Сподели в социалните мрежи!

Комисията за защита на потребителите възнамерява да заведе колективен иск в защита на кредитополучателите, измамени от три български банки с кредити уж предоставени им в швейцарски франкове, а реално усвоени в евро или лева. КЗП ще предяви иск за прогласяване нищожността на клаузите в договорите за кредит, даващи право на банката да увеличава едностранно лихвите по договорите и клаузите, съгласно които се предоставя франков кредит, а действително се отпускат евро или лева. Съобразно практиката на КЗП очаквам да заведе и иск в рамките на същото дело за забрана за вбъдеще банките да включват подобни клаузи в техните контракти. Макар и да има правна възможност за завеждане на иск за присъждане на обезщетение, аз се съмнявам КЗП да предприеме подобно действие с оглед затрудненията да се определи приблизителния размер на претърпените от кредитополучателите вреди от надвземане на лихви и от курсовите разлики и сумите, които да бъдат достатъчни да се обезщетят всички пострадали от схемата с франковете.

 След завеждане на колективния иск, съдът ще определи как заведения иск ще бъде разгласен, за да могат всички лица, увредени от кредитите във швейцарски франк да заявят дали ще участват в процеса или ще водят отделни от колективния иск дела. Съдът ще се произнесе с определение, в което ще посочи колко съобщения, чрез кои медии и в продължение на колко време тези съобщения трябва да бъдат оповестявани медийно, както и ще даде подходящ срок след разгласяването в медиите пострадалите кредитополучатели ще могат да упражнят правото си да заявят активно участие в делото /т.е. да поискат да бъдат включени като страни в делото/ или пък да заявят, че искат да бъдат изключени от участие.

 Всеки пострадал потребител на кредит, деноминиран в швейцарски франкове, /както и неправителствена организация за защита на увредените лица/ има право в дадения от съда срок:

  1. Да заяви, че ще участва като страна в делото. /ВАЖНО: дори да не поискате да бъдете включени като участници в делото, решението на съда ще има сила и спрямо всеки от вас заел пасивна позиция!!!/.
  2. Да заяви, че иска да бъде изключен от кръга на лицата, които ще се ползват от решението по делото /т.е. че ще води отделно от колективния иск и самостоятелно дело/. Последиците от подобно искане са изключително важни, защото поради противоречивата съдебна практика е възможно колективният иск да бъде отхвърлен, а самостоятелно воденото дело да бъде спечелено. Но дори и да сте заявили искане да бъдете вписани в списъка на изключените лица, съгласно чл. 386, ал. 1, изречение последно от Гражданския процесуален кодекс, изключените лица могат да се ползват от решението, с което колективният иск е уважен. Казано най-просто, ако сте изключени от колективния иск лица и този иск бъде отхвърлен, вие имате шанс да спечелите индивидуалното си дело, но ако колективният иск бъде спечелен от КЗП, вие можете да се позовавате пред банките на спечеленото дело, дори и да сте загубили индивидуалните си дела. ЗАТОВА АЗ КАТЕГОРИЧНО ПРЕПОРЪЧВАМ ТЕЗИ ОТ ВАС, КОИТО ВЕЧЕ ВОДЯТ ДЕЛА ИЛИ ВЪЗНАМЕРЯВАТ ДА ЗАВЕДАТ ТАКИВА, ДА ЗАЯВИТЕ, ЧЕ ИСКАТЕ ДА БЪДЕТЕ ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ СПИСЪКА НА УВРЕДЕНИТЕ ЛИЦА. Още повече, че съгласно чл. 384 от ГПК, КЗП и банките могат да сключат спогодба, с чиито условия вие да не сте съгласни, но ако не сте заявили изрично, че искате да бъдат изключени, вие ще бъдете обвързани от постигнатата спогодба.

Съгласно ГПК, в случаите на предявени колективни искове, съдът може /но не е длъжен/ по молба на ищеца да определи подходящи привременни мерки за защита на увредения интерес.  Зависи от волята на КЗП дали ще направи искане за мерки за защита – например за заплащане на кредитите по курс на усвояване, за погасяване на лихвите по първоначалния лихвен процент. Съдът може да постанови привременни мерки за защита, различни от мерките, посочени от КЗП, но не може да се самосезира, т.е. служебно, без искане от страна на КЗП да вземе решение да определи мерки, които счита за подходящи за вашата защита.

 Определението на съда, с което са определени мерки за защита подлежи на обжалване пред въззивния и касационния съд, като самият факт, че е подадена жалба, не спира изпълнението на определението /т.е. мерките трябва да бъдат прилагани, независимо че е подадена жалба от банките срещу тях/. За да се спре изпълнението на определението за мерките е необходимо изрично постановяване от страна на съда, разглеждащ жалбата, че спира изпълнението. Освен това, съдът разглеждащ делото може по всяко време докато гледа делото да измени или отмени определението си за мерките при промяна на обстоятелствата, при които ги е допуснал, при грешка или пропуск.

В заключение, след завеждане на делото от КЗП, следете внимателно медиите, за да разберете в какъв срок можете да заявите каква позиция искате да имате по делото. Моят съвет към водещите дела срещу банките е да заявят желание да бъдат изключени от участниците по колективния иск, за да имате двойна гаранция на правата си: дори да загубите индивидуалното си дело, макар и изключени от колективния иск, ще може да се ползвате от него, ако КЗП го спечели. Ако пък КЗП загуби колективния иск, вие ще имате реален шанс да спечелите личното си дело. Съществува една приказка в нашите среди, която много добре илюстрира противоречивата практика на съдилищата: „Двама юристи, три мнения”. Така че, гарантирайте се двойно, за да отрежете главата на змията! Освен това, по вашите дела вие можете да сочите основания за нищожност, които да не са посочени от КЗП, което да доведе до спечелване на вашето дело, дори и при загуба на КЗП.

Сподели в социалните мрежи!

От |23 окт., 2015|В медиите - публична позиция за защита на кредитополучателите|Коментарите са изключени за КОЛЕКТИВНИТЕ ИСКОВЕ И ДЕЙСТВИЯТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СРЕЩУ ИЗМАМАТА С КРЕДИТИТЕ В ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНКОВЕ
Call Now ButtonОБАДИ СЕ