Сподели в социалните мрежи!

Когато единият съпруг е зависим от алкохол, наркотици, хазартни игри, залагания в спортни състезания и други подобни и той системно изнася от дома вещи, срещу които си набавя средства за задоволяване на порока, както и когато той води разточителен живот  и разпилява общото имущество или е изпаднал в недееспособност и с това се създава сериозна опасност от увреждане на интересите ви и тези на децата ви можете по съдебен ред, без да се развеждате с него, да прекратите съпружеската имуществена общност /СИО/. За да спечелите делото, трябва да докажете че прекратяването на СИО се налага за защита на някакви ваши интереси и тези на децата ви. Причините, поради които пред съда можете да обосновете искането си да разполагате с дял от общото имущество могат да бъдат най-различни, например че трябва да бъде направена операция или да се проведе лечение, че са необходими средства за образованието на децата ви или на дете от ваша предходна връзка и други подобни.

Искът може да заведете както за прекратяване на СИО по отношение на отделни вещи, например за недвижим имот, така и по отношение на всички общи налични имущества, които имате с вашия съпруг. Например, ако се касае за системно воден от съпруга разточителен живот и разпиляване на общото имущество, при изрично заявено от вас искане съдът ще прекрати имуществената общност изцяло, относно всички общи имущества.

В делото освен иск за прекратяване на общността можете по ваша преценка допълнително:

  1. Да предявите иск да получите придобитите по време на брака:
  • стойността на личните вещи на съпруга ви, с които той упражнява професията или занаята си, включително на правата на собственост, на строеж, на надстрояване и пристрояване, придобити от съпруга-едноличен търговец и включени в търговското му предприятие и
  • и на вземанията му /сумите по банковите му сметки, за наем, вземанията, произтичащи от членствено правоотношение в ЖСК, вземанията на съпруга-едноличен търговец, включени в търговското му предприятие, вземанията, произтичащи от дялове или акции на другия съпруг в търговски дружества и др.

За да бъде уважен иска ви, те трябва да са  на значителна стойност и да сте допринесли за придобиването им с  труда ви, със средствата ви, с грижите за децата или с работата ви в домакинството. При уважаване на този иск няма да станете съсобственик на вещите със вашия съпруг, а съдът ще ви присъди парична сума, еквивалентна на приноса ви в придобиването на личното имущество на съпруга ви. По отношение на вземанията на съпруга ви, съдът ще ви се присъди съответна част от тези вземания, равностойна на вашия принос, без да ставате съдлъжник за задълженията на съпруга ви по съответния договор, от който те произтичат.

  1. Да предявите иск за определяне на по-голям дял от прекратената СИО, ако вашият принос в придобиването й чрез средства, труд, грижи за децата и домакинството значително надхвърля приноса на другия съпруг.

Искът за прекратяване на СИО не може да бъде съчетаван с иск за делба на имотите, по отношение на които водите делото за разделяне на общността. Дело за делба може да бъде заведено едва след влизане в сила на решението, с което съдът я прекратява.

Сподели в социалните мрежи!

От |18 фев., 2018|Правни услуги, Семейни дела, Семейноправни и наследственоправни спорове, Юридически съвети - статии относно правата ви, Юридически съветник|Коментарите са изключени за КАК КОГАТО СЪПРУГ Е ЗАВИСИМ ОТ АЛКОХОЛ, ХАЗАРТ И ДРУГИ ПОРОЦИ ИЛИ ВОДИ РАЗТОЧИТЕЛЕН ЖИВОТ МОЖЕ ДА ЗАЩИТИТЕ ИМУЩЕСТВОТО СИ
Call Now ButtonОБАДИ СЕ