Сподели в социалните мрежи!

С решение от 24.11.2020г. ОС – Бургас уважи исковете на клиентите ми срещу „Юробанк България“. По делото ОС-Бургас прие за основателни доводите ми, че клиентите ми не дължат главница в размер на 56 464 евро   по договора от 2012г., с който те са рефинансирали в евра договорът им от 2008г., сключен във фиктивно предоставени швейцарски франкове.Съдът уважи първият ни иск и прие, че  главницата от 56 464 евро  не е нищо повече от  един надут балон и че бившата Пощенска банка пак е надписала сметката с 15 727.45 евро – курсова разлика от превалутирането през 2012г. на швейцарските  франкове по договора от 2008г. в евра. Така напомпаната от банката главница я намалихме по съдебен ред с 15 727.45 евро и клиентите ми ще погасяват реално дължимата главница от 40 736, 55 евро. Поради намаляване на главницата със сумата от 15 727.45 евро вбъдеще кредитополучателите ще усетят и друга полза – ще намалее  и лихвата, която ще платят, тъй като тя ще се начислява върху реалната главница от 40 736, 55 евро, а не върху надутата от Пощенска банка главница от 56 464 евро. Поради намалената главница и дължимата върху нея лихва месечните погасителни вноски ще се стопят значително.

Съдът уважи и другите ни два иска: присъди на двамата ищци по 1884.83 евро на всеки един от тях или общо 3 769, 66 евро –  незаконно получена от банката за сметка на клиентите ми лихва през периода от 10.09.2014г. до 10.09.2019г. върху сумата  в размер на 15 727,45 евро, измамливо включена в договора за рефинансиране от 2012г.

Лихвата от 3 769, 66 евро я претендирахме само за петгодишният срок на уредената в законодателството ни давност / от 10.09.2014г. до 10.09.2019г./, но след решението на Съда на Европейският съюз от 16 юли 2020г. по съединени дела С-224/19 и С-259/19г. потребителите имат право да си възстановят всичко надвзето през годините, стига да не са знаели, че в договорите им има неравноправни клаузи-т.е. давността тече не от датата на плащането на лихви и курсови разлики, формирани от неравноправни клаузи /както е по нашето право/, а от момента на узнаване от страна на потребителя на обстоятелството, че клаузите са забранени от закона като неравноправни. За повече подробности, прочетете в статията ми „Революционно решение на Съда на ЕС за кредитите“.

РешениеОСБургасРефинансиранДоговорШвейцарскиФранкове

Сподели в социалните мрежи!