Сподели в социалните мрежи!

Новата ми статия в платформата за професионални разработки „Грамада“. Статията е изготвена за професионалната общност, а за неюристите може да бъде резюмирана по следния начин: Съдът на ЕС се произнесе по дело С-186/16г., по начин, задължителен за всички съдилища на държавите – членки на Съюза, че когато банка е предоставяла кредити в швейцарски франкове, тя е била длъжна много детайлно да разясни на кредитоискателите какъв е риска от промяна на курса на чуждестранната валута. Ако банката не е изпълнила това свое задължение, Съдът на ЕС е категоричен, че тя е злоупотребила с клиентите си и договорните клаузи относно швейцарските франкове са несправедливи и невалидни, което означава, че банката няма право да изисква да й се плащат франкове. Дело С-186/16г. на Съда и защитата, въведена с него касае в България кредитополучателите на Пиреус и на Уникредит, правоприемника на Хеброс.
По второ дело с номер С- 119/17г. Съдът на ЕС разгледа случай, идентичен с кредитите от Пощенска банка, казусите, в които само документално, виртуално са остойностявани кредити в швейцарски франкове чрез същата схема като на Пощенска на отпускане на кредитна линия от евро и лева в равностойност на швейцарски франкове, предоставянето на последните по блокирана сметка и превалутирането им отново в евро или лева. Съдът на Съюза реши, че в случаите на фиктивен паричен заем в швейцарски франкове националните съдии трябва да изследват същите въпроси като по дело С-186/16г. – дали банката добросъвестно е разяснила на потенциалните си клиенти какви финансови капани, крият кредитите във франкове.
Ако банките не са изпълнили задължението си обстойно да обяснят на клиентите си какъв риск ще поемат, уговорката за франкове е неравноправна и поради това недействителна. В такъв случай кредитът се явява отпуснат в лева или евро по казусът с Пощенска. По случаите с Пиреус и Уникредит договорът ще е изцяло нищожен, ако потребителите желаят да се позоват на тази нищожност.
Рефинансирането от своя страна представлява новация /подновяване на дълг/, която не може да бъде валидно извършена, ако подновявания дълг е недействителен. В тези случаи, рефинансиралите могат да искат съда да признае, че главницата е в по-малък размер, т.е. че следва да се намали с курсовата разлика при превалутирането. Могат да претендират и да им се върне лихвата, начислената върху тази част от главницата, формирана от печалбата на банката от обменния курс при превалутирането. На общо основание могат да претендират курсови разлики и лихви по рефинансирания договор, стига да не е изтекла давността.

Статията може да изчетете в правния сайт „Грамада“

Сподели в социалните мрежи!

От |02 юли, 2019|Банкови дела, Банкови дела, Водени дела, Как ви мамят банките, Новини, Юридически съвети - статии относно правата ви, Юридически съвети – статии относно правата ви|Коментарите са изключени за ДЕЙСТВИТЕЛНИ ЛИ СА ДОГОВОРИТЕ ЗА РЕФИНАНСИРАНЕ НА КРЕДИТИ В ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНКОВЕ ?
Call Now ButtonОБАДИ СЕ