Сподели в социалните мрежи!

От миналата година влязоха промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, с които се предвиди за неплатени данъци и осигуровки на фирмата – длъжник да бъдат заплатени от съдружниците, акционерите, от прокуристите, от търговските представители, включително от търговските пълномощници. Измененията се извършиха с цел да се преустанови прехвърлянето на фирми на клошари и използването на различни схеми с дарения, продажби на занижени цени, залагане или ипотекиране на имущество с цел да се укрият данъци и осигуровки /=публични задължения към държавата/.

НАП излезе със становище как трябва да се разбират извършените промени, които се отнасят за всички случаи, възникнали след 04.08.2017г. – датата на влизане в сила на измененията в ДОПК. Според НАП един пълномощник ще трябва да плати от джоба си данъците и осигуровките на фирмата – длъжник, ако от НАП са му поискали сведения по проверка, извършвана за установяване на дължимия им размер с цел обезпечаването на имуществото на фирмата чрез запори и възбрани и осъществяването на изпълнителни действия за публична продажба върху него. Това разбиране на НАП създава сериозни опасности един пълномощник, който не разполага с  пълната и вярна информация за имуществото на фирмата, да представи тези данни, които са му известни, но да бъде задължен да изплати публичните задължения, понеже според НАП непредоставянето на точната информация е равнозначно на укриването й.

Пълномощникът ще трябва да плати задълженията на фирмата  и в случаите, когато:

  1. е упълномощен да дари имот или движимост на фирмата.
  2. или да продаде имот или движимост на цени под пазарните. Продажба на цени под пазарните се извършва напримерр, когато сделката се прави по данъчна оценка. Съществува опасност, тъй като понятието „пазарни цени“ е твърде разтегливо, НАП да реши, че една продажба макар и да е на висока цена, че тя е извършена под пазарната й такава и пак да задължи пълномощника да плати публичните задължения.
  3. Когато по пълномощие сключи договор за залог на движимост или за ипотека на недвижимост за гарантиране на задължения на трето на фирмата лице /например на задълженията на съдржниците в нея или на друга фирма, пак със същите съдружници/ и се е стигнало до публична продан на това имущество от частен или държавен съдебен изпълнител.

Според НАП, пълномощникът няма да се освободи от отговорност да заплати данъците и осигуровките на фирмата – длъжник, независимо че решението за сделката е взето от оправомощения й орган – едноличният собственик на капитала, общото събрание на съдружниците или акционерите, съветът  на директорите.

Отговорността не е пълна, т.е. пълномощникът няма да дължи всички данъци и осигуровки, а ще дължи техния размер до стойността на продаденото, дареното, заложеното и/или ипотекирано имущество. При дарение ще се дължат данъци и осигуровки в размер на пълната стойност на дареното имущество по пазарни цени, при продажба – критерий  за отговорността е разликата между цената, по която е продаден имота до пълната му пазарна цена, при залога и ипотеката – пазарната цена на продаденото за изпълнението на дълга на третото лице, намалена с остатъка /ако има такъв/ след изпълнението, който е върнат на фирмата, упълномощител.

В тези хипотези можете да се освободите от отговорност, като докажете, че не сте знаели за дълга или че няма причинно-следствена връзка между действието, респ.  сделката и настъпилата невъзможност за изплащане на дълга.

Макар и да можете да се освободите от отговорност, имайте предвид, че при започване на ревизия НАП има правото да ви блокира сметките. Дори ревизионният акт на НАП да бъде отменен, това ще се случи след дълъг съдебен процес. А ревизионните актове подлежат на незабавно изпълнение, т.е. публичните изпълнители към  НАП имат право да ви правят удръжки от заплати, банкови сметки, да продават вашите движимости и имоти преди да приключи делото пред съда по обжалването на ревизионния акт.

Затова трябва да бъдете много внимателни, когато се съгласявате да бъдете пълномощник на фирма и ако имате безсрочни и общи пълномощни да поискате фирмата – пълномощник да ги оттегли.

Опасност съществува и от това, че едно пълномощно е едностранна сделка, т.е. не  е нужно съгласието на упълномощеното лице да има качеството на „пълномощник“. Неговото съгласие /писмено или неформално/ е необходимо след изготвянето на пълномощното – никой не може с едно пълномощно да ви задължи, без вашето изрично съгласие да продадете имот и т.н.  Но поради едностранния характер на пълномощното и съобразно новите правила в чл. 19 ДОПК, които разисквам  по-горе, напълно възможно е едно недобросъвестно лице да издаде пълномощно на името на нищо неподозиращ за това действие гражданин, който да бъде въвлечен в ненужни проблеми и дела.

Тук може да се запознаете със становището на НАП: Становище_20-00-87_20052018

ОЧАКВАЙТЕ СЛЕДВАЩИ СТАТИИ ОТНОСНО ЛИЧНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ И/ИЛИ ОСИГУРОВКИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ И АКЦИОНЕРИТЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, КАКТО И ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИРМАТА НА МАЛОИМОТНИ ЛИЦА

Сподели в социалните мрежи!

От |25 окт., 2018|Правила за защита пред съда, Юридически съветник|Коментарите са изключени за Как обикновен пълномощник може да плати данъци и осигуровки на фирма, която го е упълномощила според промени в закона и становище на НАП
Call Now ButtonОБАДИ СЕ