Сподели в социалните мрежи!

         Почти всички европейски законодателства предвиждат възможността един длъжник да обяви фалит като физическо лице и след известен период на ограничения да се върне в нормалния живот. България както винаги е на опашката на демокрацията и на справедливостта и със законите си прогонва гражданите си в чужбина, принуждава ги да заживеят в сивия сектор и да крият доходите си, а понякога ги превръща в клошари.

            Държавата ни е мащеха на гражданите си, а управляващите приемат закони, които обслужват тесен кръг от интереси. Именно за това се бави приемането така лелеяния от всички затънали от кризата или по други причини закон за фалит на физически лица.

            С настоящето изследване целя да опиша процедурата, по която един български гражданин може да обяви фалит в чужбина и да се ползва от правата по него и в България. Моето намерение е също така да изясня негативните последици от него, тъй като в България не се провеждат достатъчни разяснения относно него и тази възможност се възприема невинаги реално – редица си представят несъстоятелността на физическите лица като започване на чисто, без никакво въздействие върху имуществото им и правата им, което не отговаря на истината.

            Съгласно правото на Европейския съюз е възможно едно физическо лице да обяви фалит, ако е налице транграничен елемент, т.е. ако то има имущество в една или в повече държави членки на Съюза и обичайно местопребиваване в друга държава, също членка на Съюза. Тази възможност е предвидена в Регламент /ЕО/ № 1346/2000 на Съвета относно производството по несъстоятелност, който ще действа до 26.06.2017г., когато ще влезе в сила заместващия го Регламент /ЕС/ 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета относно производството по несъстоятелност. И двата регламента уреждат освен несъстоятелността на търговските дружества и несъстоятелността на потребителите, т.е. фалита на физически лица /виж например съображение 9-то от двата регламента/. Съгласно регламентите всяко физическо лице може да иска откриване на производство по фалит в държавата, в която има обичайно местопребиваване, като правото което ще се приложи за процедурата и последиците от обявяването му в несъстоятелност е правото по пребиваването му /там където то живее постоянно, а не където е родено или на която държава е гражданин/.  Това означава, че ако български гражданин пребивава в Англия, то законът на Англия относно фалита на физическо лице ще регламентира как се извършва обявяването на неплатежоспособния длъжник в несъстоятелност и какво следва от това, ако нашият гражданин живее в Германия, то тамошния закон ще урежда тези въпроси и т.н. Законодателството относно фалита на всяка държава е различно, а това което е общо за всички държави в ЕС е правото на Съюза. Европейското законодателство предвижда, че всяка държава – членка следва да се съобрази и да зачете постановеното в друга държава решение. От това следва, че обявяването на един български гражданин във фалит в чужбина, следва да важи и в България, нищо че ние нямаме закон за фалит на физическите лица.

            От това правило, самият Европейски съюз предвижда едно важно изключение, което касае всеки кредитополучател, който чрез смяна на местожителството си от България в чужбина, цели да се ползва от законодателството на държавата, в която е заминал, за да може въз основа на регламент 1346/2000/ на  Съвета на ЕС да бъде обявен в несъстоятелност.

            Изрично в чл.  5 от този регламент и в чл. 8 от Регламент /ЕС/ 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета е предвидено, че производството по несъстоятелност по никакъв начин не засяга вещните права на кредитор или на трети лица и по – специално на правото на залог и на ипотека. Тези права не се засягат от регламентите и независимо от фалита, банките и фирмите за бързи кредити могат да образуват изпълнително дело и да изнесат на публична продан ипотекираните имоти. Затова тези от вас, които могат да решат да се преместят да живеят в чужбина само и само да стопират проданта на ипотекираните в полза на кредиторите имоти, трябва да знаят, че по никакъв начин няма как да преустановят проданта въз основа на европейското законодателство, а само ще направят ненужни разходи.  Следва също така да имат предвид, че редица европейски законодателства предвиждат и наказателно преследване за извъшрване на престъпление в случаите на предоставяне на неверни документи, изкуствен банкрут и други.

            Освен това, фалитът на физическо лице е свързан с много ограничения, които са регламентирани във всяко едно законодателство. Единствената разлика е в съдържанието и обема на тези рестрикции – в Англия са едни последиците, във Франция са други и т.н. Ограниченията са свързани с имуществото на длъжника, с правото му да заема определени длъжности и да упражнява определени професии или да участва в управителни органи на дружества, да се разпорежда с банковите си сметки и с доходите си, някои държави предвиждат продажба на единственото жилище  и др. Освен това, във всички държави се регламентира, че върху длъжника, обявил несъстоятелност се упражнява надзор от попечител, който може да носи различни наименования: синдик, надзорник и прочие.

             Когато едно лице взема решение дали да пристъпи към обявяването си в несъстоятелност, то трябва да обсъди всички плюсове и минуси, а не да има нереални очаквания и химерични представи, че без последствия ще започне розов живот на чисто, без да търпи ограничения.

            Ако след извършена преценка, все пак решите да обявите фалит, то може да пристъпите към обявяването му и без да ползвате услуги на адвокат. Ако решите да ангажирате специалист, то търсете адвокат по мястото на обичайното си пребиваване, тъй като законодателството по фалит на физически лица е различно във всяка държава от ЕС и само местният адвокат познава националното право.

