Сподели в социалните мрежи!

„Профи Кредит България“ ЕООД използва нечестни практики, с които сте мамени и заблуждавани, за да вземете бърз заем.

Измамливо кредитният експерт в посетения от вас офис на Профи Кредит, ви „консултира” за Вашите права, като ви подлъгва да се подпишете под непопълнен договор за револвиращ заем, без да се договорите писмено за същественото по договора за заем – каква точно сума ви се отпуска, каква е лихвата по договора ви и какъв е годишния процент на разходите. Годишният процент на разходите /ГПР/ е всъщност крайната цена за взетия от вас кредит, в който освен лихвата се включат всички разходи /такси, комисионни и т.н./, с които заемът ви се оскъпява. Най-просто казано – след като знаете какво ви е ГПР-то, ще знаете какво трябва да платите срещу получения заем.

Кредитният експерт умишлено ви заблуждава да сключите неизгодния за вас договор, като Ви заявява, че конкретните параметри по договора ще бъдат одобрени в централния офис на дружеството и договорът ще ви бъде върнат по куриер, след като от централата направят преценка дали и при какви условия да ви отпуснат заем. Така вие вече сте се подписали, без да знаете с какво реално се обвързвате. Положили сте само подпис и дата на сключване на договора.

КАК ВИ МАМЯТ?

Първо, законът задължава Профи Кредит още преди подписването на договора да ви предостави стандартен европейски формуляр. Този формуляр служи да ви бъде разяснено преди сключването на договора какъв точно заем ще получите и всичко свързано с този заем – дължима лихва, ГПР, застраховки, погасителни вноски, разходи при предсрочно погасяване, при просрочие и т.н. Т.е. с него ви се създава една цялостна картина на бъдещото погасяване на заема, за да може да вземете информирано решение дали да сключите този заем или да се обърнете към друга фирма, предоставяща ви по-изгодни условия. Профи Кредит умишлено ви заблуждават още с предоставянето на този формуляр, като ви предоставят невярна информация относно дължимата лихва, който ще трябва да плащате след подписването на договора.

Второ, съгласно Закона за потребителските кредити, договорът за заем трябва да съдържа задължителни клаузи, включително /но не само/ относно дължимите от вас главница, лихва и лихвата,посочена в обща форма с  другите разходи /т.нар.годишен процент на разходите/, както и към него да бъде приложен погасителен план. Подписаният от вас договор не включва тези клаузи, те се попълват впоследствие след като са изпратени до централата на дружеството /поне така ви твърдят, за да ви заблудят защо се подписвате под празен договор/.

Трето, трябва да внимавате и с Общите условия – за да ви обвързват, те трябва да ви бъдат предоставени преди подписване на договора, да се запознаете с тях и да заявите писмено, че приемате те да важат в  отношенията ви с Профи Кредит. Реално от дружеството не Ви предоставят попълнен договор, а запознаването ви с общите им условия звучи като мечта.

На следващо място, вие получавате по куриер и след одобрението от централния офис на Профи Кредит договора, който сте подписали предварително, много дни след датата, която са ви  накарали да напишете в него. Така вие сте възпрепятствани да упражните правото си, гарантирано от закона, съгласно който в 14 – дневен срок от сключването му можете да се откажете от отпуснатия ви заем. Ако го получите по куриер на 15 ден от посочената в него дата на сключване, вие вече сте изгоряли-срокът излиза, че е пропуснат. Дори и да го получите на седмия ден от подписването му, реално предоставения 14-дневен срок е значително съкратен. Не случайно законодателят е преценил, че на потребителите на кредитни услуги трябва да бъде даден 14 – дневен срок – той е нужен, за да може кредитополучателят да обмисли достатъчно дълго дали не е сгрешил като е взел заем.

На последно, но не по значимост място Профи Кредит ви заблуждават чрез арбитражния съд, който ще делата, когато от фирмата са решили, че не сте изрядни платци по договора за заем. Не се заблуждавайте от названието „съд” – всъщност вие ще бъдете съдени от адвокати към сдружение, регистрирано съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. В това сдружение се нарича „Арбитер Юстициарум”, регистрирано е с решение № 1 от 20.10.2011г. по ф.д. № 584/2011г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 176193236, със седалище и адрес на управление:  гр. София, район „Красно село”, бул. „Цар Борис” № 126, ет. 1.

