Сподели в социалните мрежи!

            Повод да напиша тази статия е поредния случай, в който кредитополучател се свърза с мен, след като е направил фатални грешки, заради които в момента се продава на публична продан единственото му жилище, което не е било ипотекирано и поради това, преди да допусне тези грешки то е било несеквестируемо, т.е. не e могло да бъде продавано от частен или държавен съдебен изпълнител.

          Когато са изправени пред възможността срещу тях да бъдат образувани изпълнителни дела, задължените лица по банкови и други сделки често решават да прехвърлят фиктивно имотите си, други вещи на висока стойност или свои вземания /за наем и т.н./ на трети лица, като считат че по този начин ще спасят имуществото си. Тъй като най- често такива дела се водят за сделки с имоти, в изложението ще говоря само за тях, но всичко казано важи и за сделките с други движимости  или вземания. Подобни сделки могат да бъдат отменени от кредитора по съдебен ред по реда на чл. 135 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ чрез т.нар. „Павлов иск“. Отмяната се извършва в зависимост от това дали третото лице е знаело, че чрез сделката ще бъде ощетен кредитора –т.е. по дела по чл. 135 от ЗЗД банката или друг кредитор трябва да докаже, че купувачът, надареният и т.н. е знаел, че чрез сделката се прави невъзможно кредиторът да се удовлетвори от имота. Когато придобилият имота е съпруг, дете, внук, родител, баба или дядо, брат или сестра законът приема, че поради роднинските отношения тези лица са знаели, че със сделката кредиторът ще бъде увреден и затова такива сделки се отменят много лесно. Също така, при дарение поради безвъзмездния му характер ЗЗД дава приоритет на интересите на кредитора и допуска отмяната на сделката по облекчен ред без да има значение дали третото лице, което е придобило имота е знаело за ощетяването на кредитора.

          КАК СТАВА ДОКАЗВАНЕТО, ЧЕ ТРЕТОТО ЛИЦЕ Е ЗНАЕЛО ЗА УВРЕЖДАНЕТО НА КРЕДИТОРА: ясно е, че е изключително трудно да се докаже, че лице, което не е роднина на длъжника знае, че той има проблеми да обслужва кредита си или да изпълнява други свои договорни задължения и че сделката се сключва с цел да бъде избягната проданта на имота по изпълнително дело. Задача на банката или на другия кредитор е да докаже по делото, че сключената сделка е с цел да се ощетят интересите му чрез възпрепятстване на възможността да се изплати дълга към него чрез способите на принудителното изпълнение от частен или държавен съдебен изпълнител. Длъжникът и придобилият имота не носят доказателствената тежест. Поради това, ясно е, че кредиторът рядко ще има възможността да представи по делото преки доказателства, с които да установи знанието на третото лице /трудно ще може да представи писмено доказателство, да посочи свидетел-очевидец на уговорката и т.н./. Кредиторът ще се защитава с косвени доказателства, които съдът ще преценява в съвкупност, за да изгради извод дали това лице е имало информация за увреждащия характер на сделката. ПРИМЕРИ ЗА КОСВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, които преценени в съвкупност могат да формират вътрешното убеждение на съда, че третото лице знае, че с  прехвърлянето на имота кредиторът ще бъде увреден: когато длъжникът и купувачът са в близки приятелски отношения и често се срещат или роднини, но извън кръга на тези, за които законът създава презумпция за знание, признание пред съседи, че придобилият имота се е съгласил да участва в сделката, за да помогне на длъжника да няма на негово име имоти, защото той знае, че длъжникът дължи пари, ако длъжникът независимо от прехвърлянето продължава да живее в имота, активно участва в управлението на етажната собственост  като касиер, управител и т.н., липсата на договор за наем или на декларация по ЗДДФЛ за дължим данък  за получаван наем, индиции за знание може да бъде размера на цената на имота, уговорката, че цената  /ако прехвърлянето е извършено с продажба/ ще се заплаща от купувача на вноски, които съответстват на месечните погасителни вноски по договора за банков кредит и извършването на плащането им по сметката, по която се обслужва кредита и др. Преценката се извършва за всеки отделен случай според  спецификата му.

          ПО ЗАКОН ЦЯЛОТО ИМУЩЕСТВО НА ДЛЪЖНИКА СЛУЖИ ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА КРЕДИТОРА, поради което длъжникът не може да се защитава по делото с възражение, че освен прехвърления имот, той разполага и с други имоти, от които кредиторът може да събере дължимото му чрез  публичната им продан. Противното би означавало лишаването на кредитора от гарантираното му от закона обезпечение.

          За да се отмени една сделка НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА Е НАСТЪПИЛ КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА КРЕДИТА, респ. за изпълнение на друго задължение, съответно не е необходимо банката да е направила кредита предсрочно изискуем. Още по-малко е нужно кредиторът преди това да е водил дело, в което да е установил с влязла в сила заповед по чл. 410 или 417 от Гражданския процесуален кодекс или съдебно решение какъв е дългът към него.

          ВАЖНО:  единственото жилище на длъжника, когато не е ипотекирано, е несеквестируемо. Тази защита на закона отпада при успешно проведен от кредитора павлов иск, тъй като според съдилищата в този случай длъжникът сам се е отказал от гарантираната му по закон несеквестируемост, понеже последната цели да му обезпечи дом, в който той да живее, но след като той е сключил прехвърлителна сделка, сам е изявил воля, че не се нуждае от такава защита.

          Когато задълженото лице е фирма, в производството по несъстоятелност синдикът също има право да заведе павлов иск и да отмени сделката.

          Отмяната на сделката след успешно проведен павлов иск има действие само спрямо кредиторът, който го е водил. Спрямо другите кредитори, тази сделка е валидна и те няма как да искат от частният или държавен съдебен изпълнител да изнесе имота на публична продан, за да се удовлетворят от цената по проданта.

          Изводът е, че преди да пристъпи към каквито и да е сделки, кредитополучателят и всяко задължено по договор лице трябва внимателно да обмисли своите действия.  За целта е много важно да ги съгласува с адвокат, който да му разясни какви стъпки да предприеме, за да бъде  съхранена сделката без опасността тя да бъде отменена с павловия иск. Разбира се, има възможностти сделката да бъде защитена и в последващ момент, но превенцията е най-важна, за да се обори павловия иск. Прилагам решения, по такова дело:

Решение срещу Токуда Банка на Окръжен съд Пловдив

Решение срещу Токуда банк на Апелативен съд Пловдив

Определението срещу Токуда банк на Върховен касационен съд, първо търговско отдлевение по т.д. № 2576/2017г. може да видите на сайта на съда

 

 

Сподели в социалните мрежи!

Call Now ButtonОБАДИ СЕ