Сподели в социалните мрежи!

При предоставена субсидия от фондове на ЕС и по конкретно за субсидиране на земеделски производители, тези средства са несеквестируеми, което означава, че не могат да бъдат удържани от частните или държавни съдебни изпълнители за изплащане на задълженията по изпълнително дело.

Правото на финансова помощ от ЕС се предоставя с оглед качеството и личността на земеделския производител, когато са изпълнени определени изисквания, има предназначението да служи за реализиране целите и политиките на ЕС, за съблюдаване на изпълнението им и за опазване финансовите интереси на ЕС се осъществява мониторинг и оценка, плащането се извършва в пълен размер, в определен срок и се оповестява. Бенефициер на това плащане е земеделският стопанин, който е овластен да получи пълния размер на публичното целево финансиране. Поради това, като целево предоставени, те са обект на специален режим и са несеквестируеми. В този смисъл е решение № 143/25.10.2017 г. по гр.д.№ 4666/2016 г. на 3-то ГО на ВКС.

Когато се наложи запор върху банковата сметка, по която е постъпила такава субсидия запорът не е незаконен, тъй като по сметката могат да постъпват и други суми, които са подлежащи на секвестиране. Незаконно е обаче ЧСИ или ДСИ да удържат субсидията и да я преведат на взискателя /=кредиторът по изпълнителното дело.

ЧСИ или ДСИ не могат да знаят какъв е източникът на средствата по сметката. За да носят отговорност за удържането на субсидията е необходимо да им депозирате заявление, с което да поискате да ви възстановят неправомерно секвестираните суми, към които да представите доказателства, че тази сума е субсидия по програмата за подпомагане на земеделските производители. Ако ЧСИ или ДСИ не ви възстновят тези средства имате право на обезщетение за пропуснати ползи. Минималното обезщетение е законната лихва по чл.86 ЗЗД, която се начислява в размерна 10 % годишно. Тази лихва се дължи по силата на самия закон, считано от датата на която сте направили искането до органът по изпълнението до окончателното й изплащане. Ако сте претърпели по-големи вреди, за да бъдат обезщетени следва успешно да докажете пред съда тяхното настъпване.

Сподели в социалните мрежи!

От |11 фев., 2020|Изпълнителни дела, Новини, Правни услуги, Юридически съвети - статии относно правата ви|Коментарите са изключени за ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ НА ЧСИ ПРИ НЕЗАКОННО УДЪРЖАНИ СУБСИИДИИ ОТ ЕС
Call Now ButtonОБАДИ СЕ