция на България и за защита правата на човека“, „Движение за пълна заетост и ценова стабилност“ и „Съюз закрила на пострадалите от банки, финансови институции и частни съдебни изпълнители“

Днес, 03.12.2014г. в гр. София се проведе заседание при следния дневен ред:

1. Организация на национален протест срещу произвола на банките и частните съдебни изпълнители.
2. Провеждане на пресконференция на 06.12.2014г.
3. Създаване на работна група относно юридически анализ за необходимите законодателни промени.
4. Създаване на работна група за сътрудничество с други граждански организации.
5. Създаване на работна група за координация на действията по градове.
6. Създаване на работна група за медийна координация.

Организационният комитет взе следните решения:
Решение № 1
След проведени дискусии и след разглеждане на направените предложения, се гласува единодушно:
Организацията на националния протест срещу произвола на банките и частните съдебни изпълнители да се проведе на 14.12.2014г. от 11:00 часа във всички големи градове на страната. В гр. София протестът да се проведе пред „Съдебната палата“, във всички останали градове пред общините. Всички протести трябва да бъдат съгласувани с общинските власти и МВР, с цел осигуряване безопасността на участниците.
Решение № 2
След проведени дискусии и след разглеждане на направените предложения, се гласува единодушно:
Провеждането на пресконференция на 06.12.2014г.-да се съгласува с БТА и да се определи час за провеждането. Краен срок 04.12.2014 г.
Решение № 3
След проведени дискусии и след разглеждане на направените предложения, се гласува единодушно:
Да се създаде работна група относно юридически анализ за необходимите законодателни промени: организационният комитет възложи координирането и изготвянето на всички необходими документи на адвокат Десислава Филипова. В срок до 12.12.2014 да бъдат изготвени всички документи за входиране на исканите промени в държавните институции.
Решение № 4
След проведени дискусии и след разглеждане на направените предложения, се гласува единодушно:
Да се създаде работна група за сътрудничество с други граждански организации: организационният комитет възложи координацията и комуникацията за работата на групата да се осъществява от Светозар Съев, Ангел Славчев и Димитрин Вичев.

Решение № 5
След проведени дискусии и след разглеждане на направените предложения, се гласува единодушно:
Да се създаде работна група за координация на действията по градове: организационният комитет възложи организацията на групата на Марияна Шаламанова и Димитрин Вичев. Да се направят организационни срещи във всички големи градове на страната в срок до 13.12.2014г.
Решение № 6
След проведени дискусии и след разглеждане на направените предложения, се гласува единодушно:
Да се създаде работна група за медийна координация: организацията се възложи на Ангел Славчев.

Организационният комитет възложи на всички участници да информират своите структури в цялата страна, да проведат срещи и подготвителни действия за протеста на 14.12.2014г.
Да се създаде пълна мобилизация на всички фейсбук активисти с цел информираност на обществеността.
Целта на каузата е да се обединим ЗА тази кауза. Да оставим всички различия на заден план в името на проблемите на всички пострадали от банковият и чси произвол.
Прие се предложение за следващо заседание на комитета за 6.12.2014 с цел разширяване на комитета и активно включване на други граждански организации.

Дата. 03.12.2014 г . гр. София

За сдружение „Граждански контрол“- председател Ангел Славчев
За „Център за европейска интеграция на България и за защита правата на човека“, председател адв. Десислава Филипова
За „Движение за пълна заетост и ценова стабилност“ – зам.председател Светозар Съев
За „Съюз закрила на пострадалите от банки, финансови институции и частни съдебни изпълнители“ –председател Димитрин Вичев

Сподели в социалните мрежи!