Адвокатското възнаграждение се дължи за всяка отделна съдебна инстанция, преди стартирането на делото пред нея. По принцип делата срещу фирмите за бързи кредити протичат на две съдебни инстанции – най-често първата съдебна инстанция е районният съд по настоящият адрес на ищеца, а ако няма такъв – по неговият постоянен адрес, а втората съдебна инстанция е съответният окръжен съд, в чиито район правораздава съответният районен съд. Минималните размери на адвокатските възнаграждения са урегулирани с Наредба № 1 на Висш адвокатски съвет.

Тези минимални размери са нормативно установени като граница, под която на адвокатите е забранено да слизат при определяне на дължимото им адвокатско възнаграждение и целят да гарантират качеството на оказвания от адвокатите труд. Не съществува правна рамка, с която да са предвидени максимални размери на дължимите адвокатски възнаграждения. Възнаграждението на адвоката се определя по договореност с клиента му при отчитане на два фактора:

а/ установените минимални размери по Наредба № 1 на ВАдвС.

б/ фактическата и правна сложност на конкретното дело.

В чл. 7, ал. 2 от Наредба № 1 на ВАдвС са определени минималните размери на възнагражденията на адвокатите за всяка отделна съдебна инстанция съобразно материалният интерес, т.е. съобразно стойността на всеки отделен иск. Размерите са както следва:

За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните:

  1. при интерес до 1000 лв. – 300 лв.;
  2. при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.;
  3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;
  4. при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
  5. при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 2 % за горницата над 100 000 лв.;
  6. при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 21 530 лв. плюс 1 % за горницата над 1 000 000 лв.;
  7. при интерес над 10 000 000 лв. – 111 530 лв. плюс 0,5 % за горницата над 10 000 000 лв.
От |30 авг., 2021|Коментарите са изключени за ДЪЛЖА ЛИ АДВОКАТСКИ ХОНОРАР ЗА УСЛУГАТА
Call Now ButtonОБАДИ СЕ