Сподели в социалните мрежи!

Настоящето изложение има за цел да представи актуалната към м. октомври 2023г. практика на съдилищата по делата на адвокатска кантора „Десислава Филипова“ с „Юробанк България“ АД (бившата Пощенска банка) и по този начин да насочи кредитополучателите към механизмите за защита, с които те разполагат. Правото не е цитиране на членове и алинеи от закона, а по същество е тълкуването им по определени логически правила. Конструирано по този начин то се развива и дава отговори на много проблеми, които преди това не са били таргетирани. Поради това изложението ще представи и развитието на съдебната практика както по линия на правото на ЕС и националното ни право и свързаната практика на Съда на ЕС (СЕС) и на Върховен касационен съд (ВКС), така и във връзка с разрешаване на проблеми, в които кантора „Десислава Филипова“ е пионер.

Трайна и непротиворечива е съдебната практика на ВКС, че в договорите на бившата Пощенска банка се съдържат неравноправни и на това основание непораждащи правно действие договорни клаузи за надвземане на лихви и за получаване на курсови разлики. Долустоящите съдилища масово следват тази практика на ВКС, а при отклонение от нея, решенията им биват отменяни от горестоящата съдебна инстанция, респ. това е основание ВКС да допусне до разглеждане касационна жалба срещу неправилно решение. Именно с цел отстраняване на съдебни грешки в българския процесуален закон е въведено обжалването на съдебните решения пред горестоящ съд (по граждански и търговски дела инстанциите са три), който е съставен от по-квалифицирани съдии. ВКС като върховен съд дава каузално тълкуване на отделните случаи и по този начин ръководи и уеднаквява съдебната практика. Винаги при противоречие на решенията на долустоящи съдилища със създадената от него практика, ВКС ще разгледа касационната жалба срещу незаконосъобразно решение и ще постанови решение, с което ще отмени неправилното решение на долната инстанция, а когато се налага събиране на нови доказателства, ще върне делото на долустоящата съдебна инстанция и ще й даде задължителни указания. Когато решението на долната инстанция не противоречи на създадената от ВКС практика, върховният ни съд отказва да разгледа касационната жалба, като в тази хипотеза вместо с решение се произнася с определение. Това е принципа, касационното производство има своите особености, които обаче не са предмет на настоящето изложение.

Някои от по – новите решения по дела на кантора „Десислава Филипова“ относно нерефинансирани кредити в швейцарски франкове може да видите тук:

  1. Решение № 44503 от 16.08.2023г. по в.гр.д. № 7608 от 2022г. на СГС, III-б състав, с което е потвърдено Решение № 20007586 от 26.01.2022 г., постановено по гр.д.№ 75227 по описа на СРС за 2019 г.
  2. Решение № 88 от 10.03.2023г. по в.т.д. № 9 от 2023г. на Окръжен съд – Стара Загора, 2 състав е потвърдено решение №72308.08.22 г. по гр.д. №2536 от 21 г. на РС-Стара Загора
  3. Решение от 07.03.2023г. по гр.д. № 4640 от 2020г. на СГС, І -9 състав
  4. Решение № 20082026 от 06.03.2023 по гр.д. № 45048 от 2020г. на Софийски районен съд

За повече информация какви са ползите ви от завеждане на съдебно дело за защита на правата ви като кредитополучатели може да научите от статията ми: „ВЪРНЕТЕ СИ НАДВЗЕТОТО ПО КРЕДИТИТЕ В ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНКОВЕ“.

Много хора рефинансираха кредитите си от швейцарски франкове в левове или евра. Така попаднаха в поредния финансов капан, тъй като в новите главници „Юробанк България“ АД включва и курсови разлики, тъй като рефинансирането не се осъществява по курса на усвояване на швейцарския франк, а по по-висок, предложен от банката, макар и с някакви уж отстъпки. Съответно върху така нарасналите главници банката начислява възнаградителна лихва. Кантора „Десислава Филипова“ е пионер в делата по рефинансирани кредити и успешно води дела за установяване на действителния размер на дълга, който от дадения по-долу пример може да видите до какви размери може да нарасне с курсови разлики:

По тези дела адвокатска кантора „Десислава Филипова“ вече включва и искове за възстановяване на суми по първоначалния договор в швейцарски франкове, както и за намаляване на главницата с капитализирани  с допълнителни споразумения към първия договор просрочени суми.

Някои от по-новите решения на кантората по дела за рефинансирани кредити може да видите тук:

  1. Решение от 22.05.2023г. по гр.д. № 11560 от 2018г. на СГС, ГК, I-22 състав
  2. Решение № 557 от 27.04.2023г. по в.гр.д. № 1693 от 2022г. на Апелативен съд – София, 14 състав с което е отменено изцяло като неправилно решение № 261455 от 29.04.2022г. постановено по гр.д. № 14911 по опис на СГС за 2018 г
  3. Решение № 87 от 17.02.2023г. по гр.д. № 20214210101489 за 2021г. на РС- Габрово
  4. Решение № 98 от 15.07.2022г. по в.т.д. № 91 от 22 г. на Апелативен съд – Велико Търново с което е отменено като неправилно Решение № 260091 от 25.11.2021 г., постановено по т. д. № 65 от 2020 г. по описа на Окръжен съд – Плевен
  5. Определение № 724 от 12.04. 2023г. по г.д.N.4108 от 2022г. на ВКС 3 г.о, с което е отказано да бъде разгледана касационната жалба на „Юробанк България“ АД срещу Решение № 1006 от 06.07.2022г. по в.гр.д. № 930 от 22г. на Апелативен съд – София, 7 граждански състав, постановено след обжалване на Решение №.260051 от 6.01.22 по г.д.№.8706 от 19 на СГС, ГО, І-19 състав
  6. Определение № 50640 от 30.11.2022 г. по т.д. № 2568 от 2021 г. на ВКС, 1 т.о, с което не е допусната до касационно разглеждане касационната жалба на банката срещу Решение № 52 от 19.04.2021 г. по т.д. № 6320 от 21г. на Бургаски апелативен съд, с което е потвърдено Решение № 410 от 24.11.2020 г. по т.д. № 424 от 2019 г. на Бургаски окръжен съд

Повече информация за възможностите за защита при рефинансирани кредити може да намерите в статията ми ВЪРНЕТЕ СИ НАДВЗЕТОТО ПО КРЕДИТИТЕ В ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНКОВЕ

Адвокатска кантора „Десислава Филипова“ от години работи, за да може да развие съдебната практика и да се постигне възстановяване на надвзетото от банката над пет годишния давностен срок,  т.е. да се възстановят получените от банката курсови разлики,  лихви и пр., считано  от сключването на договора за кредит до завеждане на делото. Проблемът се състои в това, че съгласно българското право съществува общ пет годишен давностен срок за връщане на надвзетото, приложим по делата на кредитополучателите. Затова претенции за реституция на лихви и курсови разлики се завеждаха само за период за пет години назад, считано от датата на подаването в съда на исковата молба срещу банката. Повече за давността може да научите от статията ми: „ДАВНОСТ – КАК ДА СЕ ОСВОБОДЯ ОТ ЕДИН ДЪЛГ СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ“.

1. Единият от механизмите за възстановяване на суми над петгодишния давностен срок, който адвокатска кантора „Десислава Филипова“ развива е въз основа на българското право и се състои в извършване на прихващане между погасените по давност вземания на кредитополучателя и главницата по кредита и завеждане на установителни искове, че главницата е намаляла с прихванатите суми. Съдебната практика в тези хипотези беше противоречива, някои съдебна състави уважаваха подобни искове, други ги отхвърляха, трети отказваха изобщо да ги разгледат. Сега тези противоречия до голяма степен са преодолени с постановеното Тълкувателно решение № 2 от 18.03.2022г. по тълкувателно дело № 2 от 2020г. на ОСГТК на ВКС.

2.Вторият механизъм, която кантората използва е по линия на прилагане на тълкувателните решения на Съда на ЕС. СЕС не решава конкретни дела на кредитополучатели, а постановява задължителни за националните съдилища тълкувателни решения, с които изяснява действителния смисъл и съдържание на Съюзното право. При извършване на тълкуване на Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи, СЕС изведе разяснения за началото на течението на давностния срок. СЕС приема, че той следва да тече от датата, на която потребителят е узнал, че е увреден чрез включване на неравноправни клаузи в договора му. Повече за решенията на СЕС относно давността може да прочетете в статията ми: „РЕВОЛЮЦИОННИ РЕШЕНИЯ НА СЪДА НА ЕС ЗА ДАВНОСТТА“.

Макар решенията на СЕС да са със задължителен характер, българските съдилища изчакват каква практика ще създаде ВКС по въпрос, по който се е произнесъл СЕС и затова, до разглеждане на този въпрос и от страна на ВКС, на практика долустоящите съдилища масово не прилагат решенията на СЕС. В момента, адвокатска кантора „Десислава Филипова“ има висящи дела пред ВКС за връщане на надвзетото над пет годишния давностен срок по аргументи, основани на Съюзното право и тълкувателните разяснения на СЕС. Междувременно състав на Софийски градски съд приложи решение на СЕС относно давността:

Адвокатска кантора „Десислава Филипова“ развива съдебната практика и по отношение на уговорката за заплащане на ТАКСА УСВОЯВАНЕ И ТАКСА УПРАВЛЕНИЕ и вече има много спечелени дела, че такива такси не се дължат и за осъждане на банката да възстанови заплатените такси.

НОВОТО по отношение на РАЗНОСКИТЕ ЗА ВОДЕНЕ НА ДЕЛАТА. Тези дела са скъпи, като държавната такса при завеждане на делото е в размер на 4 % върху стойността на парите, които искате да ви бъдат възстановени от банката.  Съобразно българския процесуален закон при приключване на делото с решение във ваша полза ще получите всичко похарчено за воденето му (за държавни такси, за адвокатски хонорари, за вещи лица по експертизи в съда, за разпит на свидетели). Същевременно обаче съгласно процесуалния ни закон, при частично отхвърляне на претенциите ви, вие дължите да заплатите на банката част от разноските й по воденето на делото, съразмерни на отхвърлената част от иска ви. Така,  ако искът ви за връщане на надвзетото е неточно определен (да кажем се съдите да ви върнат 10 000 лева, надвзети лихви, а след изслушване в съда на съдебно-счетоводна или съдебно-икономическа експертиза се окаже, че банката е надвзела 8 000 лева), то вие ще бъдете осъдени да платите тези разноски на банката, съответни на загубената част от иска ви (по горния пример, да платите разноските й за отхвърления иск за лихви в размер на 2000лв. (= 10 000лв. – 8 000лв.). ! Според Съда на ЕС такъв подход е неправилен, защото кредитополучателите ще се демотивират да водят дела да защитят правата си, затова според СЕС КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ НЕ ДЪЛЖАТ НА БАНКИТЕ РАЗНОСКИ ЗА ОТХВЪРЛЕНАТА ЧАСТ ОТ ПРЕТЕНЦИИТЕ ИМ ! Както съм разяснила по-горе, макар че решенията на СЕС са задължителни за националните съдилища, нашите съдилища не спазват решенията на СЕС,  докато ВКС не се произнесе изрично относно приложимостта на тези решения. След дългогодишна работа на адвокатурата, включително на адвокатска кантора „Десислава Филипова“ и след като ВКС уеднакви практиката българските съдилища, макар и още да има неправилни съдебни актове, започнаха да прилагат разясненията на СЕС относно разпределението на съдебните разноски:

! ВАЖНО: съгласно практиката на ВКС, независимо че реално сте усвоили евра или левове, кредитът е предоставен в швейцарски франкове. ВКС приема, че това разрешение съответства на изведеното по дело С-119/17 на СЕС тълкувателно разяснение, съгласно което при кредити, които само документално са изразени в швейцарски франкове, са приложими критериите за неравноправност, формирани с решението по дело С-186/16 на СЕС. С решението си по дело С-186/16, СЕС приема, че когато един кредит реално е усвоен в швейцарски франкове, ще е налице неравноправност и поради това и недействителност на кредитното правоотношение в хипотезите, в които банката – кредитодател не е разяснила на кредитополучателя, че чуждата валута е носител на валутен риск.

! Според ВКС, независимо че кредитът е в швейцарски франкове, е налице неравноправност, дължаща се на неразясняване от страна на банката на носения от потребителите валутен риск. Заради тази неравноправност,  кредитополучателите имат право на възстановяване на курсовите разлики!

Налице е неразбиране от някои кредитополучатели, които считат, че след като са спечелили дело срещу „Юробанк България“ АД, че уговорката за предоставяне на швейцарски франкове е неравноправна, те не дължат на банката възстановяване на получената в заем сума. Това не е така! Когато сте ответници по дело, заведено срещу вас от банката, съдът ще й присъди възстановяване на главницата и на лихвата в швейцарски франкове, НО от тях ще извади курсовата разлика (ще ги намали по размер, като ги преизчисли по курса на усвояване на кредита)!

 

Сподели в социалните мрежи!