Сподели в социалните мрежи!

            С домашното насилие се сблъсква всяка трета жена, като само по време на карантината от COVID 19 девет жени са загубили живота си. Макар и в по-редки случаи, жертви на насилие са и мъже, които също могат да потърсят закрила. Защитата се осигурява по реда на Закона за защита от домашното насилие /ЗЗДН/. Тъй като често насилието е извършено, когато няма свидетели, законът ви дава възможност да се защитите като представите единствено декларация, че срещу вас е осъществено посегателство.

Насилието, срещу което ви защитава ЗЗДН не е само физическо, то има и други форми – психическо, икономическо и т.н., срещу които също може да потърсите закрила, включително да поискате насилника да бъде изваден от МВР принудително от общото ви жилище.

              Срещу насилие от кои лица можете да търсите защита по ЗЗДН:

            Като цяло защита по закона могат да търсят лица, които се намират или са били в семейни или родствени отношения с насилника или с негови роднини или имат/са имали връзка с него без брак. Защита може да се търси, когато насилникът е:

 1. съпруг или бивш съпруг;
 2. лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство;
 3. лице, от което има дете, т.е. без да са имали брак или фактическо съжителство;
 4. родители, прародители.
 5. деца, внуци, правнуци; 
 6. лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително. Родството по съребрена линия е връзката между две лица, които имат общ родоначалник, без едното да произхожда от другото. Съребрени роднини са братята и сестрите, чичо (леля, вуйчо) и племенниците; първите братовчеди. Например Леля и племенник са роднини по съребрена линия от трета степен; двамата първи братовчеди са от четвърта степен.

Няма родство между доведени и заварени деца (децата на единия съпруг и децата на другия съпруг). Няма родство и между тях и техните втори баща и втора майка. Връзката между тях  е по сватовство.

 1. лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително. Роднинството по сватовство възниква между единия съпруг и роднините на другия съпруг, както и между роднините на единия съпруг и роднините на другия.

В линията и степента, в която едно лице е роднина на единия съпруг, то е роднина по сватовство на другия съпруг. Например снаха и свекърва са в първа степен сватовство; заварено дете и втора майка (съпруга на родителя ) – също; внукът на единия съпруг е в сватовство втора степен с другия съпруг.

Степента на родство по сватовство между роднините на единия съпруг и роднините на другия съпруг се получава от сбора на степените родство между единия съпруг и неговите роднини и другия съпруг и неговите роднини. Така, родителите на съпрузите са роднини по сватовство от втора степен; децата им от предходни бракове – също, съпругите на двама братя или съпрузите на две сестри са роднини по сватовство от втора степен.

 1. настойник, попечител или приемен родител.
 2. роднините на лицето, с което живеете без брак, във фактическо съжителство – неговите родители, баба/дядо или децата, внуците и правнуците му;
 3. ако вашият родител /баща или майка/ живее или е живял без брак във фактическо съжителство с лице, което упражнява насилие спрямо вас, също имате право да се обърнете към съда за защита.
 4. Върховен касационен съд в своята практика разширява кръга на лицата, ползващи се от защитата по закон и приема, че можете да търсите защита срещу насилие от лице, което живее без брак с ваше дете, внуче, правнуче.

            Форми на насилие:

            Законът определя като насилие всеки акт на  физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство. 

            Повечето хора свързват насилието само с физическото посегателство – побои и дори убийства. Законът ви защитава и от други форми на тормоз. Често срещани са психическото и емоционалното насилие, което може да има най-различни форми, не е само изричане на обиди или извършване на обидни действия, но например тежко пиянство, наркомания и др. посегателства върху психическата и емоционалната ви сфера и интегритет. Форма на емоционално и психическо насилие е отчуждаването на детето от страна на единия родител, на когото са предоставени родителските права и отказът му да предоставя детето за лични срещи с другия родител съобразно режимът на лични отношения определен от съда. Друг вид насилие е икономическото – когато партньорът или друго лице от домашните и близките ви /виж по-горе/ ви забранява да работите, когато се свързва с работодателя ви и му представя дискредитираща и невярна информация за вас, за да го предизвика да ви уволни и така да ви затвори вкъщи без доходи, когато ви отнема изкараното в работата и т.н. Сексуалното насилие не разкрива трудности за определянето му като такова. Важно е да знаете, че то може да се извършва и от вашият интимен партньор – съпруг или с когото живеете на съпружески начала без брак. Ако не сте съгласен/на на интимност, а партньорът ви осъществява сексуален акт с вас въпреки противопоставянето ви, това е сексуално насилие и можете да търсите защита.

            Законът с цел превенция на насилието ви защитава и срещу всеки опитът да бъде извършено насилие от категорията на някои от изброените по-горе форми: физическо, психическо и т.н. Така например, ако някой от близките/домашните или родствениците на вас или на партньора ви опита да ви насили физически и не успее по някаква причина – своевременно сте избягали, някой го е спрял и др. пак може да потърсите защита.

            ВАЖНО: според закона за психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие. За това ще е насилие върху самото дете, а не само върху вас, ако партньорът ви ви пребие в него присъствие, ако ви обижда пред него и т.н. В този случай, можете да подадете молба за защита не само от ваше име, но и от името на детето.

            В какъв срок и от кого да потърсите защита по ЗЗДН:

            Защита трябва да потърсите от съда в едномесечен срок от извършване на насилието спрямо вас. Освен по ЗЗДН, можете да се обърнете към полицията, но нямайте големи очаквания, че преди да сте завели дело по ЗЗДН тя ще ви съдейства и помогне. Полицията няма как да ви защити при емоционално, психическо, икономическо насилие. По закон тя е длъжна да се намеси, за да предотврати престъпление, каквато е една телесна повреда при физическо насилие или опит за убийство, както и за да опази обществения ред – един скандал е недопустим спрямо интереса на обществото. В повечето случаи на този етап, полицията няма да ви окаже истинско съдействие, защото служителите й избягват да се намесват в семейни отношения и считат, че това са си лични семейни проблеми, които трябва да се решат в самото семейство. Не се отказвайте да подавате до полицията ПИСМЕНИ жалби за ставащото с близките ви, както и до ръководството на МВР в централата, в самото министерство в София в случай на бездействие на полицаите. Съзнавам, обаче, че ако не срещнете подкрепа от полицията ще загубите вяра, че някой ще Ви защити. Това не е така, когато се обърнете за защита към съда по реда на ЗЗДН, полицията ще е длъжна да ви съдейства и на практика строго изпълнява заповедта за защита, която се издава от съда.

            Мерки за защита:

            Мерките, които съдът налага за защитата ви са срок от три до осемнадесет месеца. Те биват следните:

 1. отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
 2. забрана на извършителя да ви приближава, включително да приближава жилището, местоработата и местата ви за социални контакти и отдих при условия и срок, определени от съда;
 3. временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето; ВАЖНО: тази мярка не може да се приложи, ако към момента на подаване на молбата за защита водите /имате неприключило, висящо дело за развод по исков ред или за промяна на режима на личните отношения/.Ако обаче имате приключило дело и родителят, при който съдът е определил да живее детето, не изпълнява съдебното решение или сключеното споразумение относно личните отношения с детето, можете да искате по ЗЗДН защита от причиненото ви емоционално и психическо насилие от бившия ви партньор и да искате от съда да определи детето временно да живее при вас.
 4. задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми – това са програми, чрез които се цели той да бъде превъзпитан. По принцип това са срещи с психолози.
 5. Задължаване на извършителя да се въздържа от домашно насилие;
 6. Насочването ви към различни програми за възстановяване.

Компетентен орган и държавни такси:

Молбата за защита следва да подадете до съда по постоянния или по настоящия си адрес. При завеждане на делото не дължите държавна такса. При приключването му съдът възлага плащането на разноските в тежест на насилника. При отказ за издаване на заповед или при отмяна на заповедта, държавната такса и разноските по делото се заплащат от молителя, освен когато молбата е за защита на лица, които не са навършили 18-годишна възраст, както и на лица, поставени под запрещение, или лица с увреждания.

Делото по издаване на заповедта може да се образува по молба на:

 1. пострадалото лице, ако е навършило 14-годишна възраст или е поставено под ограничено запрещение;
 2. брат, сестра или лице, което е в родство по права линия с пострадалото лице;
 3. настойника или попечителя на пострадалото лице;
 4. директора на дирекция „Социално подпомагане“, когато пострадалото лице е непълнолетно, поставено е под запрещение или е с увреждания.

Как се доказва насилието:

Често не е възможно да разполагате с доказателства, тъй като насилието се извършва в домашни условия, когато сте насаме с насилника. Законът, отчитайки как нормално се случва тормоза вкъщи, допуска да получите защита срещу представянето на декларация, че сте жертва на насилие и без да е необходимо да представяте други доказателства. Ако разполагате с такива доказателства – медицинско свидетелство, свидетели и т.н. следва да ги представите, тъй като е възможно насилникът да се опитва да опровергае обстоятелството, че ви е тормозил.

Видове защита:

 незабавна защита – в случаите, в които съществува опасност за вашето здраве или за живота ви, съдът издава заповед за незабавна защита в срок до 24 часа от подаване на молбата ви в съда. В тези случаи, съдът задължително ще отстрани насилника от съвместно обитаваното жилище.

Обикновена защита – когато няма непосредствена опасност за вашето здрави и/или за живота ви, съдът насрочва заседанието по делото не по-късно от един месец от подаване на молбата. Заповедта за защита се издава след приключване на класически съдебен процес, т.е. след като се убеди, че сте жертва на насилие.

 Как се изпълнява заповедта:

             Полицията ще ви съдейства изцяло за изпълнение на заповедта и ви уверявам, че е така на практика. Тя има право при неизпълнение на заповедта да задържи нарушителя и е длъжна да сезира прокуратурата, защото за неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие се носи наказателна отговорност по чл. 296 от Наказателния кодекс, който в тези случаи предвижда, че наказанието е до три години затвор или глоба от 5000лв.

адвокат Десислава Филипова,
председател на фондация за извършване на общественополезна дейност „Център за европейска интеграция на България и за защита правата на човека“
адрес на кантора:  гр. София, ул. „Петър Парчевич“ № 1, ет. 5, ап. 14
телефон 0898790909

Сподели в социалните мрежи!