Защита срещу фирми за бързи кредити

Фирмите за бързи кредити нарушават драстично закона и надписват „сметката“, с което увреждат своите клиенти. След като ги натоварят с недължими суми посредством редица финансови капани, заложени в договорите за кредит, те често започват истински тормоз-звънят по телефона денонощно, включително и на роднини и на работодатели, отправят заплахи, представят се за частни съдебни изпълнители и използват какви ли не прийоми, с които превръщат живота на човек в ад. Често фирмите за бързи кредити прехвърлят дълга на колекторска фирма, която утроява тормоза. Срещу това беззаконие има как да се защитите, че даже да ги осъдите да ви възстановят надвзетото.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРА АДВОКАТСКА КАНТОРА „ДЕСИСЛАВА ФИЛИПОВА“

Кантората е специализирана в защита на кредитополучателите и води вече над 10 години успешно дела срещу банки и срещу фирми за бързи кредити. Ако изберете да бъдете представлявани от адвокатската кантора, вие ще се освободите от дълга по неприключените кредити или ще си възстановите надвзетото без да заплащате на кантората процент от възстановените суми.

пример: взели сте кредит от 1000лв., по договор дължите 169 лв. лихва и 1000лв. за неустойка или за пакет допълнителни услуги и др. /виж „типични нарушения на фирмите за бързи кредити“/. Ако договорът бъде обявен от съда за нищожен, то вие ще дължите само взетите в заем 1000лв. и няма да дължите останалите 1 169лв. Ако вече сте ги заплатили, то с помощта на кантората можете да си възстановите тези 1 169лв.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

ТИПИЧНИ НАРУШЕНИЯ НА ФИРМИТЕ ЗА БЪРЗИ КРЕДИТИ

Когато в договора ви за кредит срещнете някои от изброените по-долу уговорки, това означава, че фирмата за бързи кредити е нарушила закона и договорът ви може да бъде обявен за изцяло или за частично нищожен и по-този начин да се освободите от част от дълга, а ако вече сте го заплатили – да си възстановите надвзетото:

Начисляване на неустойка за неосигурено обезпечение чрез поръчител, банкова гаранция и др.

Заплащане на възнаграждение на дружество поръчител или начисляване на такса „Гарант“

Заплащане на възнаграждение за допълнителни услуги.

Заплащането на различни незаконосъобразни такси:

а/ такса за експресно разглеждане на искането за кредит;

б/ такса „ангажимент

в/ такса за оценка на риска;

г/ такса за извънсъдебно събиране на просрочен кредит – за посещение на място, за телефонни разговори и други подобни;

д/ такса за домашно посещение или на друго удобно място за събиране на вземанията по кредита;

е/ такса „предизвикан риск“, дължима при неподновяване на застраховка;

ж/ такса за удължаване на срока на договора;

з/ такса за промяна на падежна дата;

е/ договорната лихва надхвърля 20 % при обезпечените кредити или 30 %  при необезпечените кредити

и много други.

Забележка: това изброяване не е изчерпателно. То служи само за Ваш ориентир, за да разберете, че с правата Ви на потребител е било злоупотребено. Възможно е вашият договор също да бъде признат изцяло или частично за нищожен от съда, дори в него да не е включено някое от изброените нарушения.

КАКВО ОЗНАЧАВА ДОГОВОРЪТ ЗА КРЕДИТ ДА Е ИЗЦЯЛО НИЩОЖЕН

Макар в договорите ви да са включени много незаконни задължения, всяка фирма за бързи кредити има право да ги претендира, тъй като сключеният договор обвързва страните по него. За да прекратите тази обвързаност вашият път за защита е спорът да се разреши от съда.

Ако нарушението на закона е много драстично, съдът ще обяви договора за кредит за  изцяло нищожен /т.е. за невалиден, все едно не е сключван/ и в тази хипотеза ще дължите да върнете само главницата, това е сумата, получена като кредит, без да сте задължен да плащате лихви, неустойки или такси. Ако вече сте платили кредита изцяло или пък сте заплатили сума, по-висока от стойността на главницата, имате право да предявите иск да ви се възстанови сумата, изплатена от вас над главницата.

