Сподели в социалните мрежи!

ДО
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Гр. София, пл. „Славейков” 4 А, ет. 3, 4 и 6

С И Г Н А Л

От адвокат ДЕСИСЛАВА ЛЮБЕНОВА ФИЛИПОВА, председател на фондация „Център за европейска интеграция на България и за защита правата на човека”, БУЛСТАТ 176667307, рег. с Решение № 1 от 25.02.2014г. по ф.д. № 82/2014г. на Софийски градски съд, партиден номер 20711, рег. 5, том 430, стр. 1, електронна поща: adv_desislava_filipova@abv.bg, GSM: 0898790909

От: адвокат КАМЕН ДОБРЕВ

От: КРАСЕН МАРКОВ

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Петър Парчевич” № 26, ет. 4, ап. 11

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,

Сезираме Ви относно арбитражните съдилища, създадени от „ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 175074752, както и от други търговци и доставчици на услуги, като считаме, че арбитражните клаузи в потребителските договори са неравноправни клаузи по смисъла на чл. 143, т. 16 и т. 19 от Закона за защита на потребителите. С настоящия сигнал предявяваме искане да упражните правомощията си по чл. 148, ал. 1, т. 1 от ЗЗП, като в случай че търговските субекти не се съобразят с изготвените от вас препоръки, да предявите колективни искове пред компетентните окръжни съдилища за прогласяване нищожността на арбитражните споразумения в потребителските контракти.

Съображенията ни са следните:

Първият критерий, заложен от европейския законодател в транспонираната в Закона за защита на потребителите Директива 93/13/ЕИО, определящ неравноправността на една арбитражна клауза е уговореното задължение на страните по потребителския договор да се обръщат за решаване на правен спор към конкретен арбитражен съд, чието учредяване не е регламентирано от законодателството. Нито една от създадените от търговците и доставчиците арбитражни институции или пък арбитражи ad hoc не са конституирани по силата на изрично законово изискване, така че съобразно този общ критерии всяка арбитражна клауза може да се приеме за неравноправна спрямо потребителите.

Повечето фирми предвиждат в договорите си или в общите условия към тях, че компетентна да разгледа евентуалните спорове е арбитражна юрисдикция, която както от географска, така и от транспортна гледна точка е разположена в седалището на търговеца и е отдалечена от местоживеенето на потребителя, което затруднява явяването му в съда. Такава арбитражна клауза следва да се квалифицира като неравноправна, тъй като възпрепятства упражняването на правото на иск и на защита. Съдът на Европейския съюз многократно се е произнасял, че е неравноправна договорна клауза, с която е променена местната подсъдност и е предвидена изключителна териториална компетентност на съда, в чийто съдебен район е седалището на продавача или доставчика, който не съвпада с постоянното местожителство на потребителя (Съображения 35, 40, 41 и 44 и т. 3 от диспозитива по дело № C‑243/08, Pannon GSM Zrt.). Неравноправността на подобна уговорка се извлича и от обстоятелството, че тя налага значителни разходи за потребителя за пътя до седалището на решаващия съдебен орган, като при спорове с по-малка цена на иска, разноските, свързани с явяването на потребителя пред съда могат да имат възпиращо действие и да накарат последния да се откаже от защитата си (Съображения 21- 24 по дело Océano Grupo Editorial и Salvat Editores, С- 240/98 – С- 244). Освен това подобна клауза за подсъдност позволява на търговеца да осигури отнасянето на всички спорове във връзка със стопанската му дейност до един и същ съд, който не е съдът по местожителството на потребителя, което улеснява организацията по явяването на търговеца пред съда и наред с това води до намаляване на разноските му за тази цел ( в този смисъл Решение по дело Océano Grupo Editorial и Salvat Editores, С- 240/98 – С- 244, съображение 23 и Решение по дело VB Pénzügyi Lízing Zrt., С-137/2008г., съображение 55). Всички тези аргументи, касаещи променена по волята на страните местна компетентност на съдебна юрисдикция могат да бъдат отнесени per argumentum a fortiori към преценката за неравноправност на клауза, предвиждаща изключителна териториална компетентност на арбитражен съд, чието седалище не се намира в адреса по местоживеене на потребителя. Следва да се вземе предвид обстоятелството, че арбитражните институции, уреждащи споровете с потребителите на услугите на „ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, което е небанкова финансова институция, оперираща на територията на цялата страна се намират в гр. София и поради това в седалището на доставчика на финансовата услуга, като същевременно са отдалечени от транспортна и от географска точка от потребителите с местоживеене извън столицата. Тези съображения са относими и към арбитражните решаващи органи, създадени от редица други търговски структури.

На следващо място, Съдът на Европейския съюз в много свои преюдициални заключения се е произнасял за критериите, по които следва да се извършва преценката кога в ущърб на потребителя е налице единия от елементите на общия състав на неравноправността, а именно „значителна неравнопоставеност” между произтичащите от договора и от общите условия права и задължения на страните по него. Според Съда, за да се установи дали съществува значителен дисбаланс следва да се направи сравнителен анализ между уговорките в потребителския договор и разпоредбите на националното право, приложими при липса на тези уговорки, за да се установи дали и евентуално в каква степен по силата на договора потребителят е поставен в по-неблагоприятно правно положение от предвиденото в действащото национално право. (съображение 27 от Определение по дело Katalin Sebestyén № С – 342/13г. и т. 2 от диспозитива на Решение по дело Aziz C-415/11). Чрез прилагането на този критерий следва да се направи анализ дали уговорките в договорите, предвиждащи разглеждането на потребителските спорове от арбитражен съд създават липса на равнопоставеност между потребителите и търговците.

Относно клаузите, даващи право на изключителна териториална компетентност на арбитражни състави може да се извлече още един аргумент за тяхната неравноправност чрез приложението на този критерий: съгласно чл. 113 във връзка с чл. 105 от Гражданския процесуален кодекс, потребителят има право да избере къде да предяви своя иск – по своя настоящ или постоянен адрес или по седалището на ответника. Договорите или общите условия, които предвиждат изключителна териториална компетентност на арбитраж в седалището на търговците поставят потребителите в по – неблагоприятно положение в сравнение с нормата от гражданското процесуално право, тъй като последните нямат право на избор да предявя иск пред арбитражна институция по своето местоживеене.

При прилагането на този критерий могат да се извличат съображения за неравноправност на договорна клауза не само от самия договор, а на широка плоскост, като се отчитат всички обстоятелства във връзка с неговото сключване. Необходимостта да се обследват тези обстоятелства, произтича от изискванията на нормата на чл. 145, ал. 1 от ЗЗП. Съобразно изричното законово постановление, анализът дали са налице фактически и правни обстоятелства, релевантни за неравноправността на една клауза не следва да се ограничава само до договорното съдържание, но може да се разпростре и върху конкретни факти и обстоятелства, стоящи извън правната връзка. По конкретно, чрез правоприлагане съобразно критерия относно релевантните обстоятелства и националните законови разпоредби, които следва да се приложат, ако не беше сключвана неравнопоставената клауза могат да се формират изводи за неравноправност на арбитражно споразумение поради кратките срокове /15, понякога дори 5 дни/ за отговор на исковите молби, които се дават на потребителите съобразно правилниците на отделните арбитражни съдилища съпоставени със срока за отговор по чл. 131 ГПК, който е едномесечен. Тези правилници безспорно стоят вън от облигационната връзка между страните по потребителското правоотношение, но могат да бъдат взети предвид при извършването на преценката за неравноправност на основание повелителната разпоредба на чл. 145, ал. 1 от ЗЗП, изискваща съдът да обследва обстоятелствата, свързани със сключването на потребителския договор. Поради това считаме, че Комисия за защита на потребителите следва да извършва проверка и на отделните правилници на арбитражните съдилища и на регламентираното в тях досежно конституирането на арбитражния състав и относно арбитражната процедура и съответно правата и задълженията, които имат съобразно тях страните по спора, за да се извърши цялостен анализ на всички обстоятелства, от които може да се направи заключение дали арбитражното споразумение е неравноправно.

Нищожна като неравноправна е и уговорка в потребителски контракт, съгласно която е предвидено само едната от страните по материалното правоотношение да има право на избор при уговорена алтернативна компетентност – спорът да бъде отнесен за разглеждане от граждански или от арбитражен съд. Сочим Ви законосъобразна практика, при която преценявайки такова споразумение за арбитраж, АС при БТПП е извършил служебна проверка на компетентността си по реда на чл. 19 от ЗМТА и след като се е позовал на публичния характер на разпоредбите относно нищожността на договорите, се е произнесъл по предвидената в договора алтернативна компетентност, като е счел че уговорка само една от страните да може да упражни право да извърши избор между държавен и арбитражен орган е в противоречие на добрите нрави чл. 26, ал. 1, пред. 3 от ЗЗД, нарушава закона /чл. 9 ЗЗД/ и принципа на равнопоставеност на страните /Определение по ВАД № 109/06г. на АС при БТПП/. На още по-силно основание, подобна клауза в потребителски договор, респ. арбитражно споразумение, сключено след възникване на спор между търговец и потребител ще са нищожни не само защото накърняват добрите нрави, но и като накърняващи специфичната защита, предоставена на потребителите от ЗЗП /чл. 9 от ЗЗД във вр. с чл. 143, т. 19 от ЗЗП/.

Представяме Ви за извършване на преценка относно неравноправността на арбитражна клауза потребителски договор, сключен с „ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, като ще представим допълнително договори, сключени с други търговци и доставчици на услуги.

Моля, да вземете предвид обстоятелството, че създадените от търговските субекти арбитражни съдилища засегнаха правата на огромен кръг от потребители, като накърниха значително тяхната имуществена сфера с осъждането им за недължими, погасени по давност или недължими в претендирания размер вземания, към които се добавиха разноските и таксите по водене на арбитражни, съдебни и изпълнителни производства. Поради огромната обществена значимост на поставения от нас проблем, Ви молим, да разгледате въпроса в необходимата пълнота и във възможно най-кратки срокове!

С оглед на значимостта на повдигнатия въпрос към сигнала ни се присъединиха редица граждани като прилагаме списъци с подкрепилите ни лица.

С УВАЖЕНИЕ:
/адвокат Десислава Филипова/

С УВАЖЕНИЕ:
/адвокат Камен Добрев/

С УВАЖЕНИЕ:
/Красен Марков/

Сподели в социалните мрежи!

От |14 дек., 2016|В медиите - публична позиция за защита на кредитополучателите, Новини|Коментарите са изключени за СИГНАЛ ДО КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТНОСНО АРБИТРАЖНИТЕ СЪДИЛИЩА
Call Now ButtonОБАДИ СЕ