Сподели в социалните мрежи!

Когато един имот е обща собственост на две или повече лица, то този имот може да се ползва от всеки един от съсобствениците съобразно квотата им в съсобствената вещ. Често обаче ползването на имота фактически се осъществява само от страна на един от съсобствениците и дори от трети лица, на които той е предоставил правото да ползват имота, т.е. отдал го е под наем или пък го е предоставил на близки напълно безвъзмездно, а другият съсобственик се оказва лишен от правото да ползва имота.

В този случай лишеният от правото да ползва имота съсобственик има право по закон да иска обезщетение за ползването на имота, от което се оказва лишен. Размерът на обезщетението ще е според квотата в съсобствеността на лишения от ползване съсобственик и ще се определи съобразно средните наеми в региона за имот със сходни характеристики.

Обезщетението ще се дължи само ако съсобственикът писмено е поискал това от ползващият съсобственик и то от датата на поискването за напред.

С оглед доказване на писменото поискване, на практика следва да се изпрати нотариална покана, с която да се иска заплащане на обезщетение за ползването на имота или  да се полза услугата на българските пощи „телепоща със заверка на съдържанието. В последния случай, освен екземпляра, който ви се предоставя от пощата за доказателство какво е съдържанието на вашето изявление, трябва да съхранявате и известието за доставяне /обратната разписка/, за да установите пред съда получаването му от съсобственика.Възможно е покана за плащане да се съдържа и в друг писмен акт, адресиран до ползващият съсобственик – най-често това ще е исковата молба за същото обезщетение.

Веднъж отправено, писменото поискване действа занапред без ограничение във времето, което означава, че за последващ период от време не се изисква изпращането на нова покана.

Когато съсобственикът ползва лично целия имот, то поканата следва да бъде адресирана до него. Възможно е обаче съсобственикът да не ползва лично имота, а да е предоставил ползването на трето лице например по договор за наем или безвъзмездно на роднини или близки – предоставяне ползването на имот без заплащане на наемна цена. В този случай се поставя въпросът практически на кого следва да се изпрати поканата за заплащане на обезщетение за ползване: на съсобственика или на третото лице, което фактически ползва имота, още повече че законът изрично сочи личното ползване като основание да се претендира обезщетение. На така поставения въпрос съдебната практика е дала отговор, че дори имотът да се ползва от трети лица, на които е отстъпено правото на ползване от съсобственик, то лишеният от ползването на имота съсобственик, за да получи обезщетение за ползване, следва да отправи писмена покана до другия съсобственик, отстъпил правото трети лица да ползват имота, а не до третите лица.

Сподели в социалните мрежи!