Сподели в социалните мрежи!

Често се случва да не можете да ползвате спокойно имота си, като действията, с които Ви се оказва безпокойство са най-различни – от вдигане до шум до изграждане на сграда, която пречи да упражнявате правата си като собственик в пълен обем. В този случай може да заведете дело пред съда и да искате ответника да преустанови действието /например да преустанови строителство, да спре да вдига шум и т.н./, да го осъдите да се въздържа за в бъдеще да извършва действието, с което ви създава неудобства /напр. да спре да преминава през имота ви/ или пък да възстанови предишното фактическо положение /да премахне сграда, преградна стена, ограда/, да поправи водопровод, от който има теч в имота ви и др. Искът, който трябва да заведете в съда се нарича негаторен иск по чл. 109 от Закона за собствеността /ЗС/ и с него можете да се защитите в най – различни хипотези, като  долу съм  изброила примерни и неизчерпателни хипотези:

 • В съсобствения ви имот друг съсобственик е изградил постройка, която макар да има всички строителни книжа, ви пречи да ползвате нормално имота си. В тези случаи може да се защитите дори постройката да е изградена в частта, която с решение по чл. 32 от ЗС /за разпределяне от съда на реални части от общия имот за ползване на отделните съсобственици/ е предоставена за ползване на съсобственика ви;
 • Всеки съсобственик има право да ползва общата вещ /движима или недвижимост/, но съобразно на неговия дял и по начин да не пречи на другите съсобственици да си служат с нея съобразно правата им /чл. 31, ал. 1 ЗС/. Затова, ако някой съсобственик ползва общата вещ в повече от обема на дяловете си или пречи по друг начин на останалите съсобственици да ползват вещта /например не я използва по предназначение – преустроил е офис в жилище, което ползва и така не могат да се получават доходи от наем/, другите съсобственици разполагат със защитата на негаторния иск. Съгласно чл.32, ал. 1 ЗС, съсобствената вещ се използва и управлява съгласно решението на съсобствениците, притежаващи повече от половината от общата вещ. Ако дори само един съсобственик притежава повече от половината от вещта, той взема решение как тя да се използва и управлява. Ако мнозинството обаче вземе такова решение, с което се ограничава правото на собственост на друг съсобственик, той има право да се защити с иска по чл. 109 ЗС.
 • Ако в поземления ви имот, който не използвате често, трето лице се опитва да го завладее и незаконно е започнало да го застроява. Независимо, че можете да сезирате държавните и общинските органи за строителен контрол за санкциониране на нарушителя, правата ви на собственик могат да бъдат защитени най-пълноценно, ако заведете дело да докажете, че сте собственик /така ще отблъснете възможността третото лице да го придобие по давност/, в което да предявите и негаторен иск за премахване на строежа. Без значение, че този строеж може да е законен. Разрешителното за строеж, архитектурният проект и другите строителни книжа определят само техническата допустимост на строежа, но не установяват дали подлежащите на осъществяване въз основа на тях права действително принадлежат на адресата на разрешението.
 • Ако сте учредили право на строеж /суперфиция/, но строежът се извършва в обем над учреденото от вас право на строеж;
 • Ако някой своеволно ползва част от имота ви /например използва ваша земя, за да си засажда зеленчуци/ без да сте му учредили право на ползване и без да сте го допуснали да ползва имота ви – да искате тези действия да бъдат преустановени.
 • Ако някой преминава през имота ви, без да сте му учредили сервитут /т.е. право/ на преминаване – да искате преустановяването му;
 • Може да водите дело ако сте етажен собственик срещу друг етажен собственик,  който е преустроил обща част или я ползва не по предназначение, например ако етажен собственик е разрушил / запушил преминаващ през неговото жилище общ комин. Можете да водите дело срещу съсед, който вдига шум над допустимия или замъсява сградата в режим на етажна собственост над допустимите хигиенни норми и да го осъдите да преустанови тези действия.
 • Съсед или съсобственик предприема действия по събаряне на постройка в имота ви – да искате преустановяване на това действие и възстановяване на постройката;
 • Да искате да бъде съборена изградената в съседния имот на регулационната линия незаконна постройка или постройка, изградена на разстояние по-малко от предвиденото по Закона за устройство на територията и по старите благоустройствени закони. Нямате право да искате отмяна в отделен процес на архитектурен проект, строителни протоколи  и други строителни книжа, включително разрешителното за строеж на постройка, която по някакъв начин ще ви пречи, но пътят за защитата ви с искане за премахването на постройката  е открит пред вас със завеждане на негаторния иск. В това дело имате право да оспорите строителните разрешения и в тези случаи съдът е длъжен да прецени спазването на техническите изисквания и дали неспазването на тези неспазването на тези технически изисквания или отклоняването от тях ви създава пречки. В тези случаи съдът осъществява косвен съдебен контрол върху валидността и законосъобразността на актовете, издадени от органите по строителен контрол.  Важно е да знаете, че поддържането на незаконен строеж в съседния ви имот, ако строежът е търпим, не е неоснователно действие по смисъла на чл.  109 ЗС, тъй като липсата на строително разрешение само по себе си не представлява пречка за упражняването на правото на собственост на собственика на съседния имот.
 • Да искате да бъдат премахнати засадените дървета по-близко от предвиденото в закона /не могат да бъдат засаждани на по-малко разстояние от 3 метра – високите дървета, на 1,5 метра – средните и на 1 метър – ниските/
 • Може да искате събаряне на изградена преградна стена/ограда, която ви пречи да влизате в жилището си;
 • Ако съседът ви е преместил или изградил ограда, така че тя да навлиза в имота ви – да искате възстановяването на предишното й място, съответно изграждането й по регулационната линия.
 • Ако някой унищожи път за достъп до имота ви, когато за него няма друг път за достъп, можете да осъдите лицето, което го е унищожило, да го възстанови;
 • Ако някой съсед не отстранява повреда на водопроводна инсталация, което води до теч във вашия имот, можете да го осъдите да поправи инсталацията;

