Сподели в социалните мрежи!

Когато сте прибягнали до услугите на майстор или на строителна фирма и възникнат недостатъци в извършените строително-монтажни работи, можете да се обърнете за защита към съда, който да осъди изпълнителя им да плати обезщетение за отстраняване на недостатъците или пък да го осъди да ги отстрани лично. Проблемите, които могат да възникнат са най-разнообразни: обрушване на мазилка, паднала мазилка, течове, петна и пожълтявания вследствие на възникналата влага, компроментиране на гипсокартона, деформиране на паркета вследствие  на проникналата влага и т.н.

Възможностите ви за защита в тези случаи са две – обезщетение или отстраняване на дефектите от строителя на основание гаранционната отговорност на строителя или въз основа на сключения договор за строителство:

Първата възможност е да ангажирате гаранционната отговорност на строителя. Чл. 160, ал.  3 от Закона за устройство на територията урежда тази отговорност, като минималните сроковете за отделните видове дефекти са уредени в чл. 20 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, които се изчисляват считано от въвеждането на обекта в експлоатация по законния ред /издаване на акт № 16/:

  • за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 години;
  • за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии – 8 години;
  • за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години, а в агресивна среда – 3 години;
  • за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 – 5 години;

. ………………

  • за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 години;

Строителят дължи отстраняване на дефектите в строителството независимо дали те са съществували към момента на въвеждането на строежа в експлоатация или са възникнали на по-късен етап.  За да отговаря за некачествено изпълнение е необходимо:

– недостатъците в обектите да са възникнали в рамките на гаранционните срокове.

– недостатъците трябва да са скрити. Ако тези недостатъци са били настъпили още при въвеждането на строежа в експлоатация – те не трябва да са били явни, тъй като за видимите недостатъци възложителят на строителната дейност следва да поиска отстраняването им веднага, в момента на въвеждането в експлоатация /на издаването на акт 15/.

– разбира се трябва да сте собственик на строителния обект, в който са възникнали проблеми от некачествената строителна работа. Важно: от гаранционната отговорност може да се ползва всеки последващ собственик на имота, а не само този, който е сключил договор за изработка /строеж/, т.е. ако имотът бъде прехвърлян от първоначалния собственик, сключил договор със строителя, всички собственици след него могат да искат строителя да отстрани недостатъците, ако възникнат в сроковете по чл. 20 от Наредба № 2/2003г.

Втората възможност е да се иска обезщетение, респ. отстраняване на дефектите от строителя въз основа на сключения договор за строителство. Тази възможност е по – ограничена, тъй като от нея може да се ползва само възложителят, който е сключил договор за строителство, но не и лицата, придобили от него собствеността на имота.

Когато искате съдът да осъди строителят лично да отстрани дефектите,  съществува опасност той да откаже да изпълни съдебното решение, като в този случай съдебният изпълнител, пред който сте образували изпълнително дело има възможност само да налага глоби на строителя, за да го принуди да изпълни. Може да поискате органът по принудително изпълнение да ви овласти вие лично да извършите строително-монтажните работи, но за сметка на строителя. Съветвам ви, докато още водите делото пред съда да поискате от него да осъди строителя да внесе предварително сумата, необходима за извършването им.

Може да видите и решение от спечелено дело срещу строител: СРСРешениеСрещуСтроител

Сподели в социалните мрежи!