Сподели в социалните мрежи!

 

Знаете ли, че вече може да си връщате надвзетото от банките, а и от другите кредитори – фирми за бързи кредити и други, за периоди от десет, двадесет и прочие години назад преди завеждане на делото? Досега делата се водеха за незаконно полученото от кредиторите само за пет години назад преди подаването на исковата молба в съда заради т.нар. „погасителна давност“, уредена в нашия закон.

Вятърът на промяната отново дойде по линия на правото на ЕС, чиито Съд извърши неколкократно тълкуване на Директива 93/13 относно неравноправните клаузи и прие, че давност за вземания на потребители може да започне да тече едва от момента, в който те са разбрали, че в договорите им има ощетяващи ги несправедливи клаузи, въз основа на които банките надвземат лихви, облагодетелстват се от разликите в курсовата стойност на швейцарския франк, получават такси усвояване и управление. Това правило важи и за всеки друг договор, сключен с потребител, включително за фирмите за бързи кредити относно извършваните от тях незаконни схеми за получаване на свръхпечалби. От това следва, че дори договора ви да е сключен да кажем през 2008г., ако едва сега сте научили за неравноправна договорна клауза, може да заведете иск да ви се върнат облагите, получени от кредиторите ви от 2008г. до сега, а не само за пет години назад. Повече информация може да намерите в статията ми РЕВОЛЮЦИОННИ РЕШЕНИЯ НА Съда на ЕС ЗА КРЕДИТИТЕ.

Кантората ми отдавна работи за връщане на кредитополучателите на всичко надвзето през целия срок на изпълнение на договора, като нашите съдилища започнаха да прилагат задължителната тълкувателна съдебна практика на Съда на ЕС относно давността, за което свидетелства решението, което постигнах срещу „Юробанк България“ АД, диспозитива на което прикачвам към настоящия материал. Кантората използва и втори способ за връщане на надвзетото извън давностния срок, за който може да прочетете в статията ми  ПРАКТИКАТА НА СЪДА ПО ДЕЛА ПО КРЕДИТИ В ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНКОВЕ.

И макар постигнатото да бъде преодоляно ограничението на давностните срокове да е съществено, по важното в случая, че Съда на ЕС се произнесе с определение от 18 октомври 2023г., с което прие, че договорите, сключвани в швейцарски франкове с „Юробанк България“ АД са изцяло нищожни. Повече за това определение може да прочетете в материала:  СЪДА НА ЕС СЕ ПРОИЗНЕСЕ ЗА КРЕДИТИТЕ В CHF НА ЮРОБАНК.

При изготвяне на предсъдебни експертизи установих, че ако пред нашия съд се заведе дело за нищожност на договорите в швейцарски франкове на бившата Пощенска банка, то се оказва, че отдавна сте погасили към банката задължението си за главница и че повечето от вас имат право на възстановяване на значителни на стойност суми за платени без правно основание лихви и такси.

 

 

 

 

Сподели в социалните мрежи!