пример: взел сте кредит от 1000лв., по договор дължите 169 лв. лихва и 1000лв. за неустойка или за пакет допълнителни услуги и др. /виж „типични нарушения на фирмите за бързи кредити“/. Ако договорът бъде обявен от съда за нищожен, то вие ще дължите само взетите в заем 1000лв. и няма да дължите останалите 1 169лв. Ако вече сте ги заплатил, то с помощта на кантората можете да си възстановите тези 1 169лв.  Ако сте заплатили частично кредита със сума над главницата от 1000лв., да кажем сте платили 1 500лв., то имате право да заведете иск да ви се възстановят 500лв.

КАКВО ЗНАЧИ ОТДЕЛНИ КЛАУЗИ НА ДОГОВОРА ДА СА НИЩОЖНИ

Ако в доворът за бърз  кредит няма драстични нарушения, обуславящи невалидността му изцяло, то със сигурност ще можете да намалите размера на дълга като отмените като невалидни уговорки за неустойки, за такси за допълнителни услуги и други.

пример: взели сте кредит от 1000лв., по договор дължите 169 лв. лихва и 1000лв. за неустойка, за пакет допълнителни услуги и др. /виж „типични нарушения на фирмите за бързи кредити“/. Ако съдът приеме, че договорът за кредит е само частично нищожен, то вие ще дължите само взетите в заем 1000лв., както и лихвата от 169 лв., но няма да дължите останалите 1 000 лв. Ако вече сте ги заплатил, имате право да си върнете тези 1 000лв.

КАК ЩЕ МИ ПОМОГНЕТЕ ПРИ НЕИЗПЛАТЕН ДОГОВОР ИЛИ ПРИ ИЗПЛАТЕН ДОГОВОР

Ако още не сте изплатили задълженията си по договор за кредит имате две възможности:

 1. да заведете пръв дело пред съда
 2. да изчакате фирмата за бързи кредити първа да заведе дело срещу Вас.

Ползите във вторият случай са, че първоначалните разходи за образуване на делото ще се понесат от фирмата за бързи кредити.

Недостатъците са, че фирмите за бързи кредити избягват да водят дела в съда, защото знаят, че нарушенията по договорите им са толкова тежки, че при добре организирана защита на кредитополучателят,  той ще спечели делото си. Затова преди да престъпят към дело, те опитват да съберат дълга лично или чрез колекторска фирма като упражняват тормоз върху заемополучателя.

Ако вече сте изплатили изцяло задълженията си по договора за кредит или макар да не сте го изпълнили напълно сте заплатили суми над главницата /т.е. над сумата, взета в заем/, имате право да Ви се възстанови надвзетото. Адвокатска кантора „Десислава Филипова“ ще Ви съдейства без да изисква процент от събраните надплатени суми. При изцяло изплатени задължения ще трябва да заведете дело пред съда, тъй като в този случай фирмата за бързи кредити няма основание да инициира дело.

МОГА ЛИ ДА СИ ВЪРНА НАДВЗЕТОТО

Ако вече сте изплатили изцяло задълженията си по договора за кредит или макар договорът Ви за кредит да не е още приключен, но вече сте заплатили суми над главницата /т.е. над сумата, взета в заем/, имате право да Ви се възстанови надвзетото. Адвокатска кантора „Десислава Филипова“ ще Ви съдейства без да изисква процент от събраните надплатени суми. За целта трябва да инициирате съдебен процес срещу фирмата за бързи кредити.

пример: взел сте кредит от 1000лв., по договор дължите 169 лв. лихва и 1000лв. за неустойка или за пакет допълнителни услуги и др. /виж „типични нарушения на фирмите за бързи кредити“/. Ако договорът бъде обявен от съда за нищожен, то с помощта на кантората можете да си възстановите платената от вас сума за лихва и за неустойка в размер 1 169лв.  Ако сте заплатили частично кредита със сума над главницата от 1000лв., да кажем сте платили 1 500лв., то имате право да заведете иск да ви се възстановят 500лв. Ако договорът бъде обявен от съда само частично за нищожен, т.е. в случай, че съдът приеме, че са невалидни само отделни негови клаузи, в настоящият пример клаузата за неустойка, то ще имате право да искате платеното над сумата от 1169лв. /над главницата и лихвата/.

