Сподели в социалните мрежи!

 Ако изпълнението бъде насочено върху такива вещи, вие имате право да депозирате жалба срещу продажбата пред съответния окръжен съд.    Длъжникът може да обжалва пред Окръжния съд и други действия на съдебния изпълнител, като винаги обжалването се извършва в едноседмичен срок от извършване на действието, ако страната е присъствала при извършването му или ако е била призована, а в останалите случаи от деня на съобщението. Длъжникът има право да обжалва постановлението за глоба, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението.

 Важно е да знаете, че съдебните изпълнители са задължени да Ви издадат постановление за разноските и сметка по чл. 79 от Закона за частните съдебни изпълнители. В сметката съдебните изпълнители са задължени да посочат  разпоредбите, въз основа на които се дължат таксите, материален интерес при пропорционалната такса, сумите на дължимите такси и допълнителни разноски, размерът на получената предплата и последиците при неплащане. Тази сметка  Ви дава възможност да извършите реална проверка дали коректно са Ви  начислявани такси и разноски или е налице злоупотреба и са Ви начислени повече такси, от реално дължимите. Постановлението за разноските също подлежи на обжалване пред съответния окръжен съд в едноседмичен срок, след като Ви е съобщено за неговото изготвяне.

Пред Окръжния съд подлежат на обжалване изготвеното постановление за възлагане, с което имот или движима вещ е продадена на публична продан, ако считате че има нарушение при проданта. На обжалване подлежи и извършеното разпределение на постъпилите по делото от проданта суми, когато са налице повече кредитори по делото.

За други нарушения длъжникът няма право да се обръща към съда, но имате правото да подадете жалба пред Инспектората на Министерство на правосъдието и пред Камарата на частните съдебни изпълнители /когато съдебния изпълнител е частен/ Винаги когато е извършено нарушение на Вашите права, /например ако не Ви е издадено постановление за разноските и сметка по чл. 79 от ЗЧСИ/ , вие можете да ги сезирате, за да се преустанови нарушението.

Настоящето законодателство не предвижда възможност да обжалвате оценката на вещта или имота, който се продава и вие сте лишен от възможността да докажете, че тя е силно занижена, но Ви дава право, когато сте несъгласен с изготвената оценка, да поискате от съдебния изпълнител да назначи вещо лице, което да определи тази оценка.

 

Важно е да знаете, че може да предотвратите продажбата на ваш имот или вещ, ако сте физическо лице и до предаването на движимата вещ в магазин или борса, съответно преди началото на явния търг с устно наддаване, а за публичната продан на имот – до деня, предхождащ деня на проданта, внесете 30 на сто от вземанията по предявените срещу вас изпълнителни листове и се задължите писмено да внасяте на съдебния изпълнител всеки месец по 10 на сто от тях. В тези случаи, съдебният изпълнител е длъжен да спре продажбата на имота или вещта. Ако не платите някоя от вноските, съдебният изпълнител по молба на всеки от взискателите продължава изпълнението, без длъжникът да може да иска ново спиране. Не притежавате правото да предложите плащане по описания ред, когато  се продава заложена или ипотекирана  от вас вещ или вещ, включена в търговското предприятие на едноличнен търговец-длъжник.

Може да предотвратите продажбата на ваш имот и ако до изтичането на едномесечния срок за подаване на писмените наддавателни предложения, внесете всичко по предявените срещу вас изпълнителни листове и разноските по изпълнителното дело.

Разполагате и с право да поискате от съда да постанови спиране на изпълнението и  да спрете продажбата на ваш имот или вещ.

Длъжникът има право да предложи изпълнението да бъде насочено върху друга вещ или вземане. Ако съдебният изпълнител прецени, че предложеният от длъжника начин на изпълнение е в състояние да удовлетвори взискателя, той насочва изпълнението върху посочената от длъжника вещ или вземане.

Когато се продава съсобствен имот за дълг на някой от съсобствениците, имотът се описва изцяло, но се продава само идеалната част на длъжника. Имотът може да бъде продаден и изцяло, ако останалите съсобственици се съгласят с това писмено.

Изпълнение на вземане срещу един от съпрузите може да бъде насочено върху вещ, която е съпружеска общност. Съпругът недлъжник има право да посочи лично имущество на съпруга длъжник, върху което да се насочи изпълнението. Ако посоченото имущество е налице и вземането може да се удовлетвори от него, след извършването на описа изпълнението по отношение на вещта съпружеска общност се спира и може да продължи, ако след осребряване на посоченото имущество вземането или част от него остане неудовлетворена.

Когато установи, че вещта, върху която се насочва изпълнение, е съпружеска общност, съдебният изпълнител уведомява съпруга недлъжник.

Съпругът недлъжник може да обжалва изпълнителните действия,  когато е посочил лично имущество на съпруга длъжник и въпреки това, съдебният изпълнител продължава изпълнението върху имущество, представляващо съпружеска имуществена общност.Съпругът недлъжник може да оспори вземането на същите основания и по същия ред, както съпругът длъжник, както и да обжалва изпълнителните действия на същите основания като него. Той има право да участва и в наддаването при публичната продан на вещта.

Когато изпълнението е насочено върху вещ в съпружеска общност, след продажбата на вещта съдебният изпълнител изплаща половината от получената сума на съпруга недлъжник. Ако изпълнението се насочи върху имот, имотът се описва изцяло, но се продава само идеалната част на длъжника. Имотът може да бъде продаден и изцяло, ако съпругът недлъжник се съгласи с това писмено.

Съпругът недлъжник може да осуети проданта, ако до предаването на движимата вещ в магазин или борса, съответно преди началото на явния търг с устно наддаване, а за публичната продан на имот – до деня, предхождащ деня на проданта, внесе по сметка на съдебния изпълнител равностойността на дела на съпруга длъжник от общата вещ според определената цена за продажба в магазин, съответно от цената на имота. Когато съпругът недлъжник участва в наддаването, той се обявява за купувач, ако при съставянето на протокола за извършените наддавания заяви, че желае да купи имота по най-високата предложена цена.

 

 

Сподели в социалните мрежи!