            Английското право относно потребителската несъстоятелност е познато като „оазис на фалита на физически лица” с оглед на краткия надзорен срок от 12 месеца, през които се осъществява надзор върху длъжника преди да му се даде шанс да започне отново. На следния официален правителствен сайт може сами да започнете процедура по фалит: https://www.gov.uk/bankruptcy/your-home

      Като законодателство „оазис на фалита на физически лица” ви представям накратко процедурата, която е достъпна онлайн и може да ползвате сами, без помощта на адвокат. Тази процедура касае Англия и Уелс, за Шотландия и Северна Ирландия има отделни правила, които също са достъпни онлайн /линкове  към тяхните сайтове са поставени на горепосочения сайт/. Таксата, която следва да платите е в размер на 655 паунда.

   Преди да пристъпите към процедурата за обявяване на фалит, следва да обсъдите всички негативни последици за вас, които в Англия и Уелс са следните:

Какво ще се случи с вашите имоти, сметки и другите ви активи:

Възможно е вашите активи да бъдат разпродадени, за да заплатите възникналите задължения си към момента на фалита. Вие сте длъжен да посочите вашите актива на лицето, което е назначено да управлява производството по потребителска несъстоятелност /вашия попечител/, който може да бъде:

 1. Синдик, назначен от съда;
 2. Длъжностно лице по несъстоятелността – правоспособен специалист в областта на задълженията.

Активите, които обичайно може да запазите са:

 1. Вещи, необходими за работата ви, например инструменти или кола.
 2. Вещи от вашето домакинство, например дрехи, мебели или принадлежности за сън.

Може да се наложи да предадете и тези вещи, ако те струват повече от обичайното.

Вашите банкови сметки – вие сте длъжен да предадете на синдика вашите дебитни карти, чекове и кредитните си карти по всяка банкова сметка, която нямате право да ползвате. Това включва всяка сметка, която сте надвишили /т.е. е на червено/ към датата, на която е обявен вашия фалит.

Вашите сметки ще бъдат запорирани и само вашият попечител може да разреши теглене на суми от тях:

 • при спешни нужди от пари, например за да си закупите храна;
 • за плащане на дела на ваш партньор в случаите на съвместни сметки.

В останалите случаи, вашата банка ще решава дали да ви позволи да продължите да използвате банковите си сметки.

Ще следва да търпите ограничения и по отношение на пенсията си, като сайта представя ръководство за конкретните последици относно получаваната от вас пенсия.

Вашият дом – попечителят ви може да продаде вашият дом, ако това е единствения път да платите вашите задължения, като физическо лице, обявило фалит. Може да се наложи да се откажете от идеалните части от съсобствеността, които са служели като обезпечение /например по ипотека/, които са били изплатени или  от вашето право на собственост:

При индивидуална собственост: Правото на собственост и всички произтичащи права се прехвърлят върху вашия попечител. Това означава, че вие нямате право да прехвърляте лично собствеността или да претендирате някакви пари от продажбата. Това ограничение се вписва в „Службата по вписванията”.

При съсобственост: Произтичащите от правото на собственост права се прехвърлят върху попечителя ви и това обстоятелство се вписва в „Службата по вписванията”. Това означава, че вашият попечител ще бъде уведомен за всяка сделка, свързана с дома ви, например ако се опитвате да го продадете.

Можете да спрете или забавите продажбата на дома ви, ако

 1. стойността на ползите, които могат да се реализират от имота е по малко от 1 000 паунда.
 2. Правото да се извличат ползи или правото на собственост могат да се прехвърлят на някой друг, например на вашия партньор;
 3. Необходимо е да организирате къде да живеят децата или партньора ви- в този случай продажбата може да се отложи до една година.

В случаите на наем – вашият хазяин може да бъде уведомен, че сте фалирал и че е възможно да не сте в състояние да заплащате наема си.

Ще следва да търпите редица ограничения, които се изразяват, че няма да имате право да:

 1. Направите заем по-голям от 500 паунда, без да обявите пред кредитодателя, че сте обявили фалит
 2. Да бъдете управител или изпълнителен директор на търговско дружество без изрично съдебно разрешение.
 3. Да създадете, управлявате или представлявате търговско дружество без съдебно разрешение;
 4. да започнете нов бизнес, без да уведомявате съконтрагентите си, че сте обявили фалит;
 5. да работите като длъжностно лице по несъстоятелността;

Нарушаването на ограниченията представлява престъпление и може да бъдете преследван по наказателен ред.

Ограниченията продължават до края на периода на несъстоятелност.

Потребителската несъстоятелност в Англия и Уелс е с обичайна продължителност от 12 месеца. Този период може да бъде удължен, ако не съдействате на вашия попечител или при други обстоятелства.

Периодът на ограниченията може да бъде удължен, ако не изпълнявате вашите задължения, наложени ви в производството по потребителска несъстоятелност или ако се установи, че сте действали небрежно или умишлено.

            След 12-месечния период на несъстоятелност /ако той не бъде удължен/ ще бъдете освободени от повечето ваши дългове към датата на обявяване на фалит с няколко изключения. Въпреки обявената несъстоятелност, вие ще продължите да дължите:

 1. задължения, произтичащи от измама.
 2. Всичко, което дължите във връзка със семейните ви задължения, освен ако съдът не постанови обратното.
 3. Вреди, които сте причинили чрез физическо увреждане на трети лица, освен ако съдът не постанови обратното.
 4. Задължения, които не са включени в самото производство по фалит, например дълг към „Студенткото заемно дружество”

Когато сте обявили фалит на физическо лице, Вашето име и адрес ще бъдат публикувани в 1. Регистър на фалиралите физически лица и 2. В лондонския държавен вестник.

 

Сподели в социалните мрежи!