Сподели в социалните мрежи!

Когато семейното жилище е собственост на единия съпруг или е съсобствено на съпрузите, при развод съдът може да определи жилището да се ползва от съпруга, на когото е предоставено отглеждането на ненавършилите пълнолетие деца. В този случай, по делото за развод съпрузите могат да поискат съдът да определи дължимия от ползващия жилището бивш съпруг наем.  Не се дължи наем за ползваната от ненавършилите пълнолетие деца жилищна площ, а само за площта, която бившият съпруг ще ползва. Важно е да впишете бракоразводното решение в имотния регистър, тъй като в този случай дори бившият съпруг да прехвърли на трето лице имота, респ. притежаваните от него идеални части, вписаният договор за  наем ще обвързва новия собственик и той няма да има право да ви извади от имота.

Може да  поискате бракоразводният съд да промени /да намали или да увеличи/ определеният  размер на наема при промяна на обстоятелствата /например съществено увеличение на наемите за жилища с аналогични характеристики/.

Ако сте пропуснали да поискате съдът да определи  наем с бракоразводното решение, можете да предявите впоследствие иск пред съда, за да осъдите бившия си съпруг да ви заплаща наем, определен като средната наемна цена за сходни жилищни имоти в района, в който е разположено жилището, което обитава другия бивш съпруг.

Искане за заплащане на дължимия наем от ползващия съсобствения недвижим имот бивш съпруг може да се предяви и по делото за делба, образувано от единия от бившите съпрузи.

В тези случаи, за разлика от общите правила при съсобствеността, според съдебната практика на Върховния ни касационен съд не е нужно да е била отправяна до другия съсобственик писмена покана по чл. 31, ал. 2 от Семейния кодекс за заплащането на наема, тъй като отношенията за ползване на семейното жилище са уредени в самия закон като възмездни.

Правото на ползване на жилището се прекратява с навършване на пълнолетие на децата. В тези случаи, бившият съпруг, на когото жилището е предоставено от съда за ползване не може да се освободи от отговорност за заплащане на наем поради това, че  макар жилището да му е предоставено за ползване, той реално е живял на друг адрес. Съдебната практика приема, че твърдението на ответника по иск за присъждане на наем, че не е ползвал реално имота има значение, само ако то е за време след като правото на ползване е прекратено на законно основание /изтичане на срока или настъпване на други обстоятелства/ и ако той съумее да докаже, че не е ползвал вещта изобщо, респ. в повече от притежаваната квота от съсобствеността. Също така, важно е да знаете, че с Тълкувателно решение № 7/02.11.2012г. по т.д. № 7/12г. на ОСГК на ВКС по задължителен за всички начин се даде тълкуване, че под „лично ползване“ се разбира не само личното обитаване на имота, но предоставянето му за ползване от друго лице или просто създаването на пречки той да бъде ползван от собственика му.

Ако бившият съпруг, на когото жилището е предоставено от съда за ползване, не освободи същото след като децата са станали пълнолетни, той продължава да дължи обезщетение за ползването.

Давността за задълженията за наем е тригодишна, т.е. не се прилага общата давност от пет години. Поради което, ако претендирате от съда да ви заплати наем за период от над 3 години, другата страна има право да оспори дълга като погасен по давност. Имайте предвид, че давността не се прилага автоматично, а страната, в чиято ползва е изтекла давност трябва да заеме активна позиция, т.е. да се позове пред съда на давността. Ако пропусне да се защити с позоваване на давността, съдът ще ви присъди цялата поискана сума.

Сподели в социалните мрежи!