Правото на работодателя на подбор при уволнение

В Тълкувателно решение № 3/11г. на ОСГК на Върховния касационен съд /по-долу ТР/ е разгледан въпроса дали правото на подбор по чл. 329, ал. 1 от Кодекса на труда, упражнено от работодателя подлежи на съдебен контрол. При закриване на част от предприятието, както и при съкращаване в щата или намаляване на обема на работата, работодателят има право на подбор и [...]