Сподели в социалните мрежи!

В случаите, в които срещу Вас е заведено изпълнително дело и  изпълнението е насочено върху трудовото  или друго възнаграждение за труд по граждански договор или върху пенсия, законът регламентира, че удръжки могат да се правят само до определени размери в зависимост от сумата, която лицето получава месечно и според това дали то има деца, които издържа. Месечното трудово възнаграждение се определя след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски. Удръжки могат да се правят само ако месечното възнаграждение или пенсия е в размер е над минималната работна заплата,  като следва да имате предвид, че ГПК не е актуализиран спрямо настоящия размер на МРЗ, поради това той регламентира, че удръжките се извършват по следния начин:

 1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно – една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа;
 2. ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно – една трета част, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа;
 3. ако осъденото лице получава от 600 до 1200 лв. месечно – една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа;
 4. ако осъденото лице получава над 1200 лв. месечно – горницата над 600 лв., ако е без деца, и горницата над 800 лв., ако е с деца, които то издържа.

Тези ограниченията не се отнасят до задължения за издръжка. В случаите, когато се дължи издръжка, присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките, изчислени по горната методика за другите задължения на осъдения и за задължения за издръжка за минало време се правят върху остатъка от всичките му доходи.

Когато едно лице има право да получава издръжка или стипендия, върху тях не може да се насочва принудително изпълнение. Върху стипендии могат да се правят удръжки само за изплащане на издръжка.

Чл. 114 а на Кодекса за социално осигуряване съдържа забрана върху паричните обезщетения и помощите, изплащани по този кодекс /за временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест, за бременност и раждане, за отглеждане на малко дете, за инвалидност, за безработица, парични помощи за профилактика и рехабилитация и за помощно-технически средства, свързани с увреждането и др./ да се налагат запори и да се правят удръжки, освен за изплащане на издръжка или за изплащане на задължения към държавното обществено осигуряване.

Когато изпълнението се насочва към Ваше движимо и/или недвижимо имущество на физическо лице, ГПК регламентира кои вещи са несеквестируеми, т.е. не могат да бъдат продавани от съдебния изпълнител. Несеквестируеми са

 1. жилището на длъжника, ако той и никой от членовете на семейството му, с които живее заедно, нямат друго жилище, независимо от това, дали длъжникът живее в него; ако жилището надхвърля жилищните нужди на длъжника и членовете на семейството му, определени с наредба на Министерския съвет, надвишаващата част от него се продава, ако са налице условията почл. 39, ал. 2 от Закона за собствеността;
 2. вещи за обикновено употребление на длъжника и на неговото семейство, посочени в списък, приет от Министерския съвет; Такива вещи са: по едно горно зимно палто, едно горно есенно палто, една шапка, два костюма (съответно панталони, ризи и жилетки или пуловери – за мъжете, и поли или панталони, блузи и жилетки или пуловери, или четири рокли – за жените) и работното облекло, употребяваните обувки и бельо, всички детски храни и принадлежности, по един креват, една постелка, една зимна и една лятна завивка, както и по два ката спално бельо за всеки член от семейството, един двукрилен гардероб, един кухненски бюфет, обикновените маси и столове, обикновените домашни и кухненски прибори и съдове и обикновените прибори за хранене, необходимите уреди за отопление и една печка за готвене, една пералня и един хладилник, един телефонен апарат и един радиоапарат, изкуствените органи, протезите, очилата и другите помощни приспособления и предмети, които се употребяват от длъжника или от членовете на неговото семейство поради физически недъзи или наранявания, както и лекарствата и другите приспособления, средства и материали за лечение, учебните пособия, включително книгите и музикалните инструменти, използването на които е необходимо при общото и професионалното обучение на длъжника и членовете на неговото семейство, домашните животни (домашните любимци), ако не са отглеждани за продажба и семейните и личните ордени и отличия.
 3. необходимата храна на длъжника и неговото семейство за един месец, а за земеделските стопани – до нова реколта, или равностойността й в други земеделски произведения, ако няма такава;
 4. необходимите горива за отопление, готвене и осветление за три месеца;
 5. машините, инструментите, пособията и книгите, необходими лично на длъжника, упражняващ свободна професия, или на занаятчия за упражняване на неговото занятие;
 6. земите на длъжника – земеделски стопанин: градини и лозя с площ общо до 5 дка или ниви или ливади с площ до 30 дка, и необходимите за воденето на стопанството машини и инвентар, както и торовете, средствата за растителна защита и семето за посев – за една година;
 7. необходимите две глави работен добитък, една крава, пет глави дребен добитък, десет пчелни кошера и домашните птици, както и необходимата храна за изхранването им до нова реколта или до пускането на паша;

Ако изпълнението бъде насочено върху такива вещи, вие имате право да депозирате жалба срещу продажбата пред съответния окръжен съд.    Длъжникът може да обжалва пред Окръжния съд и други действия на съдебния изпълнител, като винаги обжалването се извършва в едноседмичен срок от извършване на действието, ако страната е присъствала при извършването му или ако е била призована, а в останалите случаи от деня на съобщението. Длъжникът има право да обжалва постановлението за глоба, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението.