ЩЕ МЕ ЗАЩИТИТЕ ЛИ, АКО ВЕЧЕ МЕ СЪДЯТ

Ако получите заповед по чл. 410 или по чл. 417 от ГПК или искова молба можете да потърсите съдействие от кантората.

ВАЖНО: когато получите заповед по чл. 410 или по чл. 417 от ГПК към нея има приложен образец на възражение, с което можете да оспорите пред съда, че не дължите претендираните от кредитодателя ви или колекторска агенция суми. Не попълвайте сами възражението, защото така можете да допуснете грешката да оспорите суми, които са дължими и като такива съдът ще ги присъди на кредитора ви. Такива суми са главницата и понякога лихвата в случаите на частична нищожност на договора. Когато необосновано оспорите дължими суми, в исковият процес, който ще последва /това е делото, което ще се образува след като подадете възражението и на което ще бъдете призовани да се защитите като подадете отговор на иска и представите своите доказателства и доказателствени искания/, вие ще бъдете осъдени да платите разноските на кредитора ви, съразмерно на уважените му съдебни претенции. В правото действа правилото, че всяка от страните в процеса, загубила изцяло или частично делото си заплаща на насрещната страна сторените от нея разноски за държавни такси, за експертизи, за възнаграждение на адвокат в размер, съответен на уважените искове.

ЩЕ МИ ПОМОГНЕТЕ ЛИ, АКО ВЕЧЕ СЪМ ОСЪДЕН

За съжаление по принцип, ако вече сте осъден почти нищо не може да се направи за защитата Ви, тъй като в правото действа принципът за непререшаемост на влезлите в сила съдебни решения или осъдителни заповеди по чл. 410 или чл. 417 ГПК.

Кантората може да Ви помогне само в няколко хипотези:

 1. Ако е налице изтекла давност. За целта кантората трябва да направи анализ на изпълнителното дело, ако такова вече е образувано срещу Вас.

ВАЖНО: по настоящем адвокатската кантора е спряла завеждането на такива дела, тъй като очакваме постановяването на тълкувателно решение на Върховен касационен съд относно правилата за давността. Ако Върховният ни съд постанови тълкувателно решение, което ще е в полза на осъдените, кантората ще възобнови образуването на дела за изтекла давност, като публично ще оповести това обстоятелство.

 1. Ако срещу вас е издадена заповед по чл. 410 или чл. 417 ГПК преди датата 31.10.2017г. без вие да сте разбрали, че срещу Вас се е водило дело – например били сте в чужбина, отсъствали сте по друга обективна причина от адреса Ви по лична карта и др. подобни уважителни причини или пък не сте могъл да подадете възражение срещу заповедта, като тази невъзможност също следва да е обективна, вие имате право да предявите пред съда искане да ви бъде възстановено правото да подадете възражение срещу нея, за да се стигне до разглеждане на дело дали дължите сумите, за които сте осъдени.

ВАЖНО: когато срещу вас е издадена заповед по чл. 410 от ГПК,  съдът ви изпраща съобщение за нея, прилага самата заповед и образец на възражение срещу нея и с получаването на съобщението, вие узнавате за заповедта. След 31.10.2017г., ако призовкарят на съда не ви намери на постоянният ви адрес, съдът ви назначава служебно адвокат. Ако той загуби делото ви, държавата ще  изиска от вас да й възстановите платеният от нея хонорар на служебният ви защитник – вашият особен представител по делото. Когато срещу вас е издадена заповед по чл. 417 от ГПК, частен или държавен съдебен изпълнител ще ви връчи покана за доброволно изпълнение, към която той е длъжен да приложи заповедта, изпълнителният лист и образец на възражение.

