Сподели в социалните мрежи!

European-Commission

От 2013г. водя битка за отмяна на чл. 417 ГПК и противоевропейския начин, по който банките и други търговци съдят клиентите си в закрити производства, без последните да имат реални механизми да се защитят. През 2014г. адресирах жалба до Комисията с оплаквания, че съдилищата ни не проверяват служебно за неравноправните клаузи, чрез които се вдигат едностранно и произволно лихвите и се остойностяват кредитите в швейцарски франкове, че се продават имотите им, като съдилищата масово не познават и не прилагат преюдициалните заключения на Съда на ЕС, задължаващи ги да постановят спиране на изпълнителните дела докато не се реши в равнопоставено състезателно производство въпросът за неравноправните клаузи и че няма механизъм тези имоти да бъдат възстановени на потребителите, доведени до невъзможност да изпълняват заради прилагане действието на неравноправните клаузи.
Проверката на Комисията е в напреднала фаза, като тя официално призовава България да спазва правото на ЕС за защита на потребителите, вижте т. 11 от съобщението: Официални уведомителни писма

Неравноправни условия на договора: Комисията призовава БЪЛГАРИЯ да спазва законодателството на ЕС относно неравноправните клаузи в потребителските договори

Комисията настоятелно приканва България да преразгледа своите правила за това как търговците могат да събират вземания от потребителите, така че тези правила да бъдат в съответствие с правото на ЕС относно неравноправните клаузи в потребителските договори (Директивата за неравноправните клаузи в потребителските договори, Директива 93/13/ЕИО), за да се осигури подходяща защита на потребителите в подобни случаи. Директивата защитава потребителите срещу неравноправни клаузи в договори с търговци, включително доставчици на финансови услуги. Правилата на ЕС гарантират също така, че тези неравноправни клаузи не са обвързващи за потребителите и те разполагат с ефективни средства за правна защита срещу тях при разумни условия. Съгласно съдебната практика на Съда на Европейския съюз това означава, че националните съдилища са задължени да преценят неравноправния характер на договорните условия ex officio, тоест дори ако потребителят не повдигне въпроса. До момента в България заповедите за изпълнение и заповедите за незабавно изпълнение обаче се издават без съществени проверки от съдилищата. Потребителите могат да ги оспорват само при много строги условия. По-конкретно, някои кредитори, като например банки, могат да получат заповеди за незабавно изпълнение почти автоматично, като потребителите разполагат с много ограничени възможности, за да предотвратят или да оспорят изпълнението, базиращо се на несправедливи договорни условия. Ако България не изпрати удовлетворителен отговор в рамките на следващите два месеца, Комисията може да издаде мотивирано становище по този въпрос.

Европейска комисия – Информационен документ

Производства от месец януари за установяване на нарушение: ключови решения

Брюксел, 24 януари 2019 r.

Сподели в социалните мрежи!

От |25 ян., 2019|Новини, Обществена дейност за защита на кредитополучателите|Коментарите са изключени за ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОФИЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДАВА БЪЛГАРИЯ ЗА БАНКИТЕ!
Call Now ButtonОБАДИ СЕ