Сподели в социалните мрежи!

С адвокатите Мая Манолова и Веска Волева изготвихме законопроект срещу колекторите, който внесохме лично до министър-председателя и в НС с призив управляващите да защитят интересите на гражданите, а не тези на приятелските фирми. С текста на законопроекта можете да се запознаете тук:ЗаконопректСрещуКолекторите. Преди пандемията от Ковид-19 българските граждани са заливани от друга „пандемия” – тази на колекторските фирми, упражняващи тормоз над обикновените хора. Дейността на събирачите на дългове от близо 30 години е без законов регламент, без правила, без контрол от никоя институция. Затова безнаказано колекторите заплашват и рекетират гражданите. Практика е да притесняват близки и роднини, възрастни хора или да компрометират гражданите на работните им места, пред колегите и началниците им. По данни на Асоциацията на колекторските агенции в България през 2018 г. те са събирали вземания от граждани по 1 221 227 случая за общо 1.418 млрд. лв., при среден размер на дълга от 1161 лв. На практика почти всяко българско домакинство е засегнато от тази дейност, което налага тя да бъде регулирана.Дори в рамките на извънредното положение през пролетта, когато стотици хиляди граждани останаха без работа и доходи, колекторските фирми продължиха необезпокоявано дейността си,  въпреки забраните да събират прехвърлени кредити и лизинги.  Причините за това са, че на практика никой не ги контролира. За тях няма специален регламент, не работят по ясни законови правила, няма нарочен орган, който да упражнява контрол над тях.В момента всяка фирма или физическо лице, дори осъждано за тежко престъпление, може да събира вземания от българските граждани. В някои случаи тези вземания са недължими, защото са с изтекла давност, вече са платени или произтичат от нищожни, неравноправни клаузи.Настоящите законодателни предложения целят да прекратят безконтролния тормоз над гражданите от колекторските фирми като въведат строги и ясни правила, забраняващи натиска над гражданите, изсветляващи работата на колекторските фирми и постигащи реален баланс между търсене на задължения и запазване на човешките права и достойнство на потребителите.Законът предвижда само дружества, вписани в специален единен регистър към министъра на икономиката, да могат да събират вземания от потребители. Контролът върху тях ще се извършва от Комисията за защита на потребителите, от министъра на икономиката, а когато се прехвърлят задължения по кредити – и от Българска народна банка.Въвеждат се изисквания за регистрацията на дружествата за събиране на вземания – капитал от 500 000 лв. и сключена застраховка „професионална отговорност“.Забранява се на отделни физически лица да събират задължения. Забранява се на осъждани лица да притежават, да ръководят или да са в трудови правоотношения с колекторски фирми.При три последователни нарушения на правилата за събиране на вземания в рамките на половин година регистрацията на колекторската фирма се заличава.Забранява се на дружествата за събиране на вземания да използват методи като тормоз, принуда, заплахи, обиди или физическо насилие, за да принуждават длъжниците да изплащат задълженията си. Забранява се на колекторите да притесняват гражданите на работните им места и в дома им, да ги дискредитират пред колегите и работодателя им, да поставят съобщения за дълга на обществени места. Когато търсят длъжника, ще имат право да го правят само писмено или по телефон, и то не по-често от интервал от 2 работни дни. Забранява се и звъненето през почивните дни и между 20:00 и 7:00 часа.Ако потребителят смята, че не е длъжник, ще може да прекрати извънсъдебното събиране от колекторската фирма, като оспори задължението си чрез електронен формуляр на интернет страницата на дружеството за събиране на вземания.Всеки потребител ще може да предявява срещу новия кредитор всички възражения, с които е разполагал към първоначалния кредитор.Забранява се  прехвърляне на вземане на втори, трети и следващ колектор.По силата на предложените разпоредби задълженията за обществени услуги като сметки за ток, парно, вода, телефон няма да могат да бъдат прехвърляни за събиране от колекторски фирми.Законодателните предложения предвиждат прехвърляне на вземане да може да се извършва само при изрично писмено съгласие на потребителя в договора, с посочване на конкретно дружество за събиране на вземания, вписано в единния регистър.Първоначалният кредитор е длъжен да уведоми длъжника за прехвърлянето на вземането му на дружество за събиране на вземания. Уведомлението трябва да съдържа данни за размера на вземането, неговото основание, кога е настъпила изискуемостта, какви суми са изплатени до момента и коя е колекторската фирма.Уведомяването ще се извършва по образец, който съдържа информация за последиците от давността, наличието на неравноправни клаузи и възможностите за съдебна защита. Така потребителят ще бъде информиран за правата си и възможностите да оспори задължението.Първоначалният кредитор ще е длъжен да даде възможност на длъжника доброволно да изпълни задължението, като посочи срок, банкова сметка или друг начин за плащане. В много от случаите се прехвърлят неголеми вземания, които потребителят би платил, без да се стига до прехвърлянето им на дружество за събиране на вземания.Забранява се на колектори да начисляват върху главницата всякакви други разноски освен законната лихва. Допълнителни такси, записани услуги и други оскъпявания не следва да натоварват длъжника.С предложените законови изменения се въвеждат правила и за управлението и обслужването на вземания, когато те не са директно прехвърлени, а колекторската фирма събира дълга от името на първоначалния кредитор. Фирмите, управляващи дългове, също трябва да отговарят на определени изисквания и да са вписани в единния регистър на дружествата за събиране на вземания. За тях важат същите правила за начина, по който могат да търсят длъжника, както и забраните да притесняват негови близки, колеги, да поставят информация за дълга на обществени места и по местоработата му, да му звънят късно вечер или през почивните дни.Колекторска фирма, която системно нарушава правилата, ще бъде заличавана от регистъра, като с това осъществяването на дейност по събиране на вземания ще бъде прекратена.За нарушения, извършени от служители на колекторски фирми при събиране на вземания се предвижда глоба в размер от 500 до 3000 лв. При повторно нарушение санкциите са двойни.За нарушения извършени от дружества за събиране на вземания санкциите са 5% от оборота, но не по-малко от 5000 лв. за всеки отделен случай.Предложените законодателни промени целят да поставят правила и ограничения в работата на дружествата за събиране на вземания така че да гарантират прозрачна и добросъвестна работа, като се постига баланс между възможностите на кредиторите да търсят вземанията си по законен, регулиран начин и категорична защита на човешките права и достойнство на потребителите.

Сподели в социалните мрежи!