Ако сте осъдени с арбитражно решение, без да сте получили съобщение за арбитражното дело и за решението.  Дело за отмяната на това арбитражно решение може да се заведе пред Върховен касационен съд в три месечен срок, който се брои от датата, на която сте узнали, че сте осъдени от арбитражен съд. Така например, ако срещу Вас от три години се води изпълнително дело, въз основа на изпълнителен лист, издаден от СГС въз основа на арбитражно решение и вие сте получавали книжа по това дело или сте узнали по друг начин за него, това означава, че сте узнали, че сте осъден и  сте изпуснали срокът за дело. Но ако по някаква причина едва сега научавате за това изпълнително дело, то срокът за дело пред Върховен касационен съд не е изпуснат.

КАКВО ДА ПРАВЯ, АКО СЪМ ОСЪДЕН С АРБИТРАЖНО РЕШЕНИЕ

В миналото, фирмите за бързи кредити имаха право да Ви осъдят чрез арбитражен съд. Те използваха една вратичка в закона и създаваха арбитражни съдилища, т.е. частни съдилища, в които решенията срещу кредитополучателите се постановяваха от арбитри, определени от съответната фирма за бързи кредити, която съди клиента си. Така на практика всички дела на фирмите за бързи кредити се печелеха от тях.

Все още има случаи, в които дадена фирма за бързи кредити образува за пръв път дело въз основа на изпълнителен лист, издаден от СГС /Софийски градски съд/ въз основа на арбитражно решение. Налице са и случаи на образувано отдавна изпълнително дело,  за което по някаква причина кредитополучателят узнава едва сега.

За да бъде отменено арбитражното решение е необходимо да не сте получили съобщение за делото или за решението от арбитражният съд.

Дело за отмяната на това арбитражно решение може да се заведе пред Върховен касационен съд в три месечен срок, който се брои от датата, на която сте узнали, че сте осъдени от арбитражен съд. Така например, ако срещу Вас от три години се води изпълнително дело и вие знаете за това дело, вие сте изпуснали срокът за предявяване на иск пред Върховен касационен съд за отмяната му. Но ако по някаква причина едва сега научавате за изпълнителното дело, то срокът за дело пред Върховен касационен съд не е изпуснат.

ДЪЛЖА ЛИ РАЗХОДИ ЗА ВОДЕНЕ НА ДЕЛО

Разноските, които ще направите са за държавни такси, за възнаграждение за вещото лице, което ще изготви експертиза по делото и за адвокатско възнаграждение. При успешно приключване на делото всички сторени от вас разноски за държавни такси, за възнаграждение на вещото лице и за адвокатско възнаграждение ще ви се възстановят, тъй като съдът ще осъди насрещната страна – фирмата за бързи кредити да ви заплати разходите за водене на делото съразмерно на спечелените от вас искове.

За завеждане на делото дължите разноски към държавата за държавна такса, която се определя в размер на 4 % от стойността на всеки един иск, но не по-малко от 50лв. Държавната такса се заплаща по сметката за държавни такси на съответният съд по настоящият ви адрес, а ако нямате регистриран в общината такъв настоящ адрес, то по постоянният ви адрес. Сметката на всеки съд е налична на сайта на съда, пред който ще се гледа делото ви.

пример: възнамерявате да заведете иск за прогласяване на цялостната нищожност на договора за кредит. Сумирате всички задължения, които имате по него за главница, за лихва и  например за неустойка /респективно за друго задължение, виж „типични нарушения на фирмите за бързи кредити“/ и получавате обща сума например от 1500лв. Тези 1500лв. са цената на иска, върху които трябва да изчислите държавната такса. 4 % от 1500лв. се равняват на 60лв. и това е дължимата държавна такса, която трябва да заплатите по сметката за държавни такси на съответният съд, който ще гледа делото ви.

Ако обаче при сумиране на всичките ви задължения по договора ви за главница, за лихва и както е даден примера за неустойка е в друг размер например 1200лв., то е възможно да действа правилото, че държавната такса е 4 % от стойността на всеки един иск, но не по-малко от 50лв. 4 % от 1200лв. = 48лв. В този случай държавната ви такса няма да е 48 лв., а ще бъде 50лв.

ВАЖНО: в рамките на едно и също дело може да водите няколко иска: например иск за обявяване на цялостната нищожност на договора и иск/ове за връщане на надвзетото /т.е. на сумите, платени от вас над стойността на главницата /= заетата сума/. В този случай ще дължите държавна такса за всеки от тези искове, която държавна такса се изчислява по горното правило – 4 % от стойността на всеки един иск, но не по-малко от 50лв.