Освен това, в Общите условия на Профи Кредит е уредена фикцията, че призовките и съобщенията до кредитополучателят за образуваното арбитражно производство се считат за получени след изтичане на петия работен ден от изпращането им от арбитъра. Призовките и съобщенията се считат за получени след изтичане на петия работен ден и в случаите, когато в известието за доставяне е отбелязано, че не са получени поради това, че са отказани/не са приети, непотърсени са, адресатът е заминал, преместен е на друг адрес, адресът не съществува вече, непознат е или не съществува вече.

На практика, често заемополучателите се оказват осъдени без въобще да са узнали за воденото срещу тях арбитражно дело – чак когато Профи Кредит се е снабдило с изпълнителен лист и е образувало изпълнително дело. Само че освен получения заем и огромните лихви, злощастният и измамен кредитополучател вече дължи и непосилните за изплащане разноски, направени в арбитражното дело, при изваждането на изпълнителен лист и за воденото изпълнително дело.

В тези случаи трябва бързо да образувате дело пред Върховен касационен съд и да искате отмяна на арбитражното решение поради това, че не сте узнали за воденото срещу вас дело. Бъдете много внимателни, тъй като срокът за дело пред Върховен касационен съд е само тримесечен от уведомлението до вас  и често се оказва, че този срок е изпуснат, тъй като се водите узнали за арбитражното решение поради фикцията, която описвам по-горе.

Тези измамливи схеми и злоупотреби с правата ви не отминаха без намесата на държавните органи. Комисия за защита на потребителите издаде три заповеди, с които забрани на Профи Кредит да използва заблуждаващи търговски практики при предоставянето на бързи заеми. Тези заповеди са потвърдени от Върховен административен съд и са влязли в сила с решения.

С решение по адм. дело № 6571/2014. е потвърдена заповед N 675 от 08.08.2013 год. на председателя на КЗП, с което се забранява на Профи Кредит да не предоставя преди сключването на договора за заем на информация относно длъжимата от вас главница, лихви и други разходи, включени в ГПР, както и да не предоставя към този момент на общите условия и погасителния план.

С решение по адм. дело № 13011/2014. е потвърдена заповед N 181 от 11.03.2014 год. на председателя на КЗП, с която на Профи Кредит е забранено да заблуждава потребителите на потребителски кредит „Фаворит”  чрез информацията, предоставена в стандартния европейски формуляр, на интернет страницата на дружеството и при консултирането от страна на кредитния експерт, че лихвата, кояго ще се заплаща е фиксирана, а същевременно при подписване на договора, който препраща към Общите условия на договора, Ви обвързват с променлива лихва, т.е. лихва, която фирмата може да увеличава по време на действието на договора.

С решение  по адм. дело № 2524/2015. е потвърдена заповед № 684 от 14.08.2013 г.на председателя на КЗП, с която е забранено на Профи Кредит да заблуждават потребителите чрез презентираното на сайта им предимство на предлаганите кредити, а именно „Без скрити такси и комисионни или променливи лихви”, че дължимата от тях лихва е фиксирана, а всъщност те ще дължат плаваща лихва, обвързана с промяната на тримесечния Euribor с повече от 1%.

Последиците за потребителите от тези влезли в сила решения на ВАС е от изключително значение:

На първо място, тези заемодатели, които още са страни по действащи договори за заем имат право, на основание чл. 68м от Закона за защита на потребителите, да развалят договора. В този случай Профи Кредит има право да си възстанови само главницата по договора за револвиращ заем, но ще трябва да възстанови на заемополучателя всички получени лихви и други разноски /Пример, взели сте заем в размер на 1000лв., в заемния договор е записано, че за срока на договора дължите 4000лв. лихва, към момента на развалянето сте изплатили общо главница и лихва 3000лв., 3000-1000=2000лв., Вие може да претендирате от дружеството връщането на сума в размер на 2000лв./.

На следващо място, чл. 68м от ЗЗП дава право на тези от вас, които са развалили договора, както и тези от вас, които няма как да извършат разваляне /договорът е прекратен поради изтичане на срока в него/ да се обърнат към съда и да заведат дело, в което да претендират обезщетения за надвзетото им по договорите, вследствие на използваните заблуждаващи практики, за претърпените неимуществени вреди – причинения стрес, емоционални негативни изживявания и евентуално и други вреди, според конкретния случай. За съда, който ще гледа делото е задължителна и с обвързваща сила всяка една от заповедите на КЗП, с която е прието, че Профи Кредит е заблуждавала потребителите при предоставянето на заема. Правото на обезщетение се погасява с петгодишна давност, която тече от влизане в сила на решенията на ВАС.

