Сподели в социалните мрежи!

Неравноправните клаузи са забранени от закона клаузи в потребителските договори, с които търговците злоупотребяват със своите клиенти. Според закона за защита на потребителите, който възпроизвежда Директива на ЕС относно неравноправните клаузи, такива несправедливи клаузи в отношенията между потребител и търговец са нищожни, все едно не са вписани в договора.  Много от банките в България, както и фирмите за бързи кредити и редица други търговци и доставчици използват такива неравноправни клаузи, за да извличат незаконна печалба.

Пример за такива клаузи са уговорките в договорите за кредит, които дават право на банките да повишават едностранно по забранен начин лихвите по договора, както и да получават недължими такси. Неравноправни са такива клаузи за лихвата, с които банките по непазарен, необективен начин променят цената на кредита – въз основа на компоненти, определяне от самите тях или макар и да ползват пазарни компоненти, когато тези компоненти не са включени в математическа формула, поради което банката може да използва този фактор, който към момента на промяната е с най-висока стойност. Не са с неравноправен характер пазарните бенчмаркови индекси какъвто е например индексът ЮРИБОР. Неравноправни клаузи са и клаузите, с които банка прехвърля изцяло върху потребителя, валутният риск от повишаване на курсовата стойност на швейцарският франк.          Няма изчерпателен списък на неравноправните клаузи. Дали една клауза е неравноправна следва да бъде преценено след анализ на съответния потребителски договор. Правилата за преценката се съдържат в чл. 143 и следващите от Закона за защита на потребителите.

Сподели в социалните мрежи!