пример: възнамерявате да заведете първи иск за прогласяване на цялостната нищожност на договора за кредит. Сумирате всички задължения, които имате по него за главница, за лихва и  например за неустойка /респективно за друго задължение, виж „типични нарушения на фирмите за бързи кредити“/ и получавате например обща сума от 1500лв. Тези 1500лв. са цената на иска, върху които трябва да изчислите държавната такса. 4 % от 1500лв. се равняват на 60лв. и това е дължимата държавна такса, която трябва да заплатите по сметката за държавни такси на съответният съд, който ще гледа делото ви. Заедно с този иск, смятате да заведете и иск да ви бъдат възстановени например 100лв., заплатена лихва по кредита и примерно 1300лв., платени да кажем за неустойка. За 100-те лв. лихва ще важи правилото, че държавната такса не може да бъде по-малка от 50лв. 4 % от 1300лв.= 52лв. Или общо държавните такси, които ще заплатите за тези три иска са 60 лв. + 50лв. + 52лв.=162лв.

ВАЖНО: адвокатска кантора „Десислава Филипова“ ще ви съдейства при изчисление на държавната/ните такси. Горното изложение е единствено с цел да ви ориентира как се определят разходите за държавни такси по делото ви.

ВАЖНО: държавната такса се заплаща при образуване на делото ви, т.е. в момента на подаване на исковата молба. Възможно е да подадете исковата молба без заплатена държавна такса. В тази хипотеза съдът ще изпрати до адвокатска кантора „Десислава Филипова“ съобщение, с което ще ви укаже да заплатите дължимата държавна такса в определеният от него срок, който най-често е 7-мо дневен и се брои от датата на получаване на съобщението.

По тези дела често се изслушват експертизи по въпроси, които са важни за правилното решаване на делото. Всяка от страните по делото има право да поиска от съда да бъде изготвена такава експертиза, понякога съдът служебно назначава изслушването на експертиза, независимо, че страните не са направили такова искане или за да допълни задачите за експертизата с други въпроси, необходими за правилно решаване на правният спор. В тези случаи, вие дължите да заплатите възнаграждение на вещото лице, което ще изготви експертизата. Възнаграждението се заплаща по т.нар. „депозитна сметка“ на съда, който ви гледа делото и която е различна от сметката за държавни такси. Депозитната сметка е налична на сайта на съда, който разглежда делото ви.

ВАЖНО: размерът на възнаграждението на вещото лице се определя от конкретният съдия, разглеждащ делото ви. Средният размер на възнагражденията на вещи лица по дела с бързи кредити е около 150 – 250лв. и може да варира в зависимост от преценката на съдът, пред който делото ви е висящо. Възнаграждението се заплаща след като делото вече е образувано и се дължи в момент, определен от съда.

Друг разход, който ще имате по делото е за адвокатско възнаграждение. Адвокатското възнаграждение се дължи за всяка отделна съдебна инстанция, преди стартирането на делото пред нея. По принцип делата срещу фирмите за бързи кредити протичат на две съдебни инстанции – най-често първата съдебна инстанция е районният съд по настоящият адрес на ищеца, а ако няма такъв – по неговият постоянен адрес, а втората съдебна инстанция е съответният окръжен съд, в чиито район правораздава съответният районен съд. Минималните размери на адвокатските възнаграждения са урегулирани с Наредба № 1 на Висш адвокатски съвет.

Тези минимални размери са нормативно установени като граница, под която на адвокатите е забранено да слизат при определяне на дължимото им адвокатско възнаграждение и целят да гарантират качеството на оказвания от адвокатите труд. Не съществува правна рамка, с която да са предвидени максимални размери на дължимите адвокатски възнаграждения. Възнаграждението на адвоката се определя по договореност с клиента му при отчитане на два фактора:

а/ установените минимални размери по Наредба № 1 на ВАдвС.

б/ фактическата и правна сложност на конкретното дело.