Знайте, че не сте беззащитни! Законът забранява да бъдете умишлено мамени и въвеждани в заблуда и ви гарантира право на справедливо обезщетение за причинените ви вреди!

АНОТАЦИЯ НА СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ВАС И ЗАПОВЕДИТЕ НА КЗП:

С РЕШЕНИЕ № 5365 от 13.05.2015, Върховният административен съд на Република България – Седмо отделение по адм. дело № 6571/2014.  е потвърдена като правилна

заповед N 675 от 08.08.2013 год. на председателя на КЗП, с която на основание Закона за защита на потребителите  на дружеството е забранено да прилага заблуждаваща нелоялна търговска практика, изразяваща се в непредоставяне своевременно информация за крайната цена на кредитния продукт (общото задължение се съобщава впоследствие, годишният процент на разходите има различна стойност от първоначално отбелязаното в договора за револвиращ заем, погасителният план заедно с Общите условия за представени също впоследствие), и освен това непредоставянето на информация, необходима на потребителя за сравняване на различните предложения за потребителски кредит и вземане на информирано решение за сключване на договор за кредит.

РЕШЕНИЕ № 6180 от 28.05.2015, Върховният административен съд на Република България – Седмо отделение по адм. дело № 13011/2014.  е потвърдена
 
заповед N 181 от 11.03.2014 год. на председателя на КЗП, с която на дружеството е забранено да прилага заблуждаваща нелоялна търговска практика по смисъла на Закона за защита на потребителите, изразяваща се в заблуждаване на потребителите чрез начина на обявяване на информацията в стандартния европейски формуляр за потребителски кредит „Фаворит”, че лихвеният процент по кредита се представя като „фиксиран лихвен процент”, чрез публикуваната на Интернет-страницата информация за „липса на променливи лихви” по предлаганите кредити и чрез „професионално” консултиране от кредитния експерт, като по този начин у потребителя се създава убеждение, че действително лихвеният процент по отпуснатия кредит е фиксиран, а същевременно съгласно чл.5.1. от Общите условия по договора за потребителски кредит „годишният процент на разходите” (ГПР) може да се повиши, в случай че тримесечният Euribor се повиши с повече от 1%.

В конкретния случай, факт е, че по три различни начина (чрез обявяване на информацията в стандартния европейски формуляр, на Интернет-страницата на дружеството и при „професионално консултиране” с кредитен експерт) от името на „Профи Кредит България” се предлага кредитен продукт с фиксиран лихвен процент, докато едва при подписване на индивидуалния договор с потребителя, който препраща към Общите условия, се установява, че последните съдържат конкретна разпоредба, (с която потребителят автоматично се оказва съгласен с подписването на индивидуалния си договор), която гласи, че при определена предпоставка лихвеният процент може да се промени, т.е е променлив.

С РЕШЕНИЕ  № 6689 от 08.06.2015, Върховният административен съд на Република България – Седмо отделение,  по адм. дело № 2524/2015. е потвърдена

заповед № 684 от 14.08.2013 г.на председателя на КЗП, с която е забранено използването на заблуждаваща търговска практика, изразяваща се в заблуждаване на потребителите чрез начина на обявяване на информацията в публикувано на интернет страницата на дружеството предимство на предлаганите кредити, а именно „Без скрити такси и комисионни или променливи лихви”, което създава у потребителя погрешно и заблуждаващо убеждение, че лихвеният процент по отпускания кредит е фиксиран, въпреки, че съгласно т. 3 „Промени на ГПР по ДЗР” от Общите условия на дружеството към договор за револвиращ заем за физически лица дава право на кредитора да повишава размера на непогасените до момента вноски по заема при промяна на тримесечния Euribor с повече от 1%, което означава, че лихвеният процент е променлив.

Посочил е, че така предоставена информацията е в състояние да въведе в заблуждение средния потребител и да мотивира негово решение да потърси кредит именно от „Профи Кредит България“, каквото търговско решение не би взел ако имаше вярната информация за възможността да се промени лихвения процент. Приел е за неоснователно възражението на жалбоподателя, че предлаганият от него лихвен процент е фиксиран и е посочил, че лихвата може да бъде два типа, с оглед възможността да бъде променяна във времето: фиксирана (постоянна) за целия период на кредита или плаваща (променяща се при определени условия) – обикновено фиксирана надбавка и променлив компонент – в случая тримесечният Euribor. Предвид включването с Общите условия на променлив компонент в дължимата лихва e приел, че същата е променлива.

Сподели в социалните мрежи!