Сподели в социалните мрежи!

След проведена среща с Омбудсмана, по негово предложение поехме ангажимент да внесем становище относно противоречието на чл. 417 от ГПК със задължителната практика на Съда на Европейския съюз относно приложението на Директива 93/13, защитаваща потребителите. На 23 януари 2015г. депозирахме до Г-н Константин Пенчев изготвеното становище. Г-н Омбудсмана от своя страна ще внесе в Народното събрание нашето становище като доклад на Омбудсмана относно защита на правата на потребителите на финансови услуги в упражнение на правомощието му да дава становище по законосъобразността на нормативни актове. В изготвеното становище изложихме съображения, основани на задължителната практика на Съда на ЕС, според която е недопустимо да съществува законодателство, което не предвижда задължение на националните съдилища служебно да изследва въпроса дали в договорите за кредит са налице неравноправни клаузи. Такова задължение националните съдилища имат дори в случаите, в които длъжникът не е подал възражение срещу издадената заповед за незабавно изпълнение.

Съгласно задължителното право на ЕС в момента Вие имате право да съдите Република България, ако съдилищата не са изпълнили това свое задължение и Вие сте осъдени да плащате на банките, без да сте освободени от дълга за надвзети лихви и такси.
Следващият анализ, който ще предоставим на Омбусмана касае защита на потребителите, пострадали от арбитражните производства, провеждани от фирми за бързи кредити и най-вече от „ПрофиКредит”.
Г-н Омбудсмана пое ангажимент да предприеме ефективни действия в защита на потребители спрямо българските съдии, които не спазват и не прилагат задължителната практика на Съда на ЕС.

Прилагам изготвеното становище, което може да намерите и в раздел „Юридически съветник“

Сподели в социалните мрежи!

От |05 фев., 2015|Новини, Обществена дейност за защита на кредитополучателите|Коментарите са изключени за становище относно колизията на чл. 417 от ГПК и правото на Европейския Съюз
Call Now ButtonОБАДИ СЕ