В чл. 7, ал. 2 от Наредба № 1 на ВАдвС са определени минималните размери на възнагражденията на адвокатите за всяка отделна съдебна инстанция съобразно материалният интерес, т.е. съобразно стойността на всеки отделен иск. Размерите са както следва:

За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните:

 1. при интерес до 1000 лв. – 300 лв.;
 2. при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.;
 3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;
 4. при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
 5. при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 2 % за горницата над 100 000 лв.;
 6. при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 21 530 лв. плюс 1 % за горницата над 1 000 000 лв.;
 7. при интерес над 10 000 000 лв. – 111 530 лв. плюс 0,5 % за горницата над 10 000 000 лв.
МОГА ЛИ ДА ВОДЯ ДЕЛО БЕЗ ДА ПЛАТЯ РАЗХОДИ ЗА НЕГО

Делото може да ви бъде напълно безплатно, ако сте финансово затруднени – това означава да получавате трудов или друг месечен доход под или равен на минималната работна заплата, изобщо да не получавате доход или ако доходът ви надхвърля размера на минималната работна заплата, но имате разходи за лечение на заболявания – на Вас, на членовете на семейството Ви, разходи за наем или за издръжка на малолетно/и и/или непълнолетно/и дете/деца и др. подобни. За да не извършвате разноски по делото е необходимо да бъде направено изрично искане до съда, придружено с декларация за финансовото Ви състояние по образец (изтегляне на образеца), в която подробно е разяснено как трябва да бъде попълнена. Попълвайте я внимателно, тъй като носите наказателна отговорност за неверни данни. Верните отговори отбелязвайте с „Х“, а тези отговори, които не отговарят на положението ви оставяйте празни /непопълнени/. Оригиналът на тази декларация трябва да бъде изпратен на адреса на кантората ми: град София, п.к. 1000, ул. „Петър Парчевич“ № 1, ет. 5, ап. 14.

Съдът, разглеждащ делото ви може да прецени:

а/ да ви освободи изцяло да заплащате дължимите по делото държавни такси и възнаграждение за вещо лице – в този случай те се поемат от бюджета на съда.

б/да ви освободи само за част от дължимите по делото държавни такси и възнаграждение за вещо лице – в този случай те се поемат частично от бюджета на съда и частично от вас. В този случай и при успешно приключване на делото ви, заплатените от вас разноски за воденето му ще ви се възстановят, тъй като съдът ще осъди насрещната страна – фирма за бързи кредити да ви възстанови заплатените разходи по воденето на делото, съразмерно на спечелените от вас искови претенции.

Преценката дали да бъдете освободен от държавна такса и разноски, респ. дали да бъдете частично освободени от тях се извършва от съда. Съдът разглежда различни фактори, като основния е дали сте финансово затруднен /т.е. подлага на преценка доходите Ви/, но също така влияние могат да окажат обстоятелствата дали Вие или съпруг/ата Ви, съответно малолетните или непълнолетните Ви деца страдате от заболяване, какви други разходи имате, колко средства получава Вашата съпруг/а и дали той/тя участва в разходите за домакинството и др. подобни.

Към декларацията трябва да приложите доказателства за декларираните от Вас обстоятелства.

Декларацията за финансовото Ви, семейно и имотно състояние може да изтеглите от тук: Изтегляне

Указания какви документи трябва да приложите към декларацията може да изтеглите от тук: Изтегляне

Отказът на съдът да Ви освободи от държавни такси и от разноски подлежи на обжалване пред по-горестоящият съд. В този случай следва да заплатите 15 лв. държавна такса за обжалването.

ДЪЛЖА ЛИ АДВОКАТСКИ ХОНОРАР ЗА УСЛУГАТА

Адвокатското възнаграждение се дължи за всяка отделна съдебна инстанция, преди стартирането на делото пред нея. По принцип делата срещу фирмите за бързи кредити протичат на две съдебни инстанции – най-често първата съдебна инстанция е районният съд по настоящият адрес на ищеца, а ако няма такъв – по неговият постоянен адрес, а втората съдебна инстанция е съответният окръжен съд, в чиито район правораздава съответният районен съд. Минималните размери на адвокатските възнаграждения са урегулирани с Наредба № 1 на Висш адвокатски съвет.