Важно е да знаете, че съдебните изпълнители са задължени да Ви издадат постановление за разноските и сметка по чл. 79 от Закона за частните съдебни изпълнители. В сметката съдебните изпълнители са задължени да посочат  разпоредбите, въз основа на които се дължат таксите, материален интерес при пропорционалната такса, сумите на дължимите такси и допълнителни разноски, размерът на получената предплата и последиците при неплащане. Тази сметка  Ви дава възможност да извършите реална проверка дали коректно са Ви  начислявани такси и разноски или е налице злоупотреба и са Ви начислени повече такси, от реално дължимите. Постановлението за разноските също подлежи на обжалване пред съответния окръжен съд в едноседмичен срок, след като Ви е съобщено за неговото изготвяне.

Пред Окръжния съд подлежат на обжалване изготвеното постановление за възлагане, с което имот или движима вещ е продадена на публична продан, ако считате че има нарушение при проданта. На обжалване подлежи и извършеното разпределение на постъпилите по делото от проданта суми, когато са налице повече кредитори по делото.

За други нарушения длъжникът няма право да се обръща към съда, но имате правото да подадете жалба пред Инспектората на Министерство на правосъдието и пред Камарата на частните съдебни изпълнители /когато съдебния изпълнител е частен/ Винаги когато е извършено нарушение на Вашите права, /например ако не Ви е издадено постановление за разноските и сметка по чл. 79 от ЗЧСИ/ , вие можете да ги сезирате, за да се преустанови нарушението.

Настоящето законодателство не предвижда възможност да обжалвате оценката на вещта или имота, който се продава и вие сте лишен от възможността да докажете, че тя е силно занижена, но Ви дава право, когато сте несъгласен с изготвената оценка, да поискате от съдебния изпълнител да назначи вещо лице, което да определи тази оценка.

Важно е да знаете, че може да предотвратите продажбата на ваш имот или вещ, ако сте физическо лице и до предаването на движимата вещ в магазин или борса, съответно преди началото на явния търг с устно наддаване, а за публичната продан на имот – до деня, предхождащ деня на проданта, внесете 30 на сто от вземанията по предявените срещу вас изпълнителни листове и се задължите писмено да внасяте на съдебния изпълнител всеки месец по 10 на сто от тях. В тези случаи, съдебният изпълнител е длъжен да спре продажбата на имота или вещта. Ако не платите някоя от вноските, съдебният изпълнител по молба на всеки от взискателите продължава изпълнението, без длъжникът да може да иска ново спиране. Не притежавате правото да предложите плащане по описания ред, когато  се продава заложена или ипотекирана  от вас вещ или вещ, включена в търговското предприятие на едноличнен търговец-длъжник.

Може да предотвратите продажбата на ваш имот и ако до изтичането на едномесечния срок за подаване на писмените наддавателни предложения, внесете всичко по предявените срещу вас изпълнителни листове и разноските по изпълнителното дело.

Разполагате и с право да поискате от съда да постанови спиране на изпълнението и  да спрете продажбата на ваш имот или вещ.

Длъжникът има право да предложи изпълнението да бъде насочено върху друга вещ или вземане. Ако съдебният изпълнител прецени, че предложеният от длъжника начин на изпълнение е в състояние да удовлетвори взискателя, той насочва изпълнението върху посочената от длъжника вещ или вземане.

Когато се продава съсобствен имот за дълг на някой от съсобствениците, имотът се описва изцяло, но се продава само идеалната част на длъжника. Имотът може да бъде продаден и изцяло, ако останалите съсобственици се съгласят с това писмено.

Изпълнение на вземане срещу един от съпрузите може да бъде насочено върху вещ, която е съпружеска общност. Съпругът недлъжник има право да посочи лично имущество на съпруга длъжник, върху което да се насочи изпълнението. Ако посоченото имущество е налице и вземането може да се удовлетвори от него, след извършването на описа изпълнението по отношение на вещта съпружеска общност се спира и може да продължи, ако след осребряване на посоченото имущество вземането или част от него остане неудовлетворена.

Когато установи, че вещта, върху която се насочва изпълнение, е съпружеска общност, съдебният изпълнител уведомява съпруга недлъжник.

Съпругът недлъжник може да обжалва изпълнителните действия,  когато е посочил лично имущество на съпруга длъжник и въпреки това, съдебният изпълнител продължава изпълнението върху имущество, представляващо съпружеска имуществена общност.Съпругът недлъжник може да оспори вземането на същите основания и по същия ред, както съпругът длъжник, както и да обжалва изпълнителните действия на същите основания като него. Той има право да участва и в наддаването при публичната продан на вещта.

Когато изпълнението е насочено върху вещ в съпружеска общност, след продажбата на вещта съдебният изпълнител изплаща половината от получената сума на съпруга недлъжник. Ако изпълнението се насочи върху имот, имотът се описва изцяло, но се продава само идеалната част на длъжника. Имотът може да бъде продаден и изцяло, ако съпругът недлъжник се съгласи с това писмено.

Съпругът недлъжник може да осуети проданта, ако до предаването на движимата вещ в магазин или борса, съответно преди началото на явния търг с устно наддаване, а за публичната продан на имот – до деня, предхождащ деня на проданта, внесе по сметка на съдебния изпълнител равностойността на дела на съпруга длъжник от общата вещ според определената цена за продажба в магазин, съответно от цената на имота. Когато съпругът недлъжник участва в наддаването, той се обявява за купувач, ако при съставянето на протокола за извършените наддавания заяви, че желае да купи имота по най-високата предложена цена.

 

Сподели в социалните мрежи!