С негаторния иск можете да се защитите не само срещу лицето, което е извършило действието, с което ви се пречи да ползвате нормално и пълноценно имота си, но и срещу лице, което продължава да поддържа това действие /например да заведете дело срещу новия собственик, който не събаря изградената незаконна или законнна постройка, която ви пречи и която е изградена от предишния собственик/.

За да спечелите това дело, трябва да докажете, че с нарушенията ви се пречи да упражнявате правото на собственост върху имота ви в неговия пълен обем и по конкретно, не само че ви се пречи, но и че ви се създават пречки за ползването на имота по-големи от обикновените. Някой път нарушенията са толкова драстични, че съдебната практика приема, че самото действие е достатъчно, за да се приеме за доказан негаторния иск – например, когато нарушението се изразява в строеж в съседен имот, който навлиза в имота ви, това е неоснователно действие по смисъла на чл. 109 ЗС, което безспорно ви пречи да ползвате имота ви, поради което в тези случаи не е необходимо да ангажирате пред съда доказателства, за да доказвате преченето. Други такива примери, в които не е нужно да провеждате доказване за наличието на пречене са, когато действията на лицето, което съдите са в нарушение на строителните или санитарно – хигиенните правила, напр.:

 • Когато съседът ви строи на по-малко от 3 метра от страничната регулационна линия до имота ви в нарушение на Закона за устройство на територията;
 • Когато някой съсед превишава установените за населеното място нива на шум. Нивата на шум са санитарно-хигиенни изисквания, които са установени в закона с цел опазване на здравето на всички живущи в определено населено място и в този случай безспорно се пречи на пълноценното ползване на имота от собственика му, тъй като нарушаването на тези санитарно – хигиенни изисквания създава риск за живота и здравето на собственика при ползването на имота му.

Когато спечелите делото си, изпълнението на съдебното решение се извършва според това за какво сте осъдили ответника. Например, ако сте осъдили съсед да спре да вдига шум или да спре да преминава през имота ви, частният или държавен съдебен изпълнител ще налага глоби на нарушителя всеки път, когато той не спази съдебното решение. Когато пък ответникът е осъден да премахне постройка, да премахне дървета и т.н. може да искате съдът или да поискате от съдебния изпълнител  да ви присъди и сумите, които са необходими за извършване на това действие, т.е. да го извършите самите вие за сметка на осъдения съсед.

Сподели в социалните мрежи!