Сподели в социалните мрежи!

Днес г-жа К. беше при мен, за да разреши следния казус: кредитиралата я фирма за бързи кредити се е съгласила да удължи срока на кредита й от 10 на 15г., но й е поставила като условие дължимата от нея лихва да бъде увеличена. Накарала я е да сключат нотариален акт, с който да изменят нотариалния акт за ипотеката, която тя е учредила върху притежаван от нея недвижим имот , за да бъде обезпечено задължението й да върне кредита съгласно извършените промени. Г-жа К. е платила на фирмата държавна такса в размер на половината от платената от нея при първоначалното вписване на нотариалния акт за ипотека, която е следвало да послужи, за да бъде извършено в Служба по вписванията отбелязване на втория нотариален акт. Но от Служба по вписванията са отказали да извършат отбелязване на нотариалния акт, с който е изменен първоначалния нотариален акт за учредяване на ипотеката. Мотивите на длъжностното лице, което извършва вписванията в Службата по вписванията е, че вторият нотариален акт не е сред изрично посочените в чл. 171 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, както и защото не е учредена ипотека върху имот, различен от първоначално ипотекирания. Г-жа К искаше да знае дали фирмата за бързи кредити не я е измамила и така да е получила уж като посредник за заплащане на държавна такса за отбелязване на новата ипотека едни неследващи й се суми. Също така искаше да се информира какво ще се случи с кредита й, дали невписването означава, че вече имотът й не е ипотекиран или пък отказът да бъде направено отбелязване на вторият нотариален акт има за последица липса на обезпечение на задълженията й към фирмата само за разликата между първоначалната лихва и увеличения размер на дълга й.
Чл. 171 от ЗЗД гласи, че когато се прехвърля чрез цесия или се запорира един дълг, когато едно лице встъпва като солидарно задължен в дълг или замества главния длъжник, както и в случаите на подновяване на дълга, за да имат действие тези актове по отношение на ипотеката /т.е. тя да важи като обезпечение и спрямо тях/, тези сделки /цесия, залог и т.н./ трябва да се сключат в писмена форма с нотариална заверка на подписите на страните и да бъдат вписани в имотния регистър. В тези случаи, съдията по вписванията прави отбелязване по личните партиди на страните по сделките /цесия, запор и т.н./, както и отбелязване отстрани на ипотечния акт / чл. 17, ал. 4 от Правилника за вписванията/. Таксата за тези отбелязвания е двойно по-малка от дължимата за първоначалното вписване на ипотеката /чл. 3, ал. 1 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията/.
В случая на г-жа К. съдията по вписванията е разгледал въпросът дали удължаването на срока на кредита и увеличаването на лихвата представлява подновяване на дълга /=“новация“/. Подновяване на дълг е налице, когато страните по сделката са изразили волята си такова да бъде извършено относно съществени параметри на сключената от тях сделка /в случая на договора за кредит/. Ако страните не променят ключовите характеристики на договора или пък дори да ги изменят, но те не са изразили изрично съгласието си стария договор да бъде заместен от нов договор, то съгласно практиката на Върховния ни касационен съд /ВКС/ не е налице новация, а се извършва само промяна на условията по действащия договор.
По случая на г-жа К не е било новирано старото й задължение – задължението за лихва продължава да съществува, единствено е увеличен размера й. Срокът също само е удължен., т.е. не са направени съществени промени на дълга, нито г-жа К. и фирмата са изразили намерение да подновят /=да заменят/ стария договор за кредит с нов. Тъй като не е налице подновяване на дълга, съдията по вписванията е следвало да извърши ново вписване на втория нотариален акт /а не да отказва отбелязването му/, за да има действие ипотеката /=да гарантира изпълнението/ на разликата между старата лихва и новия й размер. Таксата, която следва да се събере в тези случаи е в пълен размер върху разликата /чл. 2 от Тарифата/, а не половината размер на първоначално платената.
Отказът на съдията по вписванията да извърши вписването може да бъде обжалвано от фирмата за бързи кредити пред съда. Докато не влезе в сила решението на съда, ипотеката ще дава привилегия на фирмата за бърза кредити само върху първоначалния дълг. За разликата, тя пак ще има право да се удовлетвори от стойността на имота, но в този случай тя ще бъде кредитор без привилегия /=“хирографарен“/, т.е. за цената на имота ще се конкурира с останалите кредитори на г-жа К., ако разбира се има такива. Ако няма други кредитори, фирмата за бързи кредити ще може да получи пълно изплащане на дълга си след продажбата на имота от частния /или държавен/ съдебен изпълнител, тъй като цялото имущество на длъжника служи за удовлетворяване чрез средствата на принудителното изпълнение на неговите кредитори /привилегировани или хирографарни/.

Сподели в социалните мрежи!

От |15 окт., 2018|Правни услуги, Юридически съвети - статии относно правата ви, Юридически съвети – статии относно правата ви, Юридически съветник|Коментарите са изключени за Ипотека и промяна на условията по кредита с последващи анекси – особености!
Call Now ButtonОБАДИ СЕ