Сподели в социалните мрежи!

Много често към мен се обръщат пострадали от незаконни действия на частни съдебни изпълнители, които са доведени до просешка тояга от тези нарушения и не разполагат със средства да се защитят. Ето едно от многото съобщения до мен: „no da znaete4e sam na minimalna zaplata i imam nalojen zapor ot 135 lv. defakto polu4avam 260 leva“. На длъжниците в нарушения на закона се съдират по десет кожи и те са на ръба на физическото оцеляване. Това ме мотивира да изготвя образци на заявления до ЧСИ и на сигнали до Министъра на правосъдието, който по закон трябва да контролира ЧСИ и да иска образуване на дисциплинарни дела срещу тях, до Камарата на ЧСИ, която в докладите си твърди, че малко хора се оплакват от нарушения, до Омбудсмана на Република България, която доказа че мисли за хората.Често използвана схема е ЧСИ да изпращат запорни съобщения до всички банки и да събират от длъжниците по 18 лв. за всяка банка, независимо, че длъжникът няма открита сметка в нея. Така дългът набъбва с по 540лв. за нищо. С новото тълкувателно решение на Върховен касационен съд се сложи спирачка на тази практика и се прие по задължителен начин, че в тези случаи разноските са за сметка на взискателите /кредиторите/. Знайте, че наглостта на ЧСИ е огромна, тъй като от началото на тази година има регистър в БНБ на всички сметки, открити на лица и те имат достъп до този регистър, т.е. много добре знаят къде имате сметки и къде нямате. Въпреки това редица от тях продължиха да прилагат схемата с изпращането на запорни съобщения до всички банки. Тук съм приложила образци на заявления до ЧСИ и на сигнали, от които всеки беден гражданин да може да се възползва:
Когато секвестират доходите ви, които са под минималната работна заплата, което нямат право да правят, входирайте в деловодството им следното заявление:
ДО
ЧСИ ……………….. , рег. № ………… , с район на действие ………………
по изпълнително дело № …………………..

ЗАЯВЛЕНИЕ

от …………….. , ЕГН …………….. с адрес ……………….. , телефон: …………….

По изпълнителното дело ми правите месечно удръжки в размер на …………. лв в нарушение на нормативните изисквания.
Нетно получаваната от мен месечна сума в размер на …………….. лв. е базата, която следа да служи за извършване на калкулация на секвестируемия доход при запор, съгласно чл. 446, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), който гласи че месечното трудово възнаграждение по алинея първа на този член, въз основа на която се определя подлежащата на изпълнение сума за реализиран трудов доход, друг доход от труд и пенсия се изчислява, като от получаваната месечно сума трябва да се приспаднат дължимите върху нея данъци и задължителни осигурителни вноски.
По силата на чл. 446, ал.1 от ГПК след изчисляване на дохода по правилата на ал. 2 от същия член, секвестируема е тази част от дохода от пенсия, трудово възнаграждение или друго възнаграждение от труд, което надхвърля размера на минималната работна заплата. В точка 3-та от ТР № 2/2013г. на ОСГТК на ВКС се прие с оглед на противоречията в практиката, дължащи се на приемането на нормата на чл. 446 от ГПК през 2008т., когато МРЗ бе в размер на 220лв., че абсолютно несеквестируемата част еднаква за всички дължници е минималната работна заплата за страната, която понастоящем е 420лв. По правилата на чл. 446, ал. 1 от ГПК следва да се изчислява пропорционална част от възнаграждението ми, съобразно размера на нетния ми доход и обстоятелството дали имам или нямам деца, които издържам, но калкулацията следва да се прави съгласно регламентацията на визираната правна норма за доходите ми, които подлежат на принудително изпълнение само ако са над минималната работна заплата в приложение на цитираното ТР № 2/2013г. на ОСГТК на ВКС.
По изпълнително дело № ………… по Вашия опис ми правите удръжки в размер на …….. лв. месечно, като чистият ми разполагаем доход е в размер на ……. лв. месечно, което е значително под минималната работна заплата и аз не разполагам със законоустановените средства, гарантиращи физическото ми оцеляване. Предявявам искане да отправите съобщение до работодателя ми ……………., ЕИК …………….., в което да обявите вдигането на запора на несеквестируемата част от дохода ми.
Ако не изпълните законовите си задължения, ще предприема действия за защита на моите права и ще депозирам сигнал до Камарата на ЧСИ и до Министъра на правосъдието за ангажиране на дисциплинарната Ви отговорност, ще сезирам Омбудсмана на Република България за извършените закононарушения и ще инициирам съдебно производство по реда на чл. 45 ЗЗД във вр. с чл. 441 от ГПК и чл. 74 от ЗЧСИ за репарация на причинените ми вреди.

С УВАЖЕНИЕ:
/име на заявителя/

Ако ЧСИ продължава в нарушение на закона да прави удръжки, подайте следния сигнал:
ДО
ОМБУДСМАНА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
София 1202, ул. Джордж Вашингтон № 22

ДО
СЪВЕТА НА КАМАРАТА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
Гр. София 1000, ул. „Пиротска” №7, ет.4

ДО
МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
в качеството на контролен орган по чл. 75 от ЗЧСИ
гр. София, бул. „Дондуков” № 2

КОПИЕ
ЧСИ ……………….. , рег. № ………… , с район на действие ………………
по изпълнително дело № …………………..

С И Г Н А Л

от …………….. , ЕГН …………….. с адрес ……………….. , телефон: …………….

относно: нарушения, извършени по изпълнително дело № ………………. . по описа на ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ………………. с рег.№ ……… с район на действие ………………..

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ОМБУДСМАН, УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА КЧСИ

Обръщам се към Вас, за да Ви уведомя за извършени нарушения по горецитираното изпълнително дело, образувано от ЧСИ ………….., рег. № …………., с район на действие ………….. с искане за извършване на проверка и при констатиране на незаконосъобразни действия от страна на частния съдебен изпълнител за иницииране на дисциплинарно производство и на действия за защита на моите права като длъжник.

Тъй като изложените в настоящия сигнал факти, касаят множество други изпълнителни дела, не само при този, но и при всички останали съдебни изпълнители, като засягат правата и интересите на широк кръг граждани и юридически лица –МОЛЯ сигналът да бъде разгледан с особено внимание, като бъде извършена проверка по случая в необходимата пълнота.

Фактическата обстановка по случая е следната:

По горецитираното изпълнителното дело ЧСИ ………… ми прави месечно удръжки в размер на …………. лв в нарушение на нормативните изисквания.
Нетно получаваната от мен месечна сума в размер на …………….. лв. е базата, която следа да служи за извършване на калкулация на секвестируемия доход при запор, съгласно чл. 446, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), който гласи че месечното трудово възнаграждение по алинея първа на този член, въз основа на която се определя подлежащата на изпълнение сума за реализиран трудов доход, друг доход от труд и пенсия се изчислява, като от получаваната месечно сума трябва да се приспаднат дължимите върху нея данъци и задължителни осигурителни вноски.
По силата на чл. 446, ал.1 от ГПК след изчисляване на дохода по правилата на ал. 2 от същия член, секвестируема е тази част от дохода от пенсия, трудово възнаграждение или друго възнаграждение от труд, което надхвърля размера на минималната работна заплата. В точка 3-та от ТР № 2/2013г. на ОСГТК на ВКС се прие с оглед на противоречията в практиката, дължащи се на приемането на нормата на чл. 446 от ГПК през 2008т., когато МРЗ бе в размер на 220лв., че абсолютно несеквестируемата част еднаква за всички дължници е минималната работна заплата за страната, която понастоящем е 420лв. По правилата на чл. 446, ал. 1 от ГПК следва да се изчислява пропорционална част от възнаграждението ми, съобразно размера на нетния ми доход и обстоятелството дали имам или нямам деца, които издържам, но калкулацията следва да се прави съгласно регламентацията на визираната правна норма за доходите ми, които подлежат на принудително изпълнение само ако са над минималната работна заплата в приложение на цитираното ТР № 2/2013г. на ОСГТК на ВКС.
По изпълнително дело № ………… по описа на ЧСИ ……….. се правят удръжки в размер на …….. лв. месечно, като чистият ми разполагаем доход е в размер на ……. лв. месечно, което е значително под минималната работна заплата и аз не разполагам със законоустановените средства, гарантиращи физическото ми оцеляване. Независимо от предявеното от мен искане със заявление вх. № …………. на ЧСИ ………… същият не вдигна запора върху несеквестируемия ми доход.
С тези свои незаконосъобразни действия ЧСИ ми причинява вреди и нарушава нормативните изисквания, регламентиращи дейността на частните съдебни изпълнители, поради което Ви моля да предприемете действия по компетентност и в случай, че обстоятелствата, изложени в настоящия сигнал се потвърдят при проверката, да наложите дисциплинарно наказание на дисциплинарно проявилия се ЧСИ ………………
ГОСПОЖО ОМБУДСМАН,
Моля да предприемете действия, вследствие на които Министерство на труда да изпрати методически указания до Инспекция по труда, че по силата на 272, ал.1 ,т. 5 във връзка с ал. 2 от същия член на Кодекса на труда, всеки работодател има задължение да прави удръжки при наложен запор върху трудово възнаграждение съобразно правилата на Гражданския процесуален кодекс, подробно описани по-горе и в изпълнение на ТР № 2/2013г. на ОСГТК на ВКС. В практиката, съдебните изпълнители изпращат запорни съобщения до работодателите, чиито счетоводители или касиери правят удръжки на несеквестируеми доходи поради затрудненията, които възникват от тълкуването на чл.446 ГПК и поради липсата на юридическа подготовка на служителите им. Частните съдебни изпълнители масово бездействат и не уведомяват работодателите за законосъобразните размери, които подлежат на принудително изпълнение, за да продължат да събират по-големи суми от длъжниците, независимо че са наясно, че по този начин нарушават закона.
С УВАЖЕНИЕ:
/име на жалбоподателя/

Когато във ваша тежест са възложени за плащане разноски за изпращане на запорни съобщения до банки, в които нямате сметки, подайте в деловодството на ЧСИ следното заявление и не забравяйте да поискате входящия му номер:

ДО
ЧСИ ……………….. , рег. № ………… , с район на действие ………………
по изпълнително дело № …………………..

ЗАЯВЛЕНИЕ

от …………….. , ЕГН …………….. с адрес ……………….. , телефон: …………….

ГОСПОДИН/ГОСПОЖО СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

По изпълнително дело № ………………… по Вашия опис сте изпратели запорни съобщения до ………… броя банки, в които аз нямам открити сметки и в моя тежест са възложени разноски за налагане на запор по т. 9 от ТТРЗЧСИ в размер на 18 лв. с ДДС за всеки един от тях. В диспозитива от т. 5 от Тълкувателно решение от10.07.2017г. по т.д. № 3/15 на ОСГТК на ВКС е прието разрешението, че изпращането на запорно съобщение до банка в хипотезата, при която съдебният изпълнител е получил на основание чл. 508, ал. 1 ГПК отговор, че длъжникът няма сметка в съответната банка, представлява действие по налагане на запор, но длъжникът не отговаря за разноските по извършването му и те остават за сметка на взискателя. С оглед на задължителното тълкувано, формирано с горепосоченото тълкувателно решение, предявявам искане да ми бъде издадено постановление за разноските, от което да е видно, че съм освободен/а от разноските съгласно чл. 79, ал. 1 от ГПК и което постановление да имам възможността да обжалвам по реда на чл. 435, ал. 2 от ГПК, в случай че не сте изпълнили задължението си да възложите тези разноски върху взискателя.
Ако не изпълните законовите си задължения, ще предприема действия за защита на моите права и ще депозирам сигнал до Камарата на ЧСИ и до Министъра на правосъдието за ангажиране на дисциплинарната Ви отговорност, ще сезирам Омбудсмана на Република България за извършените закононарушения и ще инициирам съдебно производство по реда на чл. 45 ЗЗД във вр. с чл. 441 от ГПК и чл. 74 от ЗЧСИ за репарация на причинените ми вреди.

С УВАЖЕНИЕ:
/име на заявителя/

Ако въпреки заявлението ЧСИ не предприеме действие, подайте този сигнал:

ДО
ОМБУДСМАНА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
София 1202, ул. Джордж Вашингтон № 22

ДО
СЪВЕТА НА КАМАРАТА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
Гр. София 1000, ул. „Пиротска” №7, ет.4

ДО
МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
в качеството на контролен орган по чл. 75 от ЗЧСИ
гр. София, бул. „Дондуков” № 2

КОПИЕ
ЧСИ ……………….. , рег. № ………… , с район на действие ………………
по изпълнително дело № …………………..

С И Г Н А Л

от …………….. , ЕГН …………….. с адрес ……………….. , телефон: …………….

относно: нарушения, извършени по изпълнително дело № ………………. . по описа на ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ………………. с рег.№ ……… с район на действие ………………..

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ОМБУДСМАН, УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА КЧСИ

Обръщам се към Вас, за да Ви уведомя за извършени нарушения по горецитираното изпълнително дело, образувано от ЧСИ ………….., рег. № …………., с район на действие ………….. с искане за извършване на проверка и при констатиране на незаконосъобразни действия от страна на частния съдебен изпълнител за иницииране на дисциплинарно производство и на действия за защита на моите права като длъжник.

Тъй като изложените в настоящия сигнал факти, касаят множество други изпълнителни дела, не само при този, но и при всички останали съдебни изпълнители, като засягат правата и интересите на широк кръг граждани и юридически лица –МОЛЯ сигналът да бъде разгледан с особено внимание, като бъде извършена проверка по случая в необходимата пълнота.

Фактическата обстановка по случая е следната:

По изпълнителното дело са изпратени запорни съобщения до ………… броя банки, в които аз нямам открити сметки и в моя тежест са възложени разноски за налагане на запор по т. 9 от ТТРЗЧСИ в размер на 18 лв. с ДДС за всеки един от тях. В диспозитива от т. 5 от Тълкувателно решение от10.07.2017г. по т.д. № 3/15 на ОСГТК на ВКС е прието разрешението, че изпращането на запорно съобщение до банка в хипотезата, при която съдебният изпълнител е получил на основание чл. 508, ал. 1 ГПК отговор, че длъжникът няма сметка в съответната банка, представлява действие по налагане на запор, но длъжникът не отговаря за разноските по извършването му и те остават за сметка на взискателя. Независимо от задължителното тълкуване, формирано в горепосоченото тълкувателно решение и изпратеното от мен заявление вх. № …………………….. до ЧСИ ………………, същият не предприе действия да ме освободи от тези разноски на основание чл. 79, ал. 1 от ГПК, поради това че взискателят е изоставил изпълнението по изпълнителните действия по запориране на несъществуващите сметки, като части от изпълнителния способ „Изпълнение върху вземания на длъжника“.
С тези свои незаконосъобразни действия ЧСИ ми причинява вреди и нарушава нормативните изисквания, регламентиращи дейността на частните съдебни изпълнители, поради което Ви моля да предприемете действия по компетентност и в случай, че обстоятелствата, изложени в настоящия сигнал се потвърдят при проверката, да наложите дисциплинарно наказание на дисциплинарно проявилия се ЧСИ ………………

С УВАЖЕНИЕ:
/име на жалбоподателя/

Сподели в социалните мрежи!

Един коментар

  1. Любомир Йорданов 22 ное., 2017 at 18:40 - Отговор

    Браво адв.Филипова! Дано и други Ваши колеги започнат да се борят срещу безнаказаността ширеща се в тази Държава.

Коментирай

ОБАДИ СЕ
Напомняне от Десислава Филипова за поверителността Научи повече Настройки Потвърди и затвори

БИСКВИТКИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ

Това са бисквитки, които използваме, за да Ви предоставим по-добра услуга. Facebook Pixel, Google Remarketing, Google Analitycs

Други бисквитки