Сподели в социалните мрежи!

Поводът да напиша статията е конкретен въпрос и съм убедена, че ще бъде полезна на мнозина: „Омъжената ми дъщеря продаде гараж, който й беше дарен от нас. Парите от продажбата  са в открита от нея разплащателна сметка. Съпругът й има ли права над тези средства?“

К. и С.

Съпругът на дъщеря Ви няма права върху средствата по разплащателната сметка, тъй като те са събрани от продажба на изцяло лично нейно имущество. При действието на Семейния кодекс /СК/ от 2009 г. извън обхвата на съпружеската имуществена общност /СИО/ остават следните имущества: тези придобити преди брака, както и тези, получени по наследство или от дарение по време на брака, имуществата, които служат за обикновено лично ползване или за упражняване на професия или занаят, както и имуществото на съпруга – ЕТ. Лични са и имуществата, придобити по време на брака изцяло с лични средства на единия съпруг. Макар и неупоменати в СК от 2009 г. , извън обхвата на СИО остават и влоговете на съпрузите.

За да възникне СИО върху дадено имущество е необходим съвместен принос на двамата съпрузи. Ако такъв е налице, има общност, ако липсва – общност не възниква. Законът определя двете възможни форми на приноса – с пряко финансово съдействие за придобиване на имуществото и с косвено – с труд, с грижи за отглеждане на децата и с работа в домакинството – и установява законно предположение, че такъв съвместен принос съществува. Поради това, при спор между двамата съпрузи дали едно имущество е лична собственост на единия съпруг, по съдебен ред трябва да се обори предположението за съвместен принос. Предмет на доказване ще бъде липсата на принос във всичките му форми – средства, труд, отглеждане на децата и работа в домакинството – на съпруга-ответник по отношение на дадено вещно право.

Когато в имуществените отношения между съпрузите е приложим законовия режим на съпружеска имуществена общност, придобитото по време на брака чрез договор за покупко-продажба имущество има същия статут, какъвто е статута на паричните средства, вложени в придобиването, като преценката се извършва съобразно нормативната уредба на СИО към момента на плащането. В случаите, които плащането е извършено от влог на единия съпруг при действието на отменения СК от 1985г., по който паричните влогове се включват в обхвата на СИО, за да се обори презумпцията за съвместен принос е необходимо да се установи произхода на средствата по влога и да се докаже техния личен характер. В случаите, в които плащането е извършено от влог на единия съпруг при действието на СК от 2009г., по който паричните влогове са изключени от обхвата на СИО, предположението за съвместен принос е опровергано и другият съпруг следва да установи, че е влагал средства при набиране на влога.

Сподели в социалните мрежи!

Call Now ButtonОБАДИ СЕ