Сподели в социалните мрежи!

Съдът на ЕС постанови на 16.07. 2020г. решение по съединени дела С – 224/19 и С-259/19, което ще преобърне практиката на съдилищата ни относно делата за злоупотребите на банките по договорите за кредити. То засяга въпросите от кога тече давността за реституционни претенции за надвзети лихви, курсови разлики и такси, разноските по съдебните дела и таксите за управление. Решенията на Съда на ЕС /СЕС/ са със задължителен характер и всеки национален съдия, разглеждащ делото ви е длъжен да постанови решението си в съответствие с практиката на СЕС.

Решението от 16.07. 2020г. касае следните ключови за кредитополучателите въпроси:

За момента, от който почва да тече давността. /Какво представлява давността може да прочетете в статията ми „Давност – как да се освободя от един дълг след изтичане на определен период от време“/. Според СЕС противоречи на правото на Съюза национален закон, който предвижда, че давността започва да тече от момента на изискуемост /=дължимост/ на вземането. СЕС приема, че при реституционни претенции на кредитополучател давността, предвидена в националните закони  започва да тече от момента, в който потребителят е разбрал, че в договора му има неравноправни клаузи.

Практическото значение на приетото от СЕС е огромно- досега като водите дела за надвзети лихви, курсови разлики и/или такси, търсехте по съдебен ред надвзетото само за пет години назад, считано от подаване на исковата молба в съда. Така завеждахте исковете си, защото по закон има петгодишна давност едно лице да си търси чрез съда парите си и всичко, което са му присвоили над тези пет години се губеше заради давността.

Всички опити които правехме въз основа на правилата по националния ни закон като цяло с малки изключения, удряха на камък. След решението на СЕС от 16.07. 2020г. правилата коренно се преобръщат. Вече може да търсите и надвзетото от преди тези пет години, като условието е едно – да не сте узнали още когато са ви надвземали парите, че в договора ви има неравноправни клаузи и въпреки това да сте бездействали и да не сте завели дело за връщането на полученото от банката въз основа на тези клаузи.

Ще разясня казаното с примери:

По досегашните правила на българския закон, ако сте сключил договор за кредит през 2008г. и ако заведете дело на 20.07.2020г. за надвзети лихви/курсови разлики/такси, можете да искате само тези надплатени пари, които сте погасили на банката в период от пет години назад, т.е. в периода от 20.07.2015г. до 20.07.2020г. Без значение е, че договорът ви е сключен през 2008г. и оттогава сте го изпълнявали по погасителния план на банката. За времето от 2008г. до 19.07.2015г. ако заведете иск за платеното в повече, банката ще се позове на давност.

След решението на СЕС, в същата хипотеза на сключен през 2008г. договор за кредит,  имате право да търсите всичко надвзето за много по-дълъг период от време, определен от момента, в който сте научили, че в договора ви има неравноправни клаузи. Ако на примерната дата 20.07.2017г. сте научили за пръв път, че клаузите в договора ви било за лихви, за валутен риск и/или за такси са неравноправни, то от тази дата тече петгодишен давностен срок да заведете иск за всичко надвзето от самото начало на изпълнение на договора, т.е. още от 2008г. В този случай,  ако решите да заведете дело за надвзетото на 20.07.2020г. можете да си търсите не само платеното в повече от вас в периода от 20.07.2015г. до 20.07.2020г., но и платеното от 2008г. до 20.07.2015г., като давността за тези последни вземания ще изтече на 20.07. 2022г.

Друг пример, всъщност от такъв казус е тръгнало питането до СЕС, който е постановил решението от 16.07.2020г.

При сключването на договора за кредит, банката ви е взела такса усвояване/управление в размер примерно 1.5 % от отпуснатия заем. По досегашните правила на нашия закон, ако поискате от съда да ви възстанови тези пари, защото са събрани въз основа на неравноправна клауза в договора ви, банката ще заяви възражение за изтекла пет годишна давност и съдът ще приеме възражението.

По правилата на решението от 16.07.2020г. на СЕС, ако сега от тази статия научите /да кажем я четете на 22.07.2020г./, че тази такса за усвояване на кредита е получена от банката въз основа на неравноправна договорна клауза, то можете да си искате незаконно платената такса в пет годишен срок, който се брои от 22.07.2020г. и изтича на 22.07.2025г.

Тези правила може да използвате и когато банката Ви съди. Досега можехте да искате от съда да прихване /=да приспадне/ от претендираните от банката задължения само сумите, които тя Ви е надвзела пет години назад, считано от отговора ви на исковата молба. Сега можете да разширите защитата ви с всичко надвзето, с което да искате да ви се намали дълга, като момента, от който  се изчислява давността за дълга на банката за надвзетото  е отново датата, на която сте узнали за неравноправните клаузи в договора ви /виж разяснението по-горе/.

За съдебните разноски СЕС също създава нови правила. Според СЕС противоречи на правото на ЕС национално законодателство, което предвижда че кредитополучателят трябва да плати част от съдебните разноски, в случаите в които той е предявил реституционни претенции за надвзетото му от банката, които съдът е уважил само отчасти. Според СЕС подобни национални правила са несъвместими със защита на потребителите, гарантирана от Директивата 93/13 относно неравноправните клаузи, защото имат възпиращ потребителят ефект – ако той съзнава, че ако загуби частично делото си ще бъде осъден да плати част от разноските на банката, които тя е направила, за да се защити / за адвокат, за държавни такси, за експертизи/, кредитополучателят може да се разколебае и да не предяви иск пред съда за връщане на надвзетото му.

Нашият закон гласи в чл. 78, ал. 3 от ГПК именно това, което СЕС отрича – че ако загубите частично делото си, ще трябва да платите разноските на банка за отхвърлената част от претенцията ви. Например съдите се за 12 хил. надвзети лихви, съдът ви присъжда 10 хил. По нашето право трябва да платите по съразмерност разноските за банката за разликата от 2 хил., дължими за това че сте я съдили без основание и че тя е трябвало да организира защитата си. Това според СЕС е несъвместимо с Директива 93/13 и в тези случаи на частично отхвърлени претенции нашите съдилища вече не следва да ви осъждат за разноски. Забележка: в следваща моя статия ще изложа разяснения как да водите дела без първоначално заплащане на държавна такса, респ. чрез заплащането й в редуциран размер именно заради изискванията на правото на ЕС и на основание новата практика на ВКС в приложение на тези изисквания.

Според СЕС такса за усвояване на кредита е недължима, ако банката не ви е оказала услуга срещу тази такса. В решението заради лошия превод тази такса е преведена като „комисионна за обработка“. Независимо от лошия превод, тя се е определяла от кредитните институции по делата, които са станали повод да се отправят въпросите до СЕС за административни такси за одобряване на кредита.

Таксата за усвояване е със същият правен и икономически характер като начисляваната периодично по договорите ви такса за управление на кредита и това е такса, която ви се събира без вие да получавате нещо като услуга, а  за това че банката извършва действия за обслужването на кредита – проверява ви дали сте й платили на нея на време и евентуално ви събира лихва за забавено изпълнение. Банката, обаче,  с договорната лихва си е калкулирала всичко, както разходите да ви обслужва кредита и риска да не й платите навреме или изобщо, така  и чистата й печалба за това, че ви е дала в заем парите си. Тази такса за управление е един балон, искат ви се пари за нещо, недължимо, използвайки липсата ви на правни и икономически познания и  слабата ви позиция в преговорите.

От няколко години водя дела за връщане на неоснователно получените от банките суми за такса за управление. Както казах, на ниво наше законодателство и практиката на консервативните ни  като цяло съдилища с оглед на националните правила можехме да получим само неправомерно получените от банките суми за такси за управление за пет години назад. Сега с новото решение на СЕС можем да заявим за реституция всички суми, дължими в пет годишен срок не от плащането им /изискуемостта им/, а от момента, в който сте узнали, че банката ви мами чрез неравноправни клаузи.

Сподели в социалните мрежи!