Тези минимални размери са нормативно установени като граница, под която на адвокатите е забранено да слизат при определяне на дължимото им адвокатско възнаграждение и целят да гарантират качеството на оказвания от адвокатите труд. Не съществува правна рамка, с която да са предвидени максимални размери на дължимите адвокатски възнаграждения. Възнаграждението на адвоката се определя по договореност с клиента му при отчитане на два фактора:

а/ установените минимални размери по Наредба № 1 на ВАдвС.

б/ фактическата и правна сложност на конкретното дело.

В чл. 7, ал. 2 от Наредба № 1 на ВАдвС са определени минималните размери на възнагражденията на адвокатите за всяка отделна съдебна инстанция съобразно материалният интерес, т.е. съобразно стойността на всеки отделен иск. Размерите са както следва:

За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните:

 1. при интерес до 1000 лв. – 300 лв.;
 2. при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.;
 3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;
 4. при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
 5. при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 2 % за горницата над 100 000 лв.;
 6. при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 21 530 лв. плюс 1 % за горницата над 1 000 000 лв.;
 7. при интерес над 10 000 000 лв. – 111 530 лв. плюс 0,5 % за горницата над 10 000 000 лв.
МОЖЕ ЛИ ДА ЗАВЕДА ДЕЛО БЕЗ ДА ЗАПЛАТЯ АДВОКАТСКИ ХОНОРАР

Ако сте крайно бедни, адвокатска кантора „Десислава Филипова“ може да се съгласи да ви представлява без да й заплатите хонорар. В този случай хонорарът ще бъде получен от кантората от фирмата за бързи кредити, с която се води делото.

Ако обаче по някаква причина договорът за правна помощ между вас и кантората бъде прекратен преди да приключи окончателно делото, то в този случай вие дължите на адвоката да заплатите пълното възнаграждение за положения труд.

В КОЙ ГРАД ЩЕ СЕ ГЛЕДА ДЕЛОТО МИ

По делата с фирми за бързи кредити компетентен да разгледа делото е съдът по настоящият ви адрес /ако имате регистриран такъв в общината/, а ако нямате регистриран такъв настоящ адрес, то компетентен е съдът по постоянният ви адрес /адресът ви по лична карта/.

Затова е важно като се свързвате с кантората да посочите дали имате регистриран настоящ адрес и в кой град, а ако нямате такъв адрес – да посочите адреса си по лична карта.

КОЛКО ВРЕМЕ ЩЕ СЕ ГЛЕДА ДЕЛОТО МИ

Такива дела се разглеждат най-често от две съдебни инстанции, като по принцип поради малкият материален интерес по делата с фирмите за бързи кредити, първата съдебна инстанция е районният съд по настоящият ви адрес, а ако нямате регистриран настоящ адрес в общината, то районният съд по постоянният ви адрес. Втората съдебна инстанция е съответният окръжен съд, в чийто съдебен район правораздава районният съд по настоящият, респ. по постоянният ви адрес. Когато се съдите за суми над 5000лв., то тогава делото ви може да стигне до Върховен касационен съд и в този случай инстанциите ще бъдат три. Идеята е, че по-горната съдебна инстанция контролира правилността на решението на по-нискостоящата инстанция и по този начин отстранява евентуалните съдебни грешки.

Съдиите сами определят графика си, затова не може да се направи точна прогноза за колко време ще се разгледа делото ви на двете съдебни инстанции. Имайте предвид, че в София се гледат много дела и съдиите са много натоварени, затова в София делата продължават много дълго време. В провинцията няма толкова много натовареност и е възможно за около година и половина – две години да приключи делото ви на двете съдебни инстанции. Този срок е много относителен и както казах, зависи изцяло от съдиите в какъв срок ще разгледат делата ви.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ДА ИЗПРАТЯ ДО КАНТОРАТА

Комплектовайте договора за кредит, заедно с всичките му принадлежности /ако има такива/ като стандартен европейски формуляр, общи условия, погасителен план. Ако имате сключени няколко договора, то комплектовайте по този начин всеки отделен договор заедно с принадлежностите му и ги изпратете на кантората чрез имейл или на обявеният адрес. Напишете по всеки договор каква точно сума сте заплатили!

Не изпращайте оригинални документи, а само техни копия!

Ако сте избрали да изпратите документите на имейла на кантората, не ги снимайте с телефон, а изпратете документите сканирани в pdf файл! Също така не ги сканирайте лист по лист, а всички документи ги сканирайте в един файл! Потърсете за съдействие фирма, предоставяща услуги по сканиране като Office 1, понякога пощите също предоставят тази услуга.

Когато сте избрали да изпратите документите на адреса на кантората, то ги експедирайте чрез ЕКОНТ, не ги изпращайте чрез СПИДИ или чрез българските пощи!

ПОДПИСВАМ ЛИ ДОГОВОР И ПЪЛНОМОЩНО С КАНТОРАТА

За да ви представлявам по дело е необходимо да подпишем договор за правна помощ и адвокатско пълномощно. Оригиналите на договора и пълномощното следва да ми се изпратят чрез ЕКОНТ до адреса на кантората.

ЩЕ МИ ПОМОГНЕТЕ ЛИ, АКО ЖИВЕЯ В ПРОВИНЦИЯТА

Макар кантората да е ситуирана в град София, тя оказва представителство и защита на кредитополучатели в цялата страна.

КАКВО ДА ПРАВЯ КОГАТО ЗАПОВЕД ПО ЧЛ. 410 ИЛИ ПО ЧЛ. 417 ОТ ГПК

Към заповедта съдът прилага образец на възражение срещу заповедта. На пръв поглед попълването изглежда много лесно, но всъщност е голяма грешка да изготвите сами възражението си, защото често оспорвате дължими суми, което води до заплащането на разноските на другата страна. Принцип в правото е, че всяка страна плаща изцяло или отчасти разноските на насрещната страна съобразно частта от претенцията, която съдът е приел за основателна.

Затова още като получите заповедта потърсете съдействието на адвокатска кантора „Десислава Филипова“!

Обадете се своевременно, тъй като кантората е с голямо натоварване и ако се обадите в последният момент преди да изтече срокът за възражението, то кантората няма да може да поеме случаят ви.

На съобщението, респ. поканата за доброволно изпълнение напишете датата, на която сте ги получил. Приложете заповедта, както и договорът за кредит, заедно с принадлежностите му /ако има такива/! Напишете точната сума, която сте изплатили по кредита! Ако сте избрали да изпратите документите на имейла на кантората, не ги снимайте с телефон, а изпратете документите сканирани в pdf файл! Също така не ги сканирайте лист по лист, а всички документи ги сканирайте в един файл! Потърсете за съдействие фирма, предоставяща услуги по сканиране като Office 1, понякога пощите също предоставят тази услуга.

Когато сте избрали да изпратите документите на адреса на кантората, то ги експедирайте чрез ЕКОНТ, не ги изпращайте чрез СПИДИ или чрез българските пощи!

КАК ДА ИЗПРАТЯ ДОКУМЕНТИ ДО КАНТОРАТА

Документите можете да изпратите на електронната поща на кантората office@advokatfilipova.eu  или на адрес: гр. София, ул. „Петър Парчевич“ № 1, ет. 5, ап. 14.

Ако сте избрали да изпратите документите на имейла на кантората, не ги снимайте с телефон, а изпратете документите сканирани в pdf файл! Също така не ги сканирайте лист по лист, а всички документи ги сканирайте в един файл! Потърсете за съдействие фирма, предоставяща услуги по сканиране като Office 1, понякога пощите също предоставят тази услуга.

Кантората няма да разглежда документи, които са снимани с телефон и на отделни файлове!

Когато сте избрали да изпратите документите на адреса на кантората, то ги експедирайте чрез ЕКОНТ, не ги изпращайте чрез СПИДИ или чрез българските пощи!

В КАКЪВ СРОК ЩЕ РАЗГЛЕДАТЕ СЛУЧАЯ МИ

Кантората е много натоварена и обработва голям брой дела, затова не очаквайте тя да започне работа по вашият казус незабавно. Конкретната продължителност се определя според обема текущи за кантората задачи